با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

بهره‌وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ که بر اساس نظریه‌های موجود، سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار شناخته می‌شود. بنابراین در مطالعه حاضر نقش سرمایه انسانی در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1384 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا برای سرمایه انسانی دو بعد سلامت و آموزش در نظر گرفته شد و اثر آنها در کنار سایر عوامل موثر برسطح بهره‌وری بررسی گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) نشان می‌دهد که، متوسط سال‌های تحصیل نیروی کار و نسبت مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی (به عنوان جانشین‌های سرمایه انسانی از نوع آموزش و سلامت) اثر مثبت و معنی‌دار بر سطح بهره‌وری دارند. نتایج آزمون علیت نیز، وجود رابطه علی یک طرفه را ازسوی سرمایه انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید تأیید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Bound's Test Approach to Cointegration: Interaction between Human Capital and Total Factor Productivity of Production in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Taher Ahmadi

چکیده [English]

Total factor productivity of production as a dynamic and permanent source of economic growth is influenced by many factors; that based on existing theories, human capital are known as one of the most important factors. So in the present study, the role of human capital in promoting the total factor productivity of production in Iran’s economy for the period 1978 to 2005 were evaluated. Thus for human capital two dimensions of education and health and their effects along with other variables on productivity level were exerted and assessed. The results of estimate the model by using Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) Method shows, the labor average years of schooling and the ratio of health expenditure on gross domestic product(GDP) (as the successors of human capital) have significant and positive effect on productivity level. Also the results of causality test confirm the existence of a unidirectional causal relationship between human capital and productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • total factor productivity of production
  • Human Capital
  • ARDL Bounds test
  • Causality test
  • Iran