با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

جهانی شدن دارای جنبه‌های مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به نحوی که هر یک از این جنبهها میتواند اثرات متفاوتی را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته باشد و از سویی در مطالعات تجربی و نظری نیز نشان داده‌شده است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در طی زمان میتواند متغیر باشد، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی دادههای تابلویی ناپارامتریک زمان متغیر (براساس روش متغیر مجازی و با به کارگیری سه جنبه متفاوت جهانی شدن اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شاخص KOF و با لحاظ اثرات عملیاتی و قانونی شاخص مذکور به بررسی اثرات مختلف جهانی شدن در طی زمان بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای با درآمد سرانه بالا ( و درآمد سرانه متوسط پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد استفاده در تحقیق حاضر نشان داد که با تقسیم جهانی شدن به دو جنبه قانونی (قوانین تجارت، تعرفه‌های گمرکی، مالیات بر تجارت، محدودیت‌های تجاری و ...) و عملیاتی (مقدار تجارت در کالا، مقدار تجارت خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی و ...) در کشورهای با درآمد سرانه بالا، جهانی شدن اقتصادی چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه عملیاتی به طور متوسط طی دوره 1980 الی 2019 موجب رشد اقتصادی شده است و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز جهانی شدن اقتصادی از جنبه قانونی تقریباً تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط داشته است، اما جهانی شدن اقتصادی از جنبه عملیاتی در بیشتر سال‌های مورد بررسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of economic globalization on growth : with an emphasis on the De facto and De jure aspects of the KOF globalization index

نویسندگان [English]

  • davod sadagiani 1
  • samad hekmati farid 2
  • kiumars shahbazi 3
  • S. Jamaledin M. Zonouzi 2

1 Ph.D. Student in Economics, Faculty of e University of Urmia, Iran

2 Associate Prof., Faculty of Economic and Management, Urmia University, Urmia, Iran

3 Prof., Faculty of Economic and Management, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

globalization has different aspects including economic, cultural and political, Also the effects of globalization are different in developing and developed countries, And according to the theoretical point of view, the effect of globalization on economic growth varies over time. Therefore, in the present study, using the time-varying non-parametric panel data model and applying three different aspects of economic, cultural and political globalization KOF index, and considering the de facto and de jure effects of the mentioned index. It has been investigated the different effects of globalization over time on the GDP per capita of countries with high per capita income (28 countries) and middle per capita income (36 countries).
The results of estimating the model used in this research based on the local linear dummy variable method for time-varying non-parametric panel data showed that by dividing globalization into de facto and de jure aspects determined Both de facto and de jure aspects of economic globalization during the period from 1980 to 2019 on average have led to economic growth in countries with high per capita income. But de jure aspects of economic globalization almost had a positive effect on the economic growth of countries with middle per capita income especially after 1995 to 2019 And economic globalization has a negative effect on the economic growth of these types of countries from an de facto aspect in most of the investigated years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • KOF
  • NonParametric