با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

3 استادیار جامعه شناسی سیاسی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانه­ای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8)  طی دوره زمانی 2011- 1996 می­باشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیده­اند. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج بدست آمده فرضیه خطی بودن را رد می­کند و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه­ای دموکراسی 971/0- را پیشنهاد می­نماید. در رژیم اول متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت و معنی­دار و متغیرهای صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و  شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معنی­داری بر رشد اقتصادی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح پایین دموکراسی به سطوح بالاتر آن، متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنی­دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنی­داری بر متغیر رشد دارند. البته با گذار به سطوح بیشتر دموکراسی، از شدت تأثیر نرخ تورم کاسته شده، میزان تأثیرگذاری متغیرهای دموکراسی و مخارج تحصیل افزایش داشته و متغیرهای مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد بین دو رژیم تغییر علامت داده­اند. از این رو نتایج تجربی این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سازگاری دموکراسی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Democracy and Economic Growth Nexus: A Case Study for D-8 Countries

نویسندگان [English]

  • Hassan Heidari 1
  • Roghayyeh Alinezhad 2
  • Javad Jahangirzadeh 3

چکیده [English]

This study aims to investigate the potential threshold effects in the relationship between democracy and economic growth for the D-8 countries over the period 1996-2011. In this investigation we also introduce other variables including education expenditures, government consumption expenditures, agricultural raw materials exports, inflation rate and index of openness. In order to do this investigation, the paper uses the Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model that is appropriate method for describing cross-country heterogeneity. Our results reject the linearity hypothesis, and estimates two regimes that give a threshold at democracy of -0.971.  In the first regime, democracy, education expenditure and government consumption expenditure variables have a significantly positive impact on GDP and agricultural raw materials exports, inflation rate and   index of openness variables have a significantly negative impact on GDP. At the second regime, democracy, education expenditure, agricultural raw materials exports and index of openness variables have a positive impact and government consumption expenditure and inflation rate variables have a negative impact on GDP. Though, the impact of democracy and education expenditure are increased and the impact of inflation rate dramatically declined and government consumption expenditure, agricultural raw materials exports and index of openness sign have changed between two regimes. Therefore, empirical results confirm the compatibility view.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy Index (DI)
  • Economic Growth
  • Panel Smooth Transition Regression (PSTR)
  • D-8 Countries