با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 استاد اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه‌های چالش‌ برانگیز مباحث اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود دارد. در این راستا در چند سال اخیر فرضیه‌های جدیدی توسط توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در زمینه عوامل اصلی گسترش نابرابری ارائه شده است. پیکتی در تحلیل‌های خود عامل اصلی نابرابری را شکاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی (r-g) می‌داند. اما علیرغم ارائه توضیحات منطقی سازگار با تغییرات در الگوهای نابرابری، آزمون تجربی برای زنجیره علمی-نظری خود انجام نداده است. لذا این سؤال مطرح می‌شود که فرضیه پیکتی از نظر تجربی چه‌قدر قابل ‌تأیید بوده و توانایی توضیح افزایش نابرابری کشورهای مختلف را دارد؟ بدین منظور این پژوهش، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و در طی دوره 1394-1352 به تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه‌های توماس پیکتی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شکاف (r-g) ارتباط مثبت و معنی‌داری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تأیید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. همانطورکهعجم اغلوورابینستون (2015)مطرحمی‌کنندایننتیجهمی‌تواندناشیاز در نظر نگرفتننقشسیستماتیکنهادهاوعواملسیاسیدرشکل‌گیرینابرابری،توسط پیکتیباشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors Affecting Income Inequality in Iran in the Framework of Thomas Piketty's Perspective: Structural VAR Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Sarkhosh Sara 1
  • Khadije Nasrollahi 2
  • Karim Azarbaiejani 3
  • Rasoul Bakhsi Dastjerdi 2

1 Ph.D. Student in Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Professor of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Reduction of inequality and social justice by balancing the distribution of income and wealth is one of the concerns of economic policy makers and has been underlined by the constitution law in Iran. In the meantime, the explanation of the relationship between inequality and the factors affecting it has been a challenging area of economic debate in recent decades, and despite extensive research in this area, there are still many ambiguous issues in this regard. In this regard, in recent years, a new hypothesis has been presented by the French economist Thomas Piketty. In his analysis, Piketty's main factor of inequality is the gap between the rate of return on capital and the economic growth rate (r-g). But, despite offering logical explanations consistent with changes in the patterns of inequality, no empirical test has been done for the scientific-theoretical chain. Therefore, the question arises as to how much Piketty's hypothesis is empirically convincing and capable of explaining the rise of inequality for different countries? For this purpose, this paper, using the Structural Vector Autoregressive pattern (SVAR), analyzes the factors affecting income inequality in Iran within the framework of Thomas Piketty's perspective during the period of 1973-2016. The results of this study showed that the increase of gap (r-g) has no positive and significant relationship with the increase of inequality and share of capital from national income in Iran and there is no evidence to confirm Piketty's hypothesis in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Inequality
  • Rate of Return on Captial
  • Economic Growth
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری زمانی، 1397.
حیدری، حسن و حسن‌زاده، اکبر (1395). "رابطة نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامة رفاه اجتماعی، سال شانزدهم، شماره 6، 125-89.
سوری، علی (1391). "اقتصادسنجی همراه با کاربرد EVIEWS7". چاپ سوم، جلد 2، تهران: نشر فرهنگ شناسی و نشر نور علم.
طیبی، حسین (1396). "بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر نابرابری درآمدی". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
نصراللهی، زهرا؛ انصاری سامانی، حبیب و روزبهانی، معصومه (1397). " برآورد تأثیر نابرابری درآمد بر شاخص توسعه پایدار: شواهدی از استان‌های ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 32، 78-61.
نوفرستی، محمد (1378). "ریـشه واحـد و هم‌جمعی در اقتصادسنجی". تهـران: موسـسه خدمات فرهنگی رسا. چاپ اول.‎           
 Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2015). “The Rise and Decline of General Laws of Capitalism”. The Journal of Economic Perspectives, 29(1), 3-28.
Alesina, A. & Rodrik, D. (1994). “Distributive Politics and Economic Growth”. The Quarterly Journal of Economics, 109, 465-490.
Altman, M. (2003). “Economic Growth and Income Equity: Implications of a Behavioral Model of Economic Growth for Public Policy”. Canadian Public Policy, 60, 87-118.
Blanchard, O. & Quah, D. (1989). “The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances”. American Economic Review, 79, 655-673.
Blanchard, O. & Perotti, R. (2002). “Estimating The Effects of Fiscal Policy in Oecd Countries”. European Network of Economic Policy Research Institutes, Working Paper NO. 15.
Christiano, L., Eichenbaum, M. & Evans, C. (2005). “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy”. Journal of Political Economy, 113(1), 1-45.
Clarida, R. & Gali, J. (1994). “Sources of Real Exchange Rate Fluctuations: How Important are Nominal Shocks?”. NBER Working Papers 4658, National Bureau of Economic Research, Inc.
Elbourne, A. (2008). “The UK Housing Market and the Transmission of Monetary Policy: An SVAR Approach”. Journal of Housing Economics, 17(1), 65-87.
Enders, W. (2004). “Applied Time Series Econometrics”. Hoboken: John Wiley and Sons.
Fakir, A. M., Ahmad, A. U., Hosain, K. M., Hossain, M. R. & Gani, R. S. (2017). “The Comparative Effect of Corruption and Piketty’s Second Fundamental Law of Capitalism on Inequality”. Economic Analysis and Policy, 55, 90-105.
Fat´as, A. & Mihov, I. (2003). “The Case for Restricting Fiscal Policy Discretion”. CREI.CEPR Conference on Fiscal Policy, 1-32.
Góes, C. (2016). “Testing Piketty's Hypothesis on the Drivers of Income Inequality: Evidence from Panel Vars with Heterogeneous Dynamics”. IMF Working Paper, WP.16.160, 1-27.
Grigoli, F., Paredes, E. & Di Bella, G. (2017). “Inequality and Growth: A Heterogeneous Approach”. International Monetary Fund Working Paper, 1-34.
Heppke-Falk, K. H., Tenhofen, J. & Wolf, G. B. (2006). “The Macroeconomic Effects of Exogenous Fiscal Policy Shocks in Germany: a Disaggregated SVAR Analysis” [online]. Deutsche Bundesbank Discussion Paper Series 1: Economic Studies, No 41.2006. Available from: [http://econstor.eu/bitstream/10419/19670/1/200641dkp.pdf].
Hiraguchi, R. (2017). “Wealth Inequality, or r–g, in the Economic Growth Model”. Macroeconomic Dynamics, 5(3), 1-10.
Kilian, L. (2011). “Structural Vector Autoregressions. Centre for Economic Policy Research”. Discussion Paper, (8515), 1-35. University of Michigan. Accessible from: http://www-personal.umich/edu/~lkilian. elgarhdbk_kilian.pdf
Krusell, P. & Smith Jr, A. A. (2015). “Is Piketty’s “Second Law of Capitalism” Fundamental?”. Journal of Political Economy, 123(4), 725-748.
Mankiw, N. G. (2015). “Yes, r> g. So what?”. The American Economic Review, 105(5), 43-47.
McCloskey, D. N. (2014). “Measured, Unmeasured, Mismeasured, and Unjustified Pessimism: a Review Essay of Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century”. Erasmus Journal for Philosophy and Economics, 7(2), 73-115.
Milanovic, B. (2014). “The Return of “Patrimonial Capitalism”: a Review of Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century”. Journal of Economic Literature, 52(2), 519-534.
Milanovic, B. (2016). “Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization”. Panoeconomicus, 63(4), 493-501.
Moseley, F. (2015). “Piketty and Marginal Productivity Theory: A Superficial Application of an Incoherent Theory”. International Journal of Political Economy, 44(2), 105-120.
Nwafor, G. O., Odokp, O., Atsu, U. & Esuabana, I. M. (2016). “Modelling and Adequacy of Vector Autoregressive”. International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS), 2(9), 78-88.
Ng, Y. K. (2015). “Is an Increasing Capital Share Under Capitalism Inevitable?”. European Journal of Political Economy, 38, 82-86.
Perotti, R. (2002). “Estimating the Effects of Fiscal Policy in OECD Countries”. International Seminar on Macroeconomics Working Paper, No. 168, August
Piketty, T. (2014). “Capital in the Twenty-First Century (translated by Arthur Goldhammer)”. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass. 685 p.
Piketty, T. (2015). “Putting Distribution Back at the Center of Economics: Reflections on Capital in the Twenty-First Century”. The Journal of Economic Perspectives, 29(1), 67-88.
Ravnik, R. & Žilić, I. (2011). “The Use of SVAR Analysis in Determining the Effects of Fiscal Shocks in Croatia”. Financial Theory and Practice, 35(1), 25-58.
Rognlie, M. (2014). “A Note on Piketty and Diminishing Returns to Capital”. Tillgänglig: http://www. mit. edu.~mrognlie/piketty_diminishing_returns. pdf.
Rognlie, M. (2014). “A Note on Piketty and Diminishing Returns to Capital”. http://www.mit.edu/~mrognlie.piketty_diminishing_returns.pdf. Accessed: 11-Feb-2016.
Rubin, A. & Segal, D. (2015). “The Effects of Economic Growth on Income Inequality in the US”. Journal of Macroeconomics, 45, 258-273.
Sims, C. A. (1986). “Are Forecasting Models Usable for Policy Analysis?”. Quarterly Review, 12(2), 2-16.
Sims, C. A., Stock, J. H. & Watson, M. W. (1990). “Inference in Linear Time Series Models with Some Unit Roots”. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 34(3), 113-144.
Solt, F. (2014). “The Standardized World Income Inequality Database”. Working paper, SWIID Version 5.0. Retrieved from: http://myweb.uiowa/edu/fsolt/papers/Solt2014(Accessed 24/05/16).
Van Schaik, T. (2015). “On the Link between piketty's Laws”. In CESifo Forum1, 6(1), 11-34. Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo).
Van Treeck, T. (2015). “r> g: Why the Piketty Debate' Unsettles Germany's Economic Experts”. In CESifo Forum, 16(1), 26-34.