با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی

چکیده

ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تبلور می‌یابد. استقرار امنیت در جامعه متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب می‌شوند. نزاع‌های داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بی‌ثباتی رشد اقتصادی یک کشور خواهد شد. لذا در این پژوهش تلاش شده است، به بررسی اثر نزاع‌های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 1996-2018 پرداخته شود. با بررسی ماهیت و نحوه اثرگذاری نزاع‌ها بر رشد اقتصادی، ابتدا اثرات نزاع خارجی بر نزاع داخلی در قالب یک مدل پروبیت پانلی، سپس در دو مدل جداگانه اثرگذاری نزاع‌های داخلی و خارجی را بر شاخص کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت در یک مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی اثرگذاری همزمان نزاع‌های داخلی و خارجی، شاخص‌های کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل‌ها حاکی از اثر مثبت نزاع‌های خارجی بر داخلی و سپس اثرات منفی نزاع‌های داخلی و خارجی بر کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی بوده است. در مدل نهایی نیز افزایش نزاع‌های داخلی و خارجی موجب کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه شده است. البته اثر منفی نزاع‌های خارجی بیشتر از نزاع‌های داخلی در مدل رشد اقتصادی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Internal and External Conflicts on Economic Growth in Middle East Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharif Karimi 1
  • Marayam Haidarian 2
  • Masomeh Dorbash 3

1 Assistant Professor of Economics, Razi University

2 Ph.D. Student of Public Sector Economics, Razi University

3 M.A. In Energy Economics, Razi University

چکیده [English]

Establishing security is one of the important pillars of economic growth and the most important economic impact of security in the phenomenon of investment and economic growth is observed. The establishment of security in society is influenced by several factors, among which the institutions in the society and government are the most important of these factors. In both internal and external conflicts, each of them, in turn, will undermine security and, as a result, will undermine the economic growth of a country. Therefore, in this research, we tried to study the effect of internal and external conflicts on economic growth in Middle East countries during the period 1996-2018. By examining the nature and effect of conflicts on economic growth, first, the effect of external conflict on internal conflict in the form of a panel probe model, then in two separate models of the impact of internal and external disputes on the quality of institutions and economic integration indexes are examined. Finally, in a generalized method of moments system the simultaneous influence of internal and external conflicts, quality of institutions indicators and economic integration on economic growth have been investigated. The results of the model estimation show the positive effects of external conflicts on the internal conflicts and then the negative effects of internal and external conflicts on the quality of institutions and economic integration. In the final model, the increase in domestic and foreign conflicts has led to a decline in Middle East economic growth. Of course, the negative effects of foreign conflicts have been more than internal conflicts in the economic growth model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Conflicts
  • External Conflicts
  • Economic Growth
  • Economic Integration
  • Quality of Institutions
اسماعیل‌نیا، علی اصغر و وصفی اسفستانی، شهرام (1395). "تأثیر امنیت بر رشد اقتصادی در ایران و برخی کشورهای منتخب". فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 16، شماره 61، 154-127.
اصغرپور، حسین؛ احمدیان، کسری و منیعی، امید (1392). "اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران؛ رهیافت غیرخطی APARCH". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 21، شماره 68، 194-175.
برومند، شهزاد؛ فخرحسینی، سیدفخرالدین؛ امینی، صفیار و شاه‌حسینی، سمیه (1387). "امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی)". مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی.
رومر، دیوید (2001). "اقتصاد کلان پیشرفته". ترجمه مهدی تقوی (1393)، نشر دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، جلد اول، چاپ دوم.
زراعشاهی، علی (1379). "بی‌ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی و تأثیر آن بر عوامل تولید در ایران". مجله علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، مطالعات راهبردی، دوره 3، شماره 7، 241-222.
سوری، علی (1392). "اقتصادسنجی". جلد دوم، چاپ اول، تهران، نشر فرهنگ شناسی.
عرب‌مازار، علی‌اکبر؛ مشرفی، رسام و مصطفی‌زاده، محمد (1397). "اقتصاد سیاسی رشد و تأثیر برخی از عوامل بنیادی بر رشد اقتصادی ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 30، 32-17.
فطرس، محمدحسن؛ راضیه صحرایی، معصومه یاوری (1397). " بررسی اثر جنگ بر امنیت غذایی در کشورهای منتخب منطقه منا 1393-1369 (رویکرد پانل دیتای نامتوازن)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 30، 66-55.
فطرس، محمدحسن؛ راضیه صحرایی، معصومه یاوری (1397). " بررسی اثر جنگ بر امنیت غذایی در کشورهای منتخب منطقه منا 1393-1369 (رویکرد پانل دیتای نامتوازن)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 30، 66-55.
فقه‌مجیدی، علی؛ سلامی، فریبا و ضرونی، زهرا (1396). "بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه". پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 12، شماره 4، 164-137.
فیروزنیا، قدیر؛ جاسمی، الهام و قرنی آرائی، بهروز (1395). "تأثیر جنگ تحمیلی بر روند رشد و توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان قصرشیرین)". مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوه 11، شماره 37، 118-103.
گل‌خندان، ابوالقاسم (1393). "بررسی و مطالعه تطبیقی تأثیر هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه نیافته: رهیافت GMM سیستمی". فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، دوره 4، شماره 15، 43-23.
گیدنز، آنتونی (1379). "جهان رها شده: گفتارهایی درباره یکپارچگی جهانی". ترجمه علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، انتشارات علم و ادب، چاپ اول.
مهرابی‌نژاد، حسن (1388). "کارکردهای اقتصاد رانتی و تأثیر آن بر روند جنگ ایران و عراق". فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس (نگین ایران)، دوره 8، شماره 30، 22-1.
میرترابی، سعید؛ سمیعی، مهرانگیز و ربیعی، اسماعیل (1390). "تبیین نقش نفت در تحولات (آغاز، استمرار و پایان) جنگ ایران و عراق". فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 8، 49-21.       
Acemoglu, D., Johnson, S. & Robinson, J. (2001). “The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation”. American Economic Review, 91, 1369-1401.
Acemoglu, D., Suresh, N., Pascual, R. & James, R. (2014). “Democracy Does Cause Growth”. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 20004.
Anderson, T. W. & Hsiao, C. (1981). “Estimation of Dynamic Models with Error Component”. Journal of the American Statistical Association, 76, 1-14.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
Arellano, M. & Bover, O. (1995). “Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error Components Models”. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
Bakke, K. M. (2014). “Copying and Learning from Outsiders? Assessing Diffusion from Transnational Insurgents in the Chechen Wars. In: Checkle, Jeffrey T. (Ed). Transnational Dynamics of Civil War. Cambridge University Press, Cambridge, 31-62.
Baltagi, B. (2005). “Econometric Analysis of Panel Data”. John Wiley & Sons Ltd, London.
Beardsley, K. (2011). “Peacekeeping and the Contagion of Armed Conflict”. The Journal of Politics, 73, 1051-1064.
Billon, P. (1985). “Fuelling War: Natural Resource and Armed Conflicts”. Oxford University Press.
Booth, K. (1991). “Security and Emancipation”. Review of International Studies, 17(4), 313-326.
Braithwaite, A. (2010). “Resisting Infection: How State Capacity Conditions Conflict Contagion”. Journal of Peace Research, 47, 311-319.
Cali, M., Wissam, H., Fadi, H. & Clemens, C. (2015). “The Impact of the Syrian Conflict on Lebanese Trade”. World Bank, Working Paper. 87-96.
Carmignani, F. & Kler, P. (2018). “Your War, My Problem: How Conflict in a neighbour Country Hurts Domestic Development”. Economic Modelling, 70, 484-495.
Chang, R., Kaltani, L. & Loayza, N. (2009). “Openness Can be Good for Growth: the Role of Policy Complementarities". NBER Working Paper No. 11787, 33-49.
Daron, A., Simon, J. & James, R. (2005). “Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth”. Handbook of Economic Growth 1A, 386-472.
Douhan, R. & Henrekson, M. (2007). “The Political Economy of Entrepreneurship: An Introduction”. Working Paper Series 688, Research Institute of Industrial Economics. 1-34.
Dunne, P., Smith, R. & Willenbockel, D. (2005). “Models of Military Expenditure and Growth: A Critical Review”. Defense and Peace Economics, 16(6), 449-461.
Fatas, A. & Mihov, I. (2013). “Policy Volatility, Institutions, and Economic Growth”. Review of Economics and Statistics, 95, 362-376.
Garcia, Blake E., Wimpy, Cameron, (2014). “Does Information Lead to Emulation? Spatial Dependence in Anti-Government Violence”. Political Sci. Res. Methods, 4(1), 1-20.
Gleditsch, N., Wallensteen, P., Eriksson, M., Sollenberg, M. & Strand, H. (2002). “Armed Conflict 1946-2001: a New Dataset”. Journal of Peace Research, 39, 615-637.
Greene, W. H. (2012). “Econometric Analysis”. 7th Edition, Prentice Hall.
Henry, M., Kneller, R., Milner, C. & Girma, S. (2012). “Do Natural Barriers Affect the Relationship Between Trade Openness and Growth?”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Department of Economics, University of Oxford, 74, 1-19.
Hill, R., Griffiths, W. & Lim, G. (2008). “Principles of Econometrics”. (Third ed.), New York: John Wiley & Sons, Inc.
Humphreys, M. (2005). “Natural Resource Conflict Resolution”. Journal of Conflict Resolution, 49(4), 508-537.
Ketterer, T. D. & Rodríguez-Pose, A. (2016). “Institutions Vs.‘Frst-Nature’Geography: what Drives Economic Growth in Europe’s Regions?”. Papers in Evolutionary Economic Geography (PEEG) 1614, Utrecht University, Department of Human Geography and Spatial Planning, Group Economic Geography.
Knutsen, C. H. (2012). “Democracy and Economic Growth: A Review of Arguments and Results”. International Area Studies Review, Center for International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies, 15(4), 393-415.
Linke, A. M., Schutte, S. & Buhaug, H. (2015). “Population Attitudes and the Spread of Political Violence in Sub-Saharan Africa”. International Studies Review, 17, 26-45.
ManHo, K. & Dinov, I. (2013). “An Empirical Study on Economic Prosperity and Peace”. UCLA Undergraduate Science Journal, 26, 30-41.
Maves, B. & Braithwaite, A. (2013). “Autocratic Institutions and Civil Conflict Contagion”. Journal Politics, 75, 478-490.
Metternich, N. W., Minhas, S. & Michael, D. (2015). “Firewall? Or Wall on Fire? A Unified Framework of Conflict Contagion and the Role of Ethnic Exclusion”. Journal Confl. Resolut, https://doi.org/10.1177/ 0022002715603452. 1-25.
Murdoch, J. C. & Sandler, T. (2004). “Civil Wars and Economic Growth: Spatial Dispersion”. American Journal of Political Science, 48, 138-151.
Narayan, P. K. & Smyth, R. (2009). “A Panel Data Analysis of the Military Expenditure-External Debt Nexus: Evidence from Six Middle Eastern Countries”. Journal of Peace Research, 46(2), 235-250.
Tiwari, A. K. & Tiwari, A. P. (2010). “Defence Expenditure and Economic Growth: Evidence from India”. Journal of Cambridge Studies, 5(118), 117-131.
Train, K. (2003). “Discrete Choice Methods with Simulation”. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
Yildrim, J., Ocal, N. & Keskin, H. (2011). “Military Expenditures, Economic Growth and Spatial Spillovers”. International Conference On Applied Economics – ICOAE, pp 811-819.