با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

سازمان اوپک دارای نقش کلیدی در تصمیمات سیاستی و اقتصادی مرتبط با نفت در سطح جهانی می­باشد. از این رو بررسی درجه­ی تمرکز و قدرت انحصاری کشورهای عضو اوپک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از داده‌های 2011-1997 از طریق شاخص هرفیندال‌-هیرشمن، به ارزیابی و رتبه­بندی تمرکزصادرات نفت در کشورهای عضو اوپک پرداخته می­شود و سپس با استفاده از الگوی داده­های تابلویی و روش اثرات ثابت، اثر آن بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک سنجیده می­شود. الگوی تحقیق در دو حالت برآورد شده است. نتایج برآورد الگو نشان­دهنده­ی رابطه­ی مثبت و معنادار بین تمرکز صادرات نفت و نرخ رشد اقتصادی در حالت دوم می­باشد. 

عنوان مقاله [English]

The Effect of Oil Export Concentration on Economic Growth in OPEC Countries

نویسندگان [English]

  • Alireza Pourfaraj 1
  • Adeleh Khaleghian 2

چکیده [English]

The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) has a key role in making universal political and economic decisions regarding petroleum. Therefore, it seems highly important to assess the OPEC member’s degree of concentration and its monopoly.
 This research, aims to assess and classify the concentration of petroleum export in the OPEC countries during the 1997-2011 period by the Herfindahl- Hirschman index method. Subsequently the impact of oil export concentration on economic growth of the OPEC member countries is assessed via the panel data pattern and the fixed effect method. 
The research model has been estimated in two conditions. Results of the estimation show that in the second condition there is a meaningful and positive relationship between oil export concentration and economic growth rate.