با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

3 استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

چکیده

این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خود‌رگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی‌ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از متغیرهای شاخص شکنندگی و قیمت نفت، نرخ رشد ارز و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، الگوی خودرگرسیون برداری با چرخش مارکوف MSH(3)-VAR(1) و داده های فصلی طی دوره 1383 تا 1398 مورد برآورد قرار گرفته است. این مقاله سه رژیم باثبات، پر ریسک و با ریسک متوسط، برای شرایط بخش بانکی و اقتصاد ایران که متاثر از نوسانات قیمت نفت است شناسایی نموده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک قیمت نفت در رژیم با ثبات، تغییر کوچک‌تری در مقدار شاخص شکنندگی نسبت به دو رژیم دیگر ایجاد می‌کند و با افزایش تولید ناخالص داخلی سبب بهتر شدن شرایط اقتصادی و نظام بانکی می‌شود. از طرفی در رژیم با ریسک متوسط، نوسان قیمت نفت سبب افزایش در شکنندگی بانکی می‌شود اما به دلیل تاثیر شوک قیمت نفت بر افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ ارز، قابلیت تبدیل به رژیم با ثبات را دارد. در حالیکه وقوع شوک قیمت نفت در رژیم پرریسک سبب بدتر شدن شرایط اقتصادی و تاثیر متقابل آن بر نظام بانکی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Oil Price Fluctuation, Macro Financial Linkage in Oil Exporting Country with Markov Switching Vector Autoregression

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Larijani 1
  • Zahra Karimi 2
  • SeyedKamal Sadeghi 3
  • Reza Ranjpour 2

1 PHDCandidate /Tabriz University

2 University of Tabriz/Associate Professor

3 University of Tabriz/ Associate Professor

چکیده [English]

For estimating the oil price fluctuations effects on banking system and its relationship with macroeconomy, banking system fragility index has been used in this study. Using Kibritçioglu (2003), an index for banking fragility has been calculated. Then, for investigation of interactions between variables, vector autoregressive Markov switching models. Because, different regimes are recognized by taking oil price effects on the economy and banking system into account, Vector autoregressive Markov switching models with three regimes (high, moderate, and low) and one lag has been estimated. Findings show that after oil shock banking fragility index has lowest rate in regime with low risk and in low risk or stable regime, oil price rise makes economic and banking system conditions better. In moderate risk regime, such rise with stable condition economic conditions makes better and low risk regime emerges although it has higher level of banking fragility. In high-risk regime, oil price shocks make economic as well as banking system conditions worse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • macro-financial linkages
  • banking system fragility
  • Markov switching vector autoregressive