با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسنده

هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

محاسبه خط فقر (یا حداقل معاش) به دلیل تعیین حداقل کمک مالی لازم به افراد و اجرای برنامه‌های فقرزدایی ضروری است. در این تحقیق خط ‌فقر نسبی از طریق سیستم مخارج خطی و استفاده از آمار و اطلاعات گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری (بانک مرکزی) طی سال‌های 89-1384 مورد محاسبه قرار گرفت. معادلات مخارج خطی به‌صورت سیستمی و با روش ISURE (رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط) تخمین زده شد. خط فقر ماهانه در مناطق شهری ایران به‌طور میانگین برای یک خانوار4 نفره از 4500884 ریال درسال 1384 به رقم 9197571 ریال درسال 1389 افزایش یافته است. از طریق برازش منحنی‌های لورنز کوادراتیک و بتا، شاخص‌های فقر و ضریب جینی محاسبه شد. نتایج تحقیق گویای این است که خط فقر نسبی، سالانه 17% رشد نموده است. شاخص نابرابری درآمدی واقعی نشان‌ دهنده بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد به علت تورم طی سال‌های مورد مطالعه بوده است. پیشنهاد می‌شود که نسبت به مهار تورم در کشور اقدامات شایسته به عمل آید تا برنامه‌های فقر زدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، اثربخشی بیشتری داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Relative Poverty in Urban Areas of Iran (Application of Panel Data in Linear Expenditure System)

نویسنده [English]

  • Abolfazl Mahmoodi

چکیده [English]

Estimation of the poverty line (A minimum subsistence) to determine the minimum required contribution to the implementation of poverty alleviation programs is essential. In this study, using a linear expenditure system (LES) and the results of surveys of household spending in urban areas during the period from 2005 to 2010, relative poverty and poverty indices were calculated.
Equations of linear expenditure system for the commodity groups were system estimated method by using ISURE. Monthly poverty line in urban areas raised from 4500884 RLS in 2005 to 9197571 RLS  in 2010 for 4-person household. The results indicate the relative poverty line, has increased 17% annually. By quadratic and Beta Lorenz curves fitting, poverty indicators and the Gini coefficient were calculated. Real income inequality indicators show worsening of income distribution over the years due to inflation. It is suggested that the appropriate measures to be taken to inhibition of inflation in the country and the protection of vulnerable groups and poverty alleviation programs could be more effective.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • poverty
  • Linear Expenditure System
  • Poverty Index
  • Lorenz Curve
  • Gini Coefficient
  • Panel Data