با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه بر آن است تا تأثیر توسعه مالی را بر کارایی هدف‌گذاری تورمی و سیاست پولی برای کشورهای OECDو OPECدر دوره 2017-2001 بر اساس داده‌های سالانه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روند بلندمدت تورم که توسط فیلتر هودریک پرسکات (Hp ) استخراج گردیده به‌عنوان پراکسی نرخ تورم هدف در نظر گرفته شده است و تفاوت آن از نرخ تورم واقعی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شده است و همچنین از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد در کشورهای OPECتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی می‌باشد که با نظریه خنثایی پول سازگار می‌باشد و همچنین توسعه مالی باعث تشدید کارایی هدف‌گذاری تورمی در این کشورها شده است. از طرف دیگر نتایج مطالعه نشان می‌دهد در کشورهای OECDتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی می‌باشد، اما برخلاف کشورهای OPEC، توسعه مالی نسبت به کارایی هدف‌گذاری تورمی در دوره مورد بررسی خنثی می‌باشد، که مؤید این موضوع می‌باشد که سطح بالای توسعه مالی، کارایی هدف‌گذاری تورمی را تضعیف می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Financial Development on Monetary Policy Efficiency and Inflation Targeting

نویسندگان [English]

  • Mansour Khalili Iraqi 1
  • Sajad barkhordari 2
  • Amin Gallavani 3

1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Ph.D. Student, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study attempts to find out the impact of financial development on inflation targeting and monetary policy efficiency in OECD and OPEC countries for the period 2001-2017 based on annual data. For this purpose, the long-term inflation trend, which was extracted by the Hodrick Prescott (HP) filter, is considered as a proxy for the target inflation rate, and the difference between this proxy and the actual inflation rate was entered to the model as a dependent variable. Also, the broad-based index, which had been introduced by the International Monetary Fund (IMF) in 2016, optimized by using fuzzy logic, has been used as a proxy for financial development. The results show that in OPEC countries, financial development has been neutral on monetary policy efficiency through output growth, which is consistent with the monetary neutral theory, and also financial development strengthen the efficiency of inflation targeting in these countries. On the other hand, the study indicates in OECD countries, financial development has been neutral on monetary policy efficiency through output growth, and unlike in OPEC countries, financial development has been neutral on inflation targeting efficiency in the period under review. This confirms that a high level of financial development reduces the efficiency of inflation targeting.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Targeting
  • Financial Development
  • Combined Indicator
  • Monetary Policy Efficiency
  • Fuzzy Logic
جهانگرد، اسفندیار و علی عسگری، سارا (1390). "بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه". فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، دوره 1، شماره 4، 169-78
راعی، رضا؛ ایروانی، محمد جواد و احمدی، تیرداد (1397). " شوک‌های پولی و کانال‌های انتقال دهنده سیاست پولی در اقتصاد ایران: با تأکید بر کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 31، 44-29.
زرین اقبال، حسن؛ جعفری صمیمی، احمد و طهرانچیان، امیرمنصور (1397). "تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 30، 54-33.
شاکری بستان‌آباد، رضا؛ جلیلی، زهرا و صالحی کمرودی، محسن (1398). "تأثیر منطقه‌ای سیاست پولی بر اشتغال استان‌های صنعتی ایران: رهیافت مدل خودرگرسیونی برداری عامل افزوده ساختاری (SFAVAR". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 35، 102-79.           
 
 
 
 
Agenor, P. & Silva, L. A. P. (2013). “Inflation Targeting and Financial Stability: A Perspective from the Developing World”. Banco Central do Brasil, Working Paper No.324.
Becerra, O., Cavallo, E. & Scartascini, C. (2012). “The Politics of Financial Development: The Role of Interest Groups and Government Capabilities”. Journal of Banking and Finance, 36(3), 626-643.
Bernanke, S. & Gertler, M. (1995). “Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission”. Journal of Economic Perspect, 9(4), 27-48.
Carranza, L., Galdon-Sanchez, E. & Galdon-Sanchez, J. (2010). “Understanding the Relationship between Financial Development and Monetary Policy”. Review of International Economics, 18(5), 849–864.
Cecchetti, S, G. & Krause, S. (2001). “Financial Structure, Macroeconomic Stability and Monetary Policy”. NBER Working Paper No. 8354.
Cecchetti, Stephen G. (1999). “Legal Structure, Financial Structure, and the Monetary Transmission Mechanism”. NBER Working Paper 7151.
Creane, S., Goyal, F., Mobarak, A. & Sab, R. (2004). “Financial Sector Development in the Middle East and North Africa”. IMF Working Paper No. 04/201.
Effiong, E., Esu, G. & Chuku, C. (2017). “Financial Development and Monetary Policy Effectiveness in Africa”. MPRA Paper No. 79732.
Gopalan, S. & Rajan, R. S. (2017). “Does Foreign Bank Presence Affect Interest Rate Pass Passthrough in Emerging and Developing Economies?”. Journal of Macroeconomics, 54(1), 373–392.
Hauner, D. (2006). “Fiscal Policy and Financial Development”. IMF Working Paper No. 06/26.
Karras, G. (1999). Openness and the Effects of Monetary Policy”. Journal of International Money and Finance, 18(1), 13-26.
Krause, S. & Rioja, F. (2006). “Financial Development and Monetary Policy Efficiency”. Department of Economics, Emory University.
Ma, Y. & Lin, X. (2016). “Financial Development and the Effectiveness of Monetary Policy”. Journal of Banking & Finance, 68(1), 1–11.
Mehrotra, A. & Yetman, J. (2015). “Financial Inclusion – Issues for Central Banks”. BIS Quarterly Review, March 2015, 83–96.
Mishra, P., Montiel, P. J. & Spilimbergo, A. (2012). “Monetary Transmission in Low-Income Countries: Effectiveness and Policy Implications”. IMF Economic Review, 60(2), 270-302.
Ouyang, A. & Rajan, R. (2019). “The Impact of Financial Development on the Effectiveness of Inflation Targeting in Developing Economies”. Japan & the World Economy, 50(1), 25-35.
Samba, M. & Mbassi, C. (2016). “Does Financial Development Spur Macroeconomic Policy Efficiency in the Cemac Countries? An Empirical Evaluation”. Business and Economics Journal, 7(2), 1-7.
Schmidt-Hebbel, K. (2008). “Great Moderation and Inflation Targeting in the World”. Distinguished Lecture Series 27. The Egyptian Center for Economic Studies.
Svennson, L. (2010). “Inflation Targeting”. NBER Working Paper No. 16654.
Svirydzenka, K. (2016). “Introducing a New Broad-Based Index of financial Development”. International Monetary Fund Working Paper No. 16/5.