با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

در حالی‌که سابقه مطالعات و وضع قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت در دنیا به بیش از 120 سال میرسد، اما این مساله در ایران سابقه طولانی ندارد و از تصویب قانون تشویق رقابت و شکل‌گیری شورای رقابت در ایران زمان زیادی نمیگذرد. با این حال اختصاص یک فصل از قانون برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا به رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، حاکی از اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران است.
این مطالعه به ارزیابی تاثیر درجه تمرکز و هزینه‌های تبلیغات بر سودآوری در بخش صنعت ایران میپردازد. برای این منظور از داده‌های مربوط به کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر طی سال‌های 1381-1374 استفاده شده و مدل اقتصاد سنجی با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی پویا DPD)) برآورد گردیده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نرخ سودآوری در صنایع متمرکز و انحصاری ایران بالاتر بوده و تبلیغات نیز اثر مستقیمی بر سودآوری صنایع ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Concentration, Advertising and Profitability in Iranian Industries: A Dynamic Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • Firouz Fallahi
  • Ali Dehghani

چکیده [English]

This paper investigates the effect of concentration and advertising on profitability in Iranian Industrial firms, with more than 9 employees. Dynamic panel data technique is used along with the data during the period 1374-1381 to study this issue. The results show that the concentrated industries have a higher profitability than the others. In addition, advertising has a positive effect on the profit of the Iranian industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competition
  • Concentration
  • Profitability
  • Advertising
  • Dynamic Panel
  • Iran