با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لنجان، اصفهان

4 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لنجان، اصفهان

چکیده

ثبات سیاسی و دموکراسی یکی از ویژگی‌های مهم یک نظام سیاسی توسعه یافته می­باشد. در واقع یک نظام سیاسی توسعه یافته و برخوردار از الگوی دموکراسی دارای یک نوع رابطه‌ی هماهنگی بین دیگر بخش‌های توسعه به ویژه در زمینه‌ی اقتصادی و انسانی می‌باشد. در کشورهای برخوردار از دموکراسی، دولت با اختیارات و آزادی­هایی که در حوزه اقتصادی فراهم می­کند زمینه را برای توسعه‎ی دیگر بخش‌ها فراهم می‌نماید. این تحقیق ابتدا به تشریح سه مقوله آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی پرداخته، سپس با استفاده از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثر آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی بر یکدیگر در کشورهای منتخب اسلامی می‌پردازد. این مدل با رویکرد داده‌های تابلویی به صورت همزمان برای این کشورها طی سال­های (2010-2001) برآورد شده است. از نتایج این پژوهش می­توان به اثر مستقیم و قابل توجه توسعه انسانی بر آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی و نیز اثر متقابل آزادی اقتصادی بر توسعه انسانی و بی اثر بودن آزادی سیاسی بر توسعه انسانی و همچنین اثر معکوس آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی بر یکدیگر اشاره نمود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effects of Economic Freedom, Human Development and Democracy in Selected Islamic Countries (2001-2010)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Motafaker Azad 1
  • Ahmad Asadzadeh 2
  • Mohsen Amini Khozani 3
  • Mahmood Shirkosh 4

چکیده [English]

Political stability and democracy, is an important characteristic of a developed political system. In fact a developed political system, with a democracy pattern, has a coordination relationship in other developed sections especially in human and economical issues.
In these  countries the government provide the basis to develop other sectors by economic freedom.
This study describs economic freedom, political freedom and human development by using the simultaneous equations model investigates the effect of economic freedom, political freedom and human development  on each other in selected Islamic countries.
This  model is estimated in selected countries by  panel data approach between the years 2001-2010.
Results show a signicant positive effect of human development on economic and political freedom. In addition economic freedom and human development have a direct effect on each other. More over political freedom doesn’t have any effect on human development. Finally, there is an adverse effect between economic and political freedom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Freedom
  • Political Freedom
  • Human Development
  • Democracy
  • Islamic Countries