کسب عنوان نشریه علمی پژوهشی برتر دانشگاه پیام نور در سال 95

در چهارمین جشنواره نکوداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر سال 1395 فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی موفق به کسب عنوان "نشریه علمی پژوهشی برتر دانشگاه پیام نور" گردید.

این موفقیت را به همه همکاران، اعضاء محترم هیئت تحریریه و محققان ارجمند تبریک می گوئیم.