با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

چکیده

مسائل محیط زیستی به ویژه «تغییرات آب و هوایی» به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای در چند دهه اخیر، به مسئله‌ای جهانی تبدیل شده، به طوری که امروزه آلودگی به صورت یک چالش مدیریتی برای کشورها مطرح است. با توجه به نقش و اهمیت سرمایه‌های اجتماعی و آگاهی‌های مردم در مورد آثار محیطی فعالیت‌های بشر در مقابله با مشکلات محیط زیستی، هدف این مقاله پاسخگویی به این سؤال است که آیا رابطه‌ای بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای مسئولانه حامی محیط زیست وجود دارد؟
در این پژوهش، برای سنجش سرمایه اجتماعی از شاخص فوکویاما استفاده شده است، در ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی، شاخص معرف سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره (90-1363) محاسبه و در مرحله بعد با استفاده از فرایند خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) وجود رابطه بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و محیط زیست مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه تجربی نشان می‌دهد که در دوره مورد مطالعه سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت و معنادار بر محیط زیست است و بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و سلامت محیط زیست، رابطه مستقیم و قوی وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Social Capital and Sustainable Development in Iran (Using Robert Foa Model (

نویسندگان [English]

  • Zahra Nasrollahi 1
  • Zahra Nasrollahi 2

چکیده [English]

Environmental issues, especially "climate change" due to the increase in greenhouse gas emissions in recent decades has become a global issue, so that today the pollution remains a challenge for countries. Given the importance of social capital and public awareness about the environmental impact of human activities on environmental problems confronting, aim of this paper is to answer the question that is there a relationship between social capital and environmental practices?
In this study, we used Fukuyama index as a measurement of social capital. Initially, using factor analysis, social capital index is calculated for the period (1984-2011) and then using the Auto Regressive Distributed Lags (ARDL) model, long-term relationship between social capital and the environment has been tested. The results of the study show that in the period, social capital has a positive and significant effect on the health of environment and there is a strong relationship between environment and components of social capital. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • سرمایه اجتماعی
  • محیط‌زیست
  • انتشار 2CO