با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت، تبریز، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) می‌باشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازه‌گیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، تنش‌های مذهبی و تنش‌های نژادی استفاده خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد برای این مؤلفه‌ها نشان می‌دهد که کاهش جنگ داخلی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی دارد و سایر مؤلفه‌های ثبات سیاسی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. در ادامه الگوی رشد دیگری با استفاده از شاخص ترکیبی ثبات سیاسی و نیز شاخص‌های دموکراسی طراحی شده است. این شاخص متشکل از پنج مؤلفه فوق است که با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی PCA بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که ثبات سیاسی و دموکراسی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای OIC دارد. لذا برقراری ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشورها همانند سایر کشورهای در حال توسعه می‌تواند موجبات تسریع رشد اقتصادی را فراهم نماید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Political Stability and Democracy on Economic Growth in Selected Countries of the Organization of Islamic Cooperation: Dynamic Panel Approach (SYS-GMM)

نویسندگان [English]

  • Alireza Kazerooni 1
  • Hosein Asgharpur 1
  • Maryam Nafisi Moghadam 2

1 Profosser of Economics, Universityof Tabriz, Tabriz, Iran

2 Ph.D. Studnt of Economics, Universityof Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of political stability and democracy on economic growth in member countries of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC). This study estimated panel regression using a Generalizes Method of Moments (GMM) framework, on a sample of 34 OIC member countries for the period of 1986-2014. In this research, a composite indicator of Internal Conflict, External Conflict, Military in Politics, Ethnic and Religius Tensions Religion in Politics has been used to calculate the political stability index using the principal components analysis method (PCA). The results of the research show that political stability and democracy have a significant positive role in the economic growth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Political Stability
  • Democracy
  • the Organisation of Islamic Cooperation (OIC)
  • Dynamic Panel
آقاصفری، حنانه؛ امینی‌زاده، میلاد و کرباسی، علیرضا (1398). "بررسی نقش نهادها و زیرساخت‌ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 35، 78-53.
اصغرپور، حسین؛ احمدیان، کسری و منیعی، امید (1392). "اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت غیرخطی APARCH". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 21، شماره 68، 194-175.
حیدری، حسن و علی‌نژاد، رقیه (1393). "رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از کشورهای اسلامی گروه دی هشت". فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، سال سوم، شماره 11، 180-161.
ساندرز، دیوید (1396). "الگوهای بی‌ثباتی". ترجمه از پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ سوم.
عرب‌مازار، علی‌اکبر؛ مشرفی، رسام و مصطفی‌زاده، محمد (1397). "اقتصاد سیاسی رشد و تأثیر برخی از عوامل بنیادی بر رشد اقتصادی ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 30، 32-17.
کمیجانی، اکبر؛ گرجی، ابراهیم و اقبالی، علیرضا (1392). "اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 21، شماره 65، 82-61.
میرجلیلی، سید حسین؛ محسنی چراغلو، امین و صفری، امید (1397). "بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 32، 60-47.
 
 Acemoglu, D. & Johnson, S. (2006). “Disease and Development: The Effects of Life Expectancy on Economic Growth”. NBER, Working Paper 12269. PP. 1-88.
Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P. & Robinson, J. (2014). “Democracy Does Cause Growth”. NBER Working Paoer Series.
Acemoglua, M., Johnson, S., Robinson, J. & Thaicharoen, Y. (2003). “Institutional Causes, Macroeconomic Symptoms: Volatility, Crises and Growth”. Journal of Monetary Economics, 50, 49–123.
Ahmed, M. U. & Pulok, M. H. (2013). “The Role of Political Stability on Economic Performance: The Case of Bangladesh”. Journal of Economic Cooperation and Development, 34(3), 61-100.
Aisen, A. & Veiga, F. J. (2011). “How Does Political Instability Affect Economic Growth?”. IMF Working Paper, PP. 1-29.
Alesina, A. & Perotti, R. (1996). “Income Distribution, Political Instability, and Investment”. European Economic Review, 40(3), 1203-1228.
Alesina, A. & Tabellini, G. (1989). “External Debt, Capital Flight and Political Risk”. Journal of lnternational Economics, 27, 199-220.
Alesina, A., Ozler, S., Roubini, N. & Swagel, P. (1996). “Political Instability and Economic Growth”. Journal of Economic Growth, 1(2), 189-211.
Anderson, T. W. & Hsiao, C. (1981). “Estimation of Dynamic Models with Error Components”. Journal of American Statistical Association, 76, 598–606.
Arellano, M., Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. Review of Economic Studies, 58, 277–297.
Aziz, N. & Ahmad, A. H. (2018). “Institutions and Economic Growth: Does Income Level Matter?”. MPRA Paper. 83684 , PP. 1-35.
Baltagi, B. (2005). “Econometric Analysis of Panel Data”. John Wiley & Sons Ltd, Third Edition.
Barro, R. & Sala -i- Martin, X. (1995). “Economic Growth”. New York: McGrawHil.
Barro, R. J. (1991). “Economic Growth in a Cross Section of Countries”. The Quarterly Journal of economics, 106(2), 407-443.
Barro, R. J. (1996). “Democracy and Growth”. Journal of Economic Growth, 1(1), 1-27.
Bashir, M. & Xu, C. (2014). “Impact of Political Freedom, Economic Freedom and Political Stability on Economic Growth”. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(22), 59-67.
Blanco, L. & Grier, R. (2009). “Long Live Democracy: The Determinants of Political Instability in Latin America”. The Journal of Development Studies, 45(1), 76-95.
Blundell, R. & Bond, S. (1998). “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.
Bollen, K. A. (1980). “Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy”. American Sociological Review, 45, 370–390.
Burkhart, R. E., & Lewis-Beck, M. S. (1994). ''Comparative Democracy: The Economic Development Thesis". American Political Science Review88(4), 903-910
Campos, N. F., Karanasos, M. G. & Tan, T. (2012). “Two to Tangle: Financial Development, Political Instability and Economic Growth in Argentina”. Journal of Banking & Finance, 36(1), 290-304.
Clague, C., Keefer, P., Knack, S. & Olson, M. (1996). “Property and Contract Rights in Autocracies and Democracies”. Journal of Economic Growth, 1(2), 243-276.
Coppedge, M., Alvarez, A. & Maldonado, C. (2008). “Two Persistent Dimensions of Democracy: Contestation and Inclusiveness”. The Journal of Politics, 70(3), 632-647.
Cukierman, A., Edwards, S. & Tabellini, G. (1992). “Seignorage and Political Instability”. American Economic Review, 82(3), 537-555.
Deutsch, Karl, W. (1961). “Social Mobilization and Political Development”. American Political Science Review, 60, 493-514.
Drury, A. C., Krieckhaus, J. & Lusztig, M. (2006). “Corruption, Democracy, and Economic Growth”. International Political Science Review, 27(2), 121-136.
Feng, Y. (1997). “Democracy, Political Stability and Economic Growth”. British Journal of Political Science, 27(3), 391-418.
Findlay, R. (1990). “The New Political Economy: Its Explanatory Power for LDCs”. Economics & Politics, 2(2), 193-221.
Gallup, J. L. & Sachs, J. D. (2001). “The Economic Burden of Malaria”. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 64, 85–96.
Gasiorowski. M. J. (1995). “Economic Crisis and Political Regime Change: An Event History Analysis”. The American Political Science Review, 89(4), 882-897.
Gerring, J., Thacker, S. C. & Alfaro, R. (2012). “Democracy and Human Development”. Journal of Politics, 74(1), 1-17.
Grochová, L. & Kouba, L. (2014). “Political Instability and Economic Growth: An Empirical Evidence from the Baltic States”. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 59(2), 81-88.
Gründler, K. & Krieger, T. (2016). “Democracy and Growth: Evidence from a Machine Learning Indicator”. European Journal of Political Economy, 45, 85-107.
Gupta, D. K., Madhavan, M. C. & Blee, A. (1998). “Democracy, Economic Growth and Political Instability: An Integrated Perspective”. Journal of Socio Economics, 27(5), 561-587.
Haggard, S. & Kaufman, R. R. (1997). “The Political Economy of Democratic Transitions”. Comparative Politics, 29, 263-283.
Heshmati, A. & Kim, N. S. (2017). "The Relationship between Economic Growth and Democracy: Alternative Representations of Technological Change". (No. 10880). Institute of Labor Economics (IZA). Discussion Papers.
Holtz-Eakin, D. (1988). “Testing for Individual Effects in Autoregressive Models”. Journal of Econometrics, 39, 297–307.
Howell, L. (2009). “International Country Risk Guide”. Syracuse, New York: The PRS Group
Huntington, S. P. (1968). “Political Order in Changing Societies”. Yale University Press, Ltd., London.
Jensen, N. (2008). “Political Risk, Democratic Institutions, and Foreign Direct Investment”. The Journal of Politics, 70(4), 1040-1052.
Jong-A-Pin, R. (2009). “On the Measurement of Political Instability and its Impact on Economic Growth”. European Journal of Political Economy, 25(1), 15-29.
Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. (2011). “The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues”. Hague Journal on the Rule of Law, 3(2), 220-246.
Lajili, O. & Gilles, P. (2018). “Financial Liberalization, Political Openness and Growth in Developing Countries: Relationship and Transmission Channels”. Journal of Economic Development, 43(1), 1-27.
Lipset, Seymour, M. (1959). “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”. The American Political Science Review, 53(1), 69-105.
Matyas, L. & Sevestre, P. (1996). “The Econometrics of Panel Data”. A Handbook of the Theory with Applications, (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht)
Miljkovic, D. & Rimal, A. (2008). “The Impact of Socio-Economic Factors on Political Instability: A Cross-Country Analysis”. The Journal of Socio-Economics, 37, 2454–2463.
Narayan, P., Narayan, S. & Smyth, R. (2010). “Does Democracy Facilitate Economic Growth or Does Economic Growth Facilitate Democracy? An Emperical Study of Sub – Sahran Africa”. Economic Modelling, 28(3), 900-910.
North, D. (1990). “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”. New York: Cambridge University Press.
North, D. C. & Weingast, B. R. (1989). “Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England”. The Journal of Economic History, 49(4), 803-832.
North, D. C., Wallis, J. J. & Weingast, B. R. (2006). “A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History”. NBER Working Paper, No. 12795, PP. 1-80.
Oh, C. H. & Reuveny, V. (2010). “Climatic Natural Disasters, Political Risk, and International Trade”. Global Environmental Change, 20(2), 243-254.
Olson, M. (1982). “The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities”. New Haven: YaleUniversity Press.
Ozler, S. & Tabellini, G. (1991). “External Debt and Political Instability”. NBER Working Paper, PP. 1-44.
Przeworski, A. & Limongi, F. (1993). “Political Regimes and Economic Growth”. Journal of Economic Perspectives, 7(3), 51-69.
Qureshi, M. N., Ali, K. & Khan, I. R. (2010). “Political Instability and Economic Development: Pakistan Time-Series Analysis”. International Research Journal of Finance and Economics, 56, 179-192.
Rodric, D. (2000). “Institutions for High-Quality Growth: What They are and How to Acquire Them”. NBER Working Paper,No. 7540, PP. 1-50.
Rodric, D., Subramanian, A. & Trebbi, F. (2004). “Institutions Rule: the Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development”. Journal of Economic Growth, 9, 131-165.
Saint Paul, G. & Verdier, T. (1993). “Education, Democracy and Growth”. Journal of Development Economics, 42, 399-407.
Slesman, L., Baharumshah, A. Z. & Ra'ees, W. (2015). “Institutional Infrastructure and Economic Growth in Member Countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC)”. Economic. Modelling, 51, 214–226.
Sachs, J. (2001). “Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development”. World Health Organization.
Stasavage, D. (2005). “Democracy and Education Spending in Africa”. AmericanJournal of Political Science, 49(2), 343-358.
Sung, H. E. (2004). “Democracy and Political Corruption: A Cross-national Comparison”. Crime, Law and Social Change, 41(2), 179-193.
Tabellini, G. & Alesina, A. (1990). “Voting on the Budget Deficits”. American Economic Review, 80(1), 37-49.
Tavares, J. & Wacziarg, R. (2001). “How Democracy Affects Growth”. EuropeanEconomic Review, 45(8), 1341-1378.
Uddin, M., Ali, M. H. & Masih. M. (2017). “Plitical Stability and Growth: An Application of Dynamic GMM and Quantile Regression”. Economic Modelling, 64, 610-625.
Van de Walle, D. (1998). “Assessing the Welfare Impacts of Public Spending”. World Development, 26(3), 365-379.
WHO (World Health Organization). (2001). “Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development”. http://www3.who.int/whosis/cmh
Yilmaz, B. & Levent, A. (2015). “Impact of Economic Freedom, Political Stability and Economic Growth in the USA on Emerging Asian Economies”. Actual Problems of Economics, 168(6), 61-73.
Zablotsky, E. (1996). “Political Stability and Economic Growth. A Two Way Relation”. CEMA Working Papers: Serie Documentos de Trabajo. 109, Universidad del CEMA.
Zahonogo, P. (2016). “Trade and Economic Growth in Developing Countries: Evidence from Sub-Saharan Africa”. Journal of African Trade, 3, 41–56.
Zheng, S. (2012). “China’s Political Stability: Global Comparisons”. Journal of Chinese Political Science, 17(1), 1-13.