با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه پیام‌نور

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه پیام‌نور

چکیده

در طول دو دهه اخیر تغییرات قابل توجهی در قدرت بازار بانکی دراقتصاد ایران اتفاق افتاده است. علاوه بر این، تئوری‌های اقتصادی پیش‌بینی‌های متفاوتی در زمینه تأثیر قدرت بازار بانکی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ارائه می‌کنند. به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی نحوه تأثیر این تغییرات بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها پرداخته است. برای این منظور با استفاده از داده‌های شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1384 تا 1395، مدل سرمایه‌گذاری بر اساس معادلات اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا برآورد گردید. نتایج تخمین مدل با تأیید وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران، نشان داد که شرکت‌های مورد مطالعه در زمینه سرمایه‌گذاری مواجه با محدودیت مالی می‌باشند. علاوه بر این نتایج با رد فرضیه قدرت بازار و تأیید فرضیه اطلاعات نامتقارن، نشان داد که کاهش قدرت بازار در صنعت بانکداری منجر به افزایش محدودیت مالی شرکت‌ها گردیده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که اندازه شرکت‌ها عامل تأثیرگذاری بر محدودیت مالی شرکت‌ها بوده و افزایش قدرت بازار در صنعت بانکداری، محدودیت مالی شرکت‌های کوچک را بیشتر از شرکت‌های بزرگ کاهش داده است. نتایج تخمین مدل با لحاظ اثر چرخه‌های تجاری حاکی از آن است که در دوره رونق، اثر مثبت قدرت بازار بانکی بر محدودیت مالی شرکت‌ها کاهش و در دوره رکود، این اثر افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Market Power Changes in the Banking Industry on Firms' Investment with Emphasis on Financial Constraints Channel

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abdi 1
  • Farhad Khodadad Kashi 2
  • Yeganeh Mousavi Jahromi 2

1 Ph.D. Student in Economics, Payame Noor University

2 Professor of Economics, Payame Noor University

چکیده [English]

Over the past two decades, significant changes have taken place in the banking market power in Iran economy. In addition, economic theories provide different forecasts on the impact of banking market power on firms’ investment. For this reason, the present study examines the impact of these changes on firms’ investment. For this purpose, using the data of Tehran Stock Exchange companies during the period of 2005 to 2016, the investment model was estimated based on Euler's equations and dynamic generalized method of moments. The results of model estimation with confirming the existence of financial friction in Iran economy showed that firms faced financial constraint on investment. In addition, by rejecting market power hypothesis and by confirming asymmetric information hypothesis, the results showed that the declining in banking market power led to an increase in firms' financial constraints. The results also suggest that the firm size has been affecting the firm financial constraints, and increasing in the banking market power has reduced the financial constraints of small firms more than large firms. The results of model estimation with regard to the effect of business cycles indicate that during the boom period, the positive effect of the banking market power on firms' financial constraints has decreased and this effect increases during the recession period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Power
  • Banking Industry
  • Investment
  • Financial Constraints
  • Firm's Size
  • Business Cycles
بابکی، روح‌اله؛ مهدوی‌عادلی، محمدحسین؛ همایونی‌فر، مسعود و سلیمی‌فر، مصطفی (1396). "تأثیر شوک درآمدهای نفتی دولت و نااطمینانی‌های ناشی از آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (1392:4-1369:1)". پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، دوره 3، شماره 7، 78-43.
برقی اسکویی، محمد مهدی و شکری، مصطفی (1397). "بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد (رویکرد فازی)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 33، 120-109.
بنی‌اسدی، مصطفی و محسنی، رضا (1396). "بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران". تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 9، شماره 34، 56-37.
بهرامی،جابر؛ پهلوانی، مصیب و جانسوز، پریناز (1392). "تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از روش GMM". پژوهش‌های پولی- بانکی، سال 6، شماره 15، 96-77.
ترکی‌سمائی، رقیه و احمدی، لیلا (1393). "اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه‌گذاری ثابت خصوصی واقعی در بخش صنعت اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 18، شماره 70، 111-93.
حری، حمیدرضا؛ جلائی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید؛ نجاتی، مهدی و میرهاشمی نائینی، سیمین السادات (1397). "تحلیل اثر همزمان باز بودن تجاری و اثرات دانه‌ای در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 31، 100-83.
سامتی، مرتضی؛ رنجبر، همایون و همت‌زاده، منیژه (1392). "بررسی مقایسه‌ای تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن (مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 3، شماره 7، 40-25.
شاکری، عباس و افهمی، مریم (1392). "برآورد تابع سرمایه‌گذاری q توبین در شرایط اصطکاک مالی". پژوهش‌های اقتصادی، دوره 13، شماره 20، 36-17.
شهبازی، کیومرث و حسن‌زاده، خدیجه (1395). "نقش توسعه مالی در تأثیر تمرکز و ثبات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 25، شماره 79، 214-189.
مرادی، جواد و احمدی، غلامرضا (1390). "تعیین عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در عرصه بازارهای ناقص". پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 3، شماره 2، 136-125.
مرادی، مهدی؛ خدادادکاشی، فرهاد؛ بیابانی، جهانگیر و غفاری،‌ هادی (1395). "سنجش پارامتریک شاخص لرنر در بازار وام و سپرده‌های بانکی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ". فصلنامه علمی پژوهشی مدلسازی اقتصادی،دوره 10، شماره 34، 27-1.‎
مهرگان، نادر؛ دلیری، حسن و کردبچه، حمید (1393). "اثر تغییرات ساختار صنعت بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس مدل DSGE". سیاست‌گذاری اقتصادی، دوره 6، شماره 11، 33-1.
          Andrieș, A., Marcu, N., Oprea, F. & Tofan, M. (2018).“Financial Infrastructure and Access to Finance for European SMEs”. Sustainability, 10(10), 1-15.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
‎Baltagi, B. (2005). “Econometric Analysis of Panel Data”.John Wiley & Sons Ltd.
Beck, T., Demirgüç‐Kunt, A. & Maksimovic, V. (2005).“Financial and Legal Constraints to Growth: Does Firm Size Matter?”.The Journal of Finance, 60(1), 137-177.
Bernanke, B., Gertler, M. & Gilchrist, S. (1996). “The Financial Accelerator and the Flight to Quality”. Review of Economics and Statistics, 78, 1-15.
Bond, S. R. (2002). “Dynamic Panel Data Models: A Guide to Micro Data Methods and Practice”. Portuguese Economic Journal,1(2), 141-162.
Bond, S. & Van Reenen, J. (2007). “Microeconometric Models of Investment and Employment”. Handbook of Econometrics, 6, 4417-4498.
Broecker, T. (1990).“Credit-Worthiness Tests and Interbank Competition”. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 58, 429-452.
Calomiris, C. W. & Hubbard, R. G. (1993). “Internal Finance and Investment: Evidence from the Undistributed Profits Tax of 1936-1937”. Journal of Business, 68(5), 443-482.
Carbó, V. S., Mansilla, F. M. & Rodríguez, F. (2017).“The Effects of Bank Market Power in Short-Term and Long-Term firm Credit Availability and Investment”. Spanish Journal of Finance and Accounting, 46(1), 1-27.
Carlson, M. A., Correia, S. & Luck, S. (2018). “The Effects of Banking Competition on Growth and Financial Stability: Evidence from the National Banking Era”. Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3202489.
Cetorelli, N. (2001). “Competition among Banks: Good or Bad?”. Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago, 25(2), 38-48.
Cubillas, E. & Suárez, N. (2018).“Bank Market Power and Lending During the Global Financial Crisis”. Journal of International Money and Finance, 89, 1-22.
Dell'Ariccia, G. (2001). “Asymmetric Information and the Structure of the Banking Industry”. European Economic Review, 45(10), 1957-1980.
Denis, D. J. & Sibilkov, V. (2009). “Financial Constraints, Investment, and the Value of Cash Holdings”. The Review of Financial Studies, 23(1), 247-269.‏
Fazzari, S. M., Hubbard, R. G. & Petersen, B. C. (1988). “Financing Constraints and Corporate Investment”. Brookings Papers on Economic Activity, 1988(1), 141-206.
Gilchrist, S. & Himmelberg, C. (1998). “Investment: Fundamentals and Finance”. NBER Macroeconomics Annual, 13, 223-262.
González, F. (2016). “Creditor Rights, Bank Competition and Corporate Investment During the Global Financial Crisis”. Journal of Corporate Finance, 37, 249-270.
Guzman, M. G. (2000). “Bank Structure, Capital Accumulation and Growth: A Simple Macroeconomic Model”. Economic Theory, 16(2), 421-455.
Hauswald, R. & Marquez, R. (2000). “Relationship Banking, Loan Specialization and Competition”.Federal Reserve Bank of Chicago Proceedings (No. 695).
Hoff, K. & Stiglitz, J. E. (1998). “Moneylenders and Bankers: Price-Increasing Subsidies in a Monopolistically Competitive Market”. Journal of Development Economics, 55(2), 485-518.
Hubbard, R. G. & Kashyap, A. K. (1992). “Internal Net Worth and the Investment Process: An Application to US Agriculture”. Journal of Political Economy, 100(3), 506-534.
Hubbard, R. G., Kashyap, A. K. & Whited, T. M. (1993). “Internal Finance and Firm Investment”, Journal of Money Credit and Banking, 27(4), 683-701.
Klein, M. A. (1971). “A Theory of the Banking Firm”. Journal of Money, Credit and Banking, 3(2), 205-218.
Larrain, B. (2006). “Do Banks Affect the Level and Composition of Industrial Volatility?”. The Journal of Finance,61(4), 1897-1925.
Love, I. (2003). “Financial Development and Financing Constraints: International Evidence from the Structural Investment Model”. The Review of Financial Studies, 16(3), 281-307.
Manove, M., Padilla, A. J. & Pagano, M. (2001). “Collateral Versus Project Screening: A Model of Lazy Banks”.Rand Journal of Economics, 30(2), 726-744.
Modigliani, F. & Miller, M. H. (1958). “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”. American Economic Review, 48(3), 261–297.
Musso, P. & Schiavo, S. (2008). “The Impact of Financial Constraints on Firm Survival and Growth”. Journal of Evolutionary Economics, 18(2), 135-149.
Myers, S. C. & Majluf, N. S. (1984). “Corporate Financing and Investment Decisions when Firms Have Information That Investors Do not Have”. Journal of Financial Economics,13(2), 187-221.
Niemeyer, F. (2004). “Bank Lending with Information Asymmetry, Information Sharing and Winner's Curse”. EFMA 2004 Basel Meetings Paper. Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.494702.
Owen, A. L. & Pereira, J. M. (2018). “Bank Concentration, Competition, and Financial Inclusion”. Review of Development Finance, 8(1), 1-17.
Poncet, S., Steingress, W. & Vandenbussche, H. (2010). “Financial constraints in China: Firm-Level Evidence”. China Economic Review, 21(3), 411-422.‏
Ratti, R. A., Lee, S. & Seol, Y. (2008). “Bank Concentration and Financial Constraints on Firm-level Investment in Europe”. Journal of Banking & Finance,32(12), 2684-2694.
Riddiough, T. J. & Wu, Z. (2009). “Financial Constraints, Liquidity Management and Investment”. Real Estate Economics, 37(3), 447-481.‏
Ryan, R. M., O’Toole, C. M. & McCann, F. (2014). “Does Bank Market Power Affect SME Financing Constraints?”. Journal of Banking & Finance, 49, 495-505.
Saeed, A. & Sameer, M. (2015).“Financial Constraints, Bank Concentration and SMEs: Evidence from Pakistan”. Studies in Economics and Finance, 32(4), 503-524.
Shaffer, S. (1998). “The Winner's Curse in Banking”. Journal of Financial Intermediation,7(4), 359-392.
Sharpe, S. A. (1990). “Asymmetric Information, Bank Lending and Implicit Contracts: A Stylized Model of Customer Relationships”. The Journal of Finance, 45(4), 1069-1087.
Van Hoose, D. (2017). “The Industrial Organization of Banking”. Berlin: Springer.
Von Thadden, E. L. (2004). “Asymmetric Information, Bank Lending and Implicit Contracts: the Winner's Curse”. Finance Research Letters, 1(1), 11-23.
Whited, T. M. (1992). “Debt, Liquidity Constraints, and Corporate Investment: Evidence from Panel Data”. The Journal of Finance, 47(4), 1425-1460.