با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

استادیار اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ترکیب دو مفهوم اقتصاد و اجتماع و ریشه‌یابی توسعه اقتصادی از کانال انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، اجزای تشکیل‌دهنده جامعه، به گونه‌ای به یکدیگر وصل ‌می‌شوند که یک کل معنادار و مؤثر را بوجود می‌آورند. این پژوهش، با استفاده از دو مؤلفه "برابری در توزیع فرصت‌ها" و "سرمایه اجتماعی" به برآورد شاخص انسجام اجتماعی در 85 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 2008 تا 2010 می‌پردازد. سپس با استفاده از رگرسیون داده‌های تابلویی اثر شاخص انسجام اجتماعی را بر ابعاد متفاوت توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش حاضر، حاکی از اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر رشد تولید سرانه، نوآوری‌های فنی، اثربخشی نهادهای دولتی، کیفیت سیاست‌های توسعه و در نهایت ثبات سیاسی و اجتماعی است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Social Cohesion on Economic Development (Cross-Country Study Using Panel Data Approach)

نویسندگان [English]

  • Hoda Zobeiri
  • Zahra Karimi Moghari

چکیده [English]

The purpose of this paper is to combine two concepts of economy and society to analyze the economic development by a social approach. Social cohesion is the situation which all elements of society be joined in a manner that makes an effective union. In this research, the social cohesion index for 85 selected developed and developing countries during 2008-2010 are calculated using “equality of opportunity” and “social capital” components. Then the effect of social cohesion on economic development has been examined, using panel regression analysis. The findings show that social cohesion has a positive and significant effect on GDP per capita, technological innovation, effectiveness of government institutions, quality of development policies and finally political and social stability.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Cohesion
  • Economic Development
  • Inequality of Opportunity
  • Social Capital