با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد پولی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز

2 استاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نظریه تیلور در اقتصاد ایران و بررسی آثار تکانه‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرض درجه عبور نرخ ارز در محیط‌های تورمی مختلف است. برای این منظور ابتدا با بهره‌گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی 1394:4-1367:1 رژیم‌های تورمی استخراج شده و در ادامه در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و با لحاظ درجه عبور نرخ ارز ناقص در محیط‌های تورمی مختلف تأثیر تکانه‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، در اقتصاد ایران فرضیه تیلور مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین درجه عبور نرخ ارز برشاخص قیمت واردات و سطوح تورمی تأیید می‌شود. از سوی دیگر، بررسی توابع واکنش آنی متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه پولی نشان می‌دهد که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تحت سناریوی دوم (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی بالا) در مقایسه با سناریوی اول (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی پایین) بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Exchange Rate Pass-Through and the Effects of Monetary Shock in a DSGE Model

نویسندگان [English]

  • Niloofar Sadat Hosseini 1
  • Hossein Asgharpur 2

1 Ph.D. of Monetary Economics, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 Professor, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to study Taylor's theory and investigating the effect of monetary shocks on macroeconomic variables assuming the degree of exchange rate pass-through in different inflationary environments. In this study, the dynamic stochastic general equilibrium model for a small open economy has been used. In this framework, effects of monetary shock were investigated in Iran during 1988:1˗2014:4. and the inflation regimes and the degree of exchange rate pass-through have been investigated using a smooth transmission regression model. The empirical findings show that Taylor's hypothesis is confirmed. In other hands, the degree of exchange rate pass-through is high in an economy with high inflation. Due to a monetary shock, volatility of macroeconomic variables is high, assuming a high degree of exchange rate pass-through in the inflationary environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DSGE
  • ERPT
  • Import Price Index
  • Open Economy
  • Monetary shocks
اصغرپور، حسین؛ کازرونی، علیرضا و میرانی، نینا (1394). "تأثیر محیط تورمی بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران". فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، شماره 2، 178-155.
امیری، حسین؛ صالحی کمرودی، محسن و پاسبان، فاطمه (1399). "ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel-VAR؛ شواهدی از کشورهای مسلمان". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 108-93.
حسین‌زاده، رمضان و اسپندار، محمود (1397). "اثر تغییر ساختار صادرات بر تولید بخش‌های اقتصاد ایران: رهیافت تجزیه ساختاری در الگوی داده-ستانده". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 32، 150-139.
دهقان‌پور، محمدرضا (1388). "عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای با فناوری برتر". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا.
رضائی،عباسعلی؛ رئیس‌پور، علی؛ زایند‌ه رودی، محسن و جلائی، سیدعبدالمجید (1399). "تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر روی آزمون برابری قدرت خرید: با استفاده از رهیافت NARDL". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 92-77.
ستوده، هاجر (۱۳۸۹). "گذاری بر ضریب تأثیر مجلات و دلایل ناکارآمدی آن بر ارزیابی پژوهش در رشته‌های مختلف". رهیافت، شماره 167، 44-33.
ستوده، هاجر و یقطین، مریم (1393). "بررسی بهره‌وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته‌های مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی". مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، شماره 15، 92-65.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و ثمری، هانیه (1396). "عوامل مؤثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان". فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، دوره 7، شماره 27، 122-85.
شیرمحمدی، پگاه (1391). "بررسی اثرات تحقیق و توسعه بر تجارت با رویکرد اقتصاد دانش‌محور". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی.
فرخ‌منش، مریم (1397). "تأثیر مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا و اقتصادهای نوظهور عضو گروه جی20". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
مالکی، امین (1389). "اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادی". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 56، 176-149.
مهرگان، نادر؛ دهقانپور، محمدرضا، و ده موبد، بابک (۱۳90). "صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عوامل مؤثر بر آن". سیاست علم و فناوری، دوره 3، شماره 4، 82-69.
نظری، رقیه؛ هژبرکیانی، کامبیز؛ امام وردی، قدرت اله و پیکارجو، کامبیز (1398). "تأمین مالی فناوری و تجاری‌سازی نوآوری: مقایسه مدل‌های فضایی در منتخبی از کشورها". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 34، 58-35.
 
 
 
Adolfson, M., Laseen, S., Linde, J. & Villani, M. (2007). “Bayesian Estimation of an Open Economy DSGE Model with Incomplete Pass-Through”. Journal of International Economics, 72(2), 481–511.
Aguerre, R. B., Fuertes, A. M. & Phylaktis, K. (2012). “Exchange Rate Pass-Through into Import Prices Revisited”. Journal of International Money, 31, 818-844.
Balke, N. S., Brown, S. & Yücel, M. (2010). “Oil Price Shocks and US Economic Activity: An International Perspective”. Available at SSRN 1647807.
Barhoumi, K. (2005). “Differences in Long Run Exchange Rate Pass-Through into Import Prices in Developing Countries: An Empirical Investigation”. Working Paper, 1-23.
Bernanke, B. S. & Gertler, M. (1995). “Inside the black box: the credit Channel of Monetary Policy Transmission”. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 27-48.
Brooks, S. P. & Gelman, A. (1998). “General Methods for Monitoring Convergence of Iterative Simulations”. Journal of Computational and Graphical Statistics, 7(4), 434-455.
Campa, J. M. & Goldberg, L. S. (2002). “Exchange Rate Pass-Through into Import Prices: A Macro or Micro Phenomenon?”. NBER Working Papers, 1-34.
Castelnuovo, E. & Pellegrino, G. (2018). “Uncertainty-Dependent Effects of Monetary Policy Shocks: A new-Keynesian Interpretation”. Journal of Economic Dynamics and Control, 93, 277-296.
Cheikh, N. B. & Louhichi, W. (2016). “Revisiting the Role of Inflation Environment in Exchange Rate Pass-Through: A Panel Threshold Approach”. Economic Modelling, 52, 233-238.
DeJong, D. N. & Dave, C. (2007). “Structural Macroeconometrics”. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 77, 93-106.
Forbes, K., Hjortsoe, I. & Nenova, T. (2018). “The Shocks Matter: Improving our Estimates of Exchange Rate Pass-Through”. Journal of International Economics, 114, 255-275.
Gali, J. & Monacelli, T. (2005). “Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy”. The Review of Economic Studies, 72(3), 707-734.
Galí, J. (2008). “Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: an Introduction to the New Keynesian Framework”.
Ivrendi, M. & Guloglu, B. (2010). “Monetary Shocks, Exchange Rates and Trade Balances: Evidence from Inflation Targeting Countries”. Economic Modelling, 27(5), 1144-1155.
Jihene, El. & Bejaoui, H. (2015). “Essays on Exchange Rate Pass-Through: the Role of Asymmetries and Trade Globalization”. (Doctoral dissertation, Sorbonne Paris Cité).
Julliard, M., Karam P., Laxton, D. & Pesenty, P. (2006). “Welfare-Based Monetary Policy Rules in an Estimated DSGE Model of the US Economy”. ECB, Working paper series, No. 613.
Kiliç, R. (2016). “Regime-Dependent Exchange-Rate Pass-Through to Import Prices”. International Review of Economics & Finance, 41, 295-308.
Kim, S. & Lim, K. (2018). “Effects of Monetary Policy Shocks on Exchange Rate in Small Open Economies”. Journal of Macroeconomics, 56, 324-339.
Kydland, F. & Prescott, E. (1982). “Time to Build and Aggregate Fluctuations”. Econometrica, 50, 1350-1372.
Lin, P. C. & Wu, C. S. (2012). “Exchange Rate Pass-Through in Deflation: The Case of Taiwan”. International Review of Economics & Finance, 1, 101-111.
Mendoca, H, F, D. & Tiberto, B, P. (2017). “Effect of Credibility and Exchange Rate Pass-Through on Inflation: An Assessment for Developing Countries”. International Review of Economics & Finance, 50, 196-244.
Mumtaz, H. & Theodoridis, K. (2019). “Dynamic Effects of Monetary Policy Shocks on Macroeconomic Volatility”. Journal of Monetary Economics, In Press, Corrected Proof. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2019.03.011
Ouchaen, M. & Ziky, M. (2015). “Exchange Rate Dynamics and Monetary Policy in a Small Open Economy: A DSGE Model”. ERID Working Paper Number 192.
Rowland, P. (2003). “Exchange Rate Pass-through to Domestic Prices: The Case of Colombia”. Banco de la Republica.
Shintani, M., Terada-Hagiwara. A. & Yabu, T. (2013). “Exchange Rate Pass-Through and Inflation: A Nonlinear Time Series Analysis”. Journal of International Money and Finance, 32, 512-527.
Snowdon, B. & Vane, H. R. (2005). “Modern Macro Economics: its Origins, Development and Current State”. Edward Elgar Publishing.
Sowah, A. N. (2009). “Is There a Link between Exchange Rate Pass-Through & the Monetary Regime: Evidence from Sub-Saharan Africa & Latin America”. International Advances in EconomicEconomic Research, 15(3), 296-309.
Taylor, J. B. (2000). “Low Inflation, Pass-Through & the Pricing Power of Firms”. European Economic Review, 1389-1408.
Terasvirta, T. (1994). “Specification, Estimation and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models”. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218.
Walsh, C.E. (2010). “Monetary Theory and Policy”. 3rd ed. Cambridge: MIT Press.