با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده حقوق و علوم اقتصادی، دانشگاه اراک

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندارن، بابلسر، ایران

چکیده

از دهه 1990 به طور گسترده‌ای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامه‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان می‌دهد که عوامل سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی که با سرفصل‌های عوامل سیاستی و سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و عوامل مدیریتی و نیروی انسانی لحاظ گردیده‌اند به ترتیب با وزن محاسبه شده 31/0، 14/0، 11/0 اولویت نخست، اولویت سوم، و اولویت چهارم در موانع توسعه صنعتی بوده‌اند، لازم به ذکر است که عوامل مالی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 21/0و 08/0 اولویت‌های دوم و ششم بوده‌اند، همچنین موانع زیرساختی و عوامل محدویت در دسترسی به منابع و مواد اولیه به ترتیب با ضریب اهمیت 1/0 و 05/0 در اولویت‌های پنجم و هفتم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ranking the Affecting Factors of Industrial Development: Case Study of Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • kaveh Derakhshani Darabi 1
  • yousef mehnatfar 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law and Economics, Arak University, Arak, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Since the 1990s, the role of institutions and the quality of governance along with social capital has been widely recognized as the factors of development. Therefore, the main purpose of this study is to examine the role and contribution of institutional arrangements and social capital on the development process.So, in this study, the role and importance of these factors is examined along with economical and technical factors in the process of industrial development using the hierarchical analysis approach.
The results show that the social capital and institutional quality factors which are included with the headings of policy and political factors, cultural and social factors, and management and human resources factors are respectively calculated with the weight of 0.31, 0.14, 0.11, as the first priority, the third priority and the fourth priority of the barriers to industrial development. The results also show that the financial and technical factors with the weigh of 0.12 and 0.08, respectively, are the second and sixth priorities. The infrastructure deficiency and limitations in access to resources and raw materials, respectively, with a coefficient of 0.1 and 0.05 are the fifth and seventh priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Quality
  • Good Governance
  • Social Capital
  • Industrial Development
آقاصفری، حنانه؛ امینی‌زاده، میلاد و کرباسی، علیرضا (1398). "بررسی نقش نهادها و زیرساخت‌ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 35، 78-53.
ادهمی، عبدالرضا و هاتفی، عباس (1396). "زمینه‌های فرهنگی توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن". جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دوره 6، شماره 2، 25-1.
امیری، بهزاد و شاه‌آبادی، ابوالفضل (1396). "تأثیر توسعه بر نهادها: مورد کشورهای اسلامی عضو گروه "D8. جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، دوره4، شماره 9، 128-109.
باورصاد، بلقیس؛ رحیمی، فرج‌اله؛ سلیمی‌فرد، عادله و قلمبر، محمد‌حسین (1396). "بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بانک‌های مهر اقتصاد استان خوزستان از دیدگاه کارکنان". فصلنامه توسعه اجتماعی، سال 11، شماره 3، 243-211.
پاتنام، رابرت (1377). "دموکراسی و سنت‌های مدنی". ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران، دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور.
حسین‌پناهی، مهرداد؛ ساعی ارسی، ایرج و ودیعه، ساسان (1394). "تأثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه فرهنگی (مورد مطالعه: معلمان استان همدان و شهرستان‌های تابعه)". فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره 10، شماره 2، 177-157.
دهقانی، بابک (1382). "سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی". اندیشه صادق، شماره 11 و 12، 49-38.
رافعی، میثم و صیادی، محمد (1397). "سیاست مالی دولت و رفاه اجتماعی در ایران با تأکید بر شاخص آمارتیاسن (رهیافت آزمون ARDL کرانه‏ها)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 32، 168-151.
سالار، علی؛ اکبری، حسین و صدیق اورعی، غلام‌رضا (1398). "بررسی طولی- ملی (2014-1990) نقش سرمایه اجتماعی در توسعه صنعتی". مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 6، شماره 2، 195-169.
شاکری بستان‌آباد، رضا؛ جلیلی، زهرا و صالحی کمرودی، محسن (1398). "تأثیر منطقه‌ای سیاست پولی بر اشتغال استان‌های صنعتی ایران: رهیافت مدل خودرگرسیونی برداری عامل افزوده ساختاری (SFAVAR". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 35، 102-79.
شاکری، محبوبه؛ جعفری صمیمی، احمد و کریمی موغاری، زهرا (1394). "ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 21، 106-93.
شیرخانی، علی و واسعی زاده، نسیم‌السادات (1390). "سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی بررسی مقایسه‌ای ایران و کره جنوبی". فصلنامه سیاست، دوره 41، شماره 2، 232-213.
قاسمی، روح الله و شالچی، وحید (1397). "بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر سیاست‌گذاری‌های دولت در نهاد بوروکراسی: دو دوره‌ 1356-1352 و 1389-1384". جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، دوره 5، شماره 11، 225-197.
قدسی‌پور، حسن (1379). "فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)". تهران، مرکز نشر دانشگاه امیرکبیر.
متوسلی، محمود؛ توحیدلو، سمیه و نیکونسبتی، علی (1391). "باورها و عملکرد اقتصادی: بررسی تطبیقی آرای نورث و وبر". فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، دوره 2، شماره 2، 98-81.
مرادی، مهدی و سلمانپور، علی (1396). "تأثیر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی". جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، دوره 4، شماره 10، 59-33.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1394). "دورنمای رشد صنعتی در اقتصاد ایران". شماره گزارش 14601.
ملکی حسنوند، بهزاد؛ جعفری، محمد؛ فتاحی، شهرام و غفاری، هادی (1398). "سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 34، 114-99.
مهرآرا، محسن و رضائی برگشادی، صادق (1395). "بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد متوسط گیری بیزین (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 23، 114-89.
مهرگان، محمدرضا (1383). "پژوهش عملیاتی پیشرفته". تهران، انتشارات کتاب دانشگاهی، چاپ اول.
میدری، احمد و خیرخواهان، جعفر (1383). "حکمرانی خوب؛ بنیان توسعه". تهران، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
    Andrews, R. (2007). “Organizational Social Capital and Public Service Performance”. In Presentation at the 9th Public Management Research Conference, University of Arizona, Tucson, USA.
Barnes-Mauthe, M., Oleson, K. L., Brander, L. M., Zafindrasilivonona, B., Oliver, T. A. & van Beukering, P. (2015). “Social Capital as an Ecosystem Service: Evidence from a Locally Managed Marine Area”. Ecosystem Services, 16, 283-293.
Butkiewicz, J. L. & Yanikkaya, H. (2006). “Institutional Quality and Economic Growth: Maintenance of the Rule of Law or Democratic Institutions, or Both”. Economic Modelling, 23, 648-661.
Dasgupta, P. (2000). “Economic Progress and the Idea of Social Capital”. in P. Dasgupta and I. Serageldin, (eds.), Social Capital: A Multifacted Perspective (World Bank, Washington, DC:2000).
Fukuyama, F. (2001). “Social Capital, Civil Society and Development”. Third World Quarterly, 22(1), 7-20.
Kim, J. L. & Lau, L. (1994). “The Source of Economic Growth of the Eastern Asian Newly Industrialized Countries”. Journal of the Japanese and International Economies, 8, 235-271.
Klein, H. J. & Park, H. M. (2015). “Organizational Commitment”. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition (pp. 334-340). Elsevier Inc.
Lesser, E. L. & Storck, J. (2001). “Communities of Practice and Organizational Performance”. IBM Systems Journal, 40(4), 830-844.
Markowska-Przybyła, U. & Ramsey, D. M. (2018). “Social Capital and Long-Term Regional Development within Poland in the Light of Experimental Economics and Data from a Questionnaire”. Sustainability, 10(9), 1-26.
Marrocu, E. & Paci, R. (2010). “The Effects of Public Capital on the Productivity of the Italian Regions”. Applied Economics, 42(8), 989-1002.
North, D. C. (1990). “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”. Cambridge University Press.
Putnam, R. D. (1995). “Tuning in, Tuning out: The Strange Disappearance of Social Capital in America”. Political Science and Politics, 28(4), 664-683.
Sabatini, F. (2009). “Social Capital as Social Networks: A New Framework for Measurement and an Empirical Analysis of its Determinants and Consequences”. The Journal of Socio-Economics, 38(3), 429-442.
Solow, R. )1992). “The Labor Market as a Social Institution”. Cambridge/Massachusetts: Blackwell.
Thompson, M. (2018). “Social Capital, Innovation and Economic Growth”. Journal of Behavioral Experimental Economics, 73, 46-52.
Yildirim, A. & Gokalp, M. F. (2016). “Institutions and Economic Performance: A Review on The Developing Countries”. Procedia Economics and Finance, 38, 347-359