با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضای خارجیان برای گردشگری در ایران طی سال‌های 1385-1350 می¬باشد. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فیلتر برآورد شده است.
نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که کشش¬های درآمدی، قیمتی و عادات رفتاری و انتظاری دارای تغییرات منظم و ثابت طی زمان بوده و به تدریج تغییرات آنها طی زمان کاهش می¬یابد. همچنین کشش درآمدی تقاضای خارجی گردشگری در ایران در مقایسه با کشش‌های قیمتی و عادات رفتاری بیشتر می‌باشد. کشش درآمدی تخمین زده شده نشان می‌دهد که تقاضای گردشگری خارجیان در ایران یک کالای نرمال بوده و از طرف دیگر کشش قیمتی نیز حاکی از آن است که این کالا، کالای کم‌کشش می‌باشد. علاوه بر این، تقاضای گردشگری ایران با متغیر مجازی جنگ رابطه معکوس داشته که نشان می¬دهد با وقوع بحران جنگ، تقاضای خارجیان برای گردشگری در ایران کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimation of Foreign Tourism Demand in Iran (TVP Approach)

نویسندگان [English]

  • Parviz Mohammadzadeh
  • Davood Behbudi
  • Majid Feshari
  • Siab Mamipour

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to estimate the foreign tourism demand for Iran during 1971-2005. This study proposes a new methodology – the time varying parameter (TVP) approach – to tourism demand modeling. To that end, the behavioral change of tourists over time is traced using the Kalman filter approach.
Findings show that the income elasticity, price elasticity and habit formation have a regular declining trend over time. The elasticity of tourism demand with respect to the world per capita income is greater than that of the "cost of living" and "habit formation" indicators. The foreign tourism appears to be a normal good and inelastic to the domestic prices. In addition, tourism demand has decreased significantly during the Iran-Iraq war period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism demand
  • time varying parameter approach
  • Kalman filter
  • Iran