با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

چکیده

صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان می‌تواند نقش مهمی را در تأمین رشد اقتصادی کشورها ایفا کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز می‌تواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود؛ لذا در این مطالعه رابطه همزمان میان توریسم بین‌الملل و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
 در این مطالعه به منظور بررسی همزمان اثر توسعه بخش توریسم بر رشد اقتصادی و نیز اثر رشد اقتصادی بر جذب توریسم مدل‌های توریسم بین‌الملل و رشد اقتصادی برای 21 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازهٔ زمانی (2011-1995) با استفاده از داده‌های تابلویی همزمان، پایه ریزی گردیده است.
 نتایج نشان دهندهٔ تأثیر مثبت و معنادار توریسم بین‌الملل، سرمایه فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی است. همچنین نتایج بدست آمده در مدل توریسم بین‌الملل نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این کشورها با توسعه تسهیلات و امکانات زیر بنایی سبب توسعه گردشگری می‌شود و افزایش درآمد سرانه هر یک از کشورهای اسلامی منجر به افزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا می‌شود. همچنین گسترش تجارت و کاهش قیمت‌ها بر توسعه گردشگری مؤثر است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between International Tourism and Economic Growth (Case Study: Selected Countries of OIC)

نویسندگان [English]

  • Shirin Arbabian 1
  • Batol Rafat 2
  • Maryam Ashrafian Pour 3

چکیده [English]

Tourism as a highest earning industry in the world can play an important role in the economic growth of countries. On the other hand, economic growth can also lead to the development of tourism facilities and infrastructure and finally to tourism development. Therefore, in this study the relationship between international tourism and economic growth in the OIC member states is discussed.
In this study -to evaluate the impact of tourism on economic growth and the impact of economic growth on tourism- using panel data econometric framework, tourism and economic growth models in the period 1995-2011 for 21 OIC member countries are analysed.
Results represent a significant and positive impact of international tourism, foreign direct investment, the degree of economic openness and economic freedom on economic growth and also economic growth due to increase of infrastructures and facilities leads to tourism development and increase the per capita income of any of the Islamic countries which lead to increased demand for tourism among members. Also the expansion of trade and lower prices affect tourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Tourism
  • Economic Growth
  • OIC Member Countries