با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

امروزه تهیه شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع درمورد مباحث بخش بانکی و غیربانکی نیز مطرح است. دراین پژوهش سعی شده است تا با معرفی و بررسی شاخص‌های بخش بانکی و غیربانکی و ارتباط بین آنها، روند حرکت اقتصاد ایران را از منظر توسعه مالی تحلیل کرده و بتوان راهکارهایی را برای مشکلات موجود معرفی کرد. نتایج بررسی ها نشان می‌دهد که در بخش غیربانکی کلیه متغیرهای مستقل به طور مستقیم با متغیر نامشهود بخش غیر بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم آنها برقرار است. همچنین در بخش بانکی متغیر ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولی و مالی، کارایی شبکه بانکی، سهم بخش غیردولتی در بانکداری، سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی و نسبت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی به طور مستقیم و حاشیه سود بانکی و درجه تمرکز بانک‌ها به طور غیر مستقیم با متغیر نامشهود بخش بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم و غیر مستقیم آنها برقرار است و همبستگی کانونی بین بخش بانکی و غیر بانکی برابر 89/0 بوده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on Relationship between Financial Development Indices of Banking and Non-Banking Sectors in Iran

نویسندگان [English]

  • Shahabeddin Shams 1
  • Mohsen Alizadeh Sani 1
  • Hamid Jafari 2

چکیده [English]

Today, providing different economic, social and political indicators has become one of the most important researchers’ activities. This issue has also risen in banking and non-banking sectors. This paper aims to analyze Iran’s economic trend from financial development perspective by introducing and studying the banking and non-banking indicators and their relationship and also attempts to present possible solutions to the existing problems. The results show that in the non - banking sector, all the independent variables have meaningful relations to non-banking sector latent variable directly. It means that all the relations are established directly. Moreover, in the banking sector, value-added services variable in monetary and financial institutions, the banking network efficiency, private sectors’ share in banking, private sector’s share from banking facilities, the ratio of banks and monetary institutions’ assets to the assets of banking system have meaningful relation with banking sector latent variable directly. In addition, banking profit margins and banks’ focus degree have meaningful relation to banking sector latent variable indirectly. It implies all direct and indirect relations are established and the canonical correlation equals to 0.89.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development indices
  • Index of Banking Sector
  • Index of Non- Banking Sector