با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی،دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) در دوره زمانی 2016-2002 استفاده ‌شده است. نتایج نشان می‌دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار است. تأثیر متغیر تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنی‌دار و همچنین تأثیر متغیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار است. تأثیر متقابل رشد اقتصادی و مخارج دولتی مثبت و معنی‌دار است. شاخصحکمرانیخوبکهازترکیبشششاخصموجودبهروش تحلیلمؤلفه‌هایاصلیبه‌دست‌ آمده است، در یک الگوی دیگرتخمین زده ‌شده است که نشان ‌دهنده رابطه مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mechanism of Effectiveness of Good Governance and Government Spending on Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Behzad Maleki Hassanvand 1
  • Mohammad Jafari 2
  • Shahram Fatahi 3
  • Hadi Ghafari 4

1 Ph.D. Student, Faculty of Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Economics, Razi University, Kermanshah, Iran

4 Associate Professor, Faculty of Economics, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

 
The aim of this paper is examining the simultaneous impact of good governance and government spending on economic growth in MENA countries. To estimate model, we've used GMM method during 2002-2016. The results show that good governance (weighted average of six indexes) and government spending have positive and significant effect on economic growth. GDP last period and trade openness variable have positive and significant effect on economic growth. Inflation variable has negative and significant effect and private investment variable has positive and insignificant effect on economic growth. The effect of both economic growth and government spending is positive and significant. Good governance index resulted from combination of existing six indexes by Principle Components Model, has been estimated in another model and it indicates positive relationship with more effect on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Government Spending
  • Institutions
  • Economic Growth
  • MENA Countries
  • GMM
اسدی، منیژه؛ نیکوقدم، مسعود و هراتی، جواد (1396). "ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات هم‌زمان". فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دوره 8، شماره 21، 87-55.
امیری، بهزاد و شاه‌آبادی، ابوالفضل (1394). "تأثیر نهادها بر توسعه کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت". فصلنامهنظریه‌هایکاربردیاقتصاد، دوره 2، شماره 3، 118-93.
بیگی‌نیا، عبدالرضا؛ صفری، سعید؛ مرشدی‌زاد، علی و پولادرگ، عبدالمجید (1391). "شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب". مجلهچشم‌انداز مدیریتدولتی، شماره 3، 86-65.
حسینی غفار، سید عباس؛ بخشی دستجردی، رسول؛ صامتی، مجید و شجری، هوشنگ (1397). " تحلیل بلندمدت و کوتاه‌مدت آثار تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی با رویکرد نیوکینزین ". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 33، 78-57.
حیدری، حسن؛ پروین، سهیلا و فاضلی، محمد (1389). "رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج‌فارس". فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 7، شماره 3، 66-43.
سپهردوست، حمید؛ رجبی، فهیمه و باروتی، مهسا (1394). "بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی". فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 2، شماره 2، 126-103.
شاکری، محبوبه؛ جعفری صمیمی، احمد و کریمی موغاری، زهرا (1394)، "ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌هایرشدوتوسعهاقتصادی، دوره 6، شماره 21، 106-93.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و ساری گل، سارا (1395). "اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای در حال ‌توسعه منتخب". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 78، 123-93.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و سلیمی، صبا (1394). "تأثیر حکمرانی خوب بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای منتخب توسعه ‌یافته و در حال ‌توسعه". فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، دوره 7، شماره 2، 46-35.
شیروانی، علیرضا و رجبی فرجاد، حاجیه (1391). "حکمرانی خوب با تأکید بر سازمان‌های غیردولتی (NGO)". فصلنامه رسالت مدیریتی، دوره 2، شماره 3، 37-29.
صامتی، مرتضی؛ رنجبر، همایون و محسنی، فضلیت (1390). "تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)". فصلنامهعلمی پژوهشیپژوهش‌هایرشد وتوسعهاقتصادی، دوره 1، شماره 4، 223-183.
فراهانی‌فر، سعید؛ فشاری، مجید و خانزاده، یاور (1394). "تأثیر مؤسسات بانکی و غیربانکی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران (روش گشتاور تعمیم‌یافته GMM)". فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، دوره 9، شماره 3، 41-21.
فلاحتی، علی و حیدریان، مریم (1397). " بررسی اثرات آستانه‌ای سرمایه‌گذاری دولتی و بدهی عمومی در یک مدل رشد اقتصادی برای استان‌های ایران؛ با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 33، 56-41.
کمیجانی، اکبر؛ هژبرکیانی، کامبیز و حق‌شناس، هادی (1393). "بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی در ایران به روش هم‌جمعی ARDL". فصلنامهاقتصاد کاربردی، شماره 4،60-49.
محمدزاده، یوسف؛ حکمتی فرید، صمد و شریفی، المیرا (1396). "تأثیر اندازه دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 112-97.
میدری، احمد (1383). "مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب". فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دوره 6، شماره 22، 287-261.
میرزا آقانسب گردرودباری، ایمان و تقوی، مهدی (1393). "سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب؛ مطالعه موردی کشورهای در حال‌ توسعه". فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 4، شماره 13، 14-1.
 

 

 
Acemoglu, D., Garcia-Jimeno, C. & Robinson, J. A. (2013). “State Capacity and Development; A Network Approach”. NBER, Working Paper, No. 19813.
Afxentiou, P. C. & Serletis, A. (1996). “Government Expenditure in the European Union: do They Converge or Follow Wagner’s Law”. International Economic Journal, 10, 33–47.
Akai, N. (2005). “Short-Run and Long-Run Effects of Corruption on Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data for the United States”. The Paper Presented at the Bi-Annual Meeting of the Japanese Economic Association (at Kyōto Sangyō University, 4–5 June 2005).
Ansari, M. I., Gordon, D. V. & Akuamoah, C. (1997). “Keynes Versus Wagner: Public Expenditure and National Income for Three African Countries”. Applied Economics, 29(4), 543–550.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297.
Asaduzzaman1, M. & Virtanen, P. (2016). “Governance Theories and Models”. https:// www.researchgate.net/ publication/308911311.
Asimakopoulos, S. & Karavias, Y. (2015). “The Impact of Government Size on Economic Growth: A Threshold Analysis”. Granger Centre Discussion Paper, 15(2), 1-8.
Assari, A., Sahabi, B., Mozayyeni, A. H. & Rasouli, A. (2016). “The Effects of the Resource Curse Indices and Good Governance on Health Expenditures in Different Income Deciles”. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(4), 203-213.
Barro, R. J. (1991). “Economic Growth in a Cross Section of Countries”. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407–443.
Becker, G. S. (1964). “Human Capital”. New York: Columbia University Press.
Biswal, B., Dhawan, U. & Hooi, Y. L. (1999). “Testing Wagner Versus Keynes Using Disaggregated Public Expenditure Data for Canada”. Applied Economics, 31(10), 1283–1291.
Chandran Govindaraju, V. G. R. & Anwar, R. R. S. (2011). “Economic Growth and Government Spending in Malaysia: a Re-Examination of Wagnerand Keynesian Views”. Economic Change and Restructuring, 44, 203–219.
Chow, Y. F., Cotsomitist, J. A. & Kwan, A. C. C. (2002). “Multivariate Cointegration and Causality Tests of Wagner’s Hypothesis: Evidence from the UK”. Applied Economics, 34(13), 1671–1677.
Costantini, V. & Liberati, P. (2011). “Technology Transfer, Institutions and Development”. University Degli Studi, Dipartimen to Di Economia, Working Paper, No 135.
D’agostino, G., Dunne, J. P. & Pieroni, L. (2016). “Government Spending, Corruption and Economic Growth”. World Development, 84, 190-205.
Denison, E. F. (1962). “The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before Us. Committee for Economic Development, New”. The Journal of Economic History, 3(23), 352-352.
Devlin, N. & Hansen, P. (2001). “Health Care Spending and Economic Output: Granger Causality”. Applied Economics Letters, 8(8), 561–564.
Ekundayo, W. J. (2017). “Good Governance Theory and the Quest for Good Governance in Nigeria”. International Journal of Humanities and Social Science, (7)5, 154-161.
Fayissa, B. & Gill, F. (2015). “Revisiting the Growth-Governance Relationship in Developing Asian and Oceanic Economies”. Journal of Economics and Finance, 10(4), 803–816.
Gani, A. & Scrimgeour, F. (2015). “New Zealand’s Trade with Asia and the Role of Good Governance”. International Review of Economics and Finance, 46, 36-52.
Goede, M. & Neuwirth, R. J. (2014). “Good Governance and Confidentiality: A Matter of the Preservation of the Public Sphere”. Corporate Governance, (14)4, 543–554.
Greene, W. H. (1951). “Econometric Analysis”. 7th ed. New York University.
Griliches, Z. & Jorgenson, D. W. (1967). “The Explanation of Productivity Change”. Review of Economic Studies, 34 (3), 249- 283.
Gurgul, H. & Lach, L. (2012). “Political Instability and Economic Growth: Evidence from Two Decades of Transition in CEE”. MPRA, Working Paper No. 37792.
Hopper, T. (2017). “Neopatrimonialism, Good Governance, Corruption and Accounting in Africa: Idealism Versus Pragmatism”. Journal of Accounting in Emerging Economies, (7)2, 225-248.
Innocent, M. & Bernadette, O. (2015). “Quality of Governance, Public Spending on Health and Health Status in Sub Saharan Africa: A Panel Data Regression Analysis”. BMC Public Health, 15, 19-32.
Iyer, L. (2010). “Direct Versus Indirect Colonial Rule in India: Long-Term Consequences”. Journal of Review of Economics and Statistics, 92(4), 693-713.
Katsamunska, P. (2016). “The Concept of Governance and Public Governance Theories”. Economic Alternatives, 2, 133-141.
Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. (2010). “Governance Matters: The Worldwide Governance Indicators, Aggregate Indicators of Governance 1996-2010”. URL: http :// www.govindicators.org.
Levin, A., Lin, C. & James Chu, C. (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties”. Journal of Econometrics, Elsevier, 108(1), 1-24.
Lucas, R. E. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
Makuta, I. & Ohare, B. (2015). “Quality of Governance, Public Spending on Health and Health Status in Sub Saharan Africa: A Panel Data Regression Analysis”. BMC Public Health, 15, 9-32.
Meon, P. G. & Weill, L. (2010). “Is Corruption an Efficient Grease”. World Development, 38(3), 244–259.
Miller, T., Holmes, K. R. & Feulner, E. J. (2017). “Index of Economic Freedom”. The Heritage Foundation in Partnership with The Wall Street.
Mincer, J. (1958). “Investment in Human Capital and the Personal Income Distribution”. Journal of Political Economy, 66(4), 281-302.
Morozumi, A. & JoséVeiga, F. (2016). “Public Spending and Growth: The Role of Government Accountability”. European Economic Review, 89, 148–171.
North, D. C. (1990). “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”. NewYork: Cambridge University Press.
Peacock, A. & Scott, A. (2000). “The Curious Attraction of Wagner’s law”. Public Choice, 102(1/2), 1–17.
Ram, R. (1986). “Causality between Income and Government Expenditure: A Broad International Perspective”. Public Financ, 41, 393–414.
Riayati, A. & Junaidah, H. (2016). “Public Health Expenditure, Governance and Health Outcomes in Malaysia (Perbelanjaan Awam, Urus Tadbir dan Natijah Kesihatan di Malaysia)” . Jurnal Ekonomi Malaysia, 50(1), 29-40.
Rodrik, D., Subramanian, A. & Trebbi, F. (2002). “Institutions Rule: the Primacy of Institutions Geography and Integration in Economic Development”. NBER, Working Paper No. 9305
Sabry, M. I. (2015). “Good Governance, Institutions and Performance of Public Private Partnerships”. International Journal of Public Sector Management, (28)7, 566–582.
Schultz, T. W. (1961). “Investment in Human Capital”. The American Economic Review, 51, 1-17.
Silberberger, M. (2015). “Regulation, Trade and Economic Growth”. Center for European Governance and Economic Development, Discussion Paper No. 255.
Solow, R. M. (1956). “A Contribution to Theory of Economic Growth”. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
Spiteri, J. & Briguglio, M. (2018). “Does Good Governance Foster Trust in Government? an Empirical Analysis in Governance and Regulations”. Contemporary Issues. Published online, 12, 121-137.
Thornton, J. (1999). “Cointegration, Causality and Wagner’s Law in 19th Century Europe”. Applied Economics Letters, 6(7), 413–416.
Tridico, P. (2013). “The Stage of Development among Former Communist Economies: Social Capital, The Middle Class and Democracy”. Journal of Socio-Economics, 44, 47-58.
United Nations Development Program (2016). “Human Development Report 2016”. Available at the http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2016.
Vermunt, J. K. & Magidson, J. (2005). “Factor Analysis with Categorical Indicators: A Comparison between Traditional and Latent Class Approaches”. in A. Van der Ark, M.A. Croon and K. Sijtsma (eds.), New Developments in Categorical Data Analysis for the Social and Behavioral Sciences, 41-62. Mahwah: Erlbaum.
Wahab, M. (2004). “Economic Growth and Government Expenditure: Evidence from a New Test Specification”. Applied Economics, (36)2, 2125–2135.
World Bank (2016). http://data.worldbank.org