با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر اعمال ترتیبات ارزی بر حجم تجارت در گروه همکاری‌های تجاری کشورهای منتخب اسلامی است. کشورهای مورد بررسی در این تحقیق گروه همکاری‌های ECO، GCC و D-8 مشتمل بر 26 کشور، طی دوره سال‌های 2012-2001 است. این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دو مرحله‌ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) انجام شده است. نتایج حاصل نشان داد که اعمال ترتیبات ارزی مختلف تأثیر معناداری بر واردات داشته به نحوی که در گروه کشورهای D-8 و ECO ترتیبات ارزی شناور با ضریب 1.03 و 13.7 بیشترین تأثیر را داشته است. در گروه GCC ترتیبات میخکوب شده با ضریب 1.39 تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت دوجانبه کشورهای عضو داشته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Exchange Rate Arrangements on Regional Trade Cooperation in Selected Islamic Countries (GMM System)

نویسندگان [English]

  • Bita Shaygani 1
  • Mahdi Fadaee 2

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of imposing exchange rate arrangements on trading volume of regional trade cooperation in selected Islamic countries. Countries examined in this study, are ECO, GCC and D-8, consists of 26 countries during the years 2001-2012 using the generalized gravity model and a two-step system of generalized method of moments (GMM). The results show that applying different exchange rate arrangements has had significant influence on imports, so that in D-8 and ECO countries, free floating exchange rate arrangements with coefficients of 1.03 and 13.7 have had the greatest impacts on import. In GCC group, pegged arrangements with coefficient of 1.39 have had a significant and positive impact on the volume of bilateral trade between members. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Arrangements
  • Regional Trade Corporations
  • Generalized Gravity Model