با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد پولی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

یکی از اهداف اساسی کشورهای در حال توسعه دست‌یابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار می‌باشد. در این راستا شناخت عواملی که بر رشد اقتصادی مؤثر هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.با توجه به اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر عرضه صادرات غیرنفتی در سیاست‌گذاری‌‌‌‌‌‌های تجاری، در این مطالعه تأثیر متغیرهای گوناگون از جمله یارانه بیمه‌های صادراتی بر عرضه صادرات غیر نفتی بررسی شده است. در این مقاله برای بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی با یارانه بیمه صادراتی ودیگر متغیرها در دوره 1374تا 1394 از روش رگرسیون فازی استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد که یارانه بیمه صادراتی دارای اثر مثبتی بر صادرات غیر نفتی کشور ایران می‌باشد.با توجه به نتایج به‌دست آمده از این مطالعه و اهداف اصلی پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌باشد، پیشنهاد می‌شود برای افزایش صادرات غیر نفتی از تسهیلات یارانه‌ای از جمله یارانه بیمه صادراتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

nalysis of the Impact of Export Insurance Subsidies on Non-Oil Export: Fuzzy Regression Approach

نویسندگان [English]

  • aso Esmailpour 1
  • Ahmad Assadzadeh 2
  • Mostafa Shokri 3
  • Hammed Zolghader 3

1 Ph.D. Student in Monetary Economics, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Economics, Tabriz University, Tabriz, Iran

3 Ph.D. Student in Economics, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

One of the main goals of developing countries is abating of stable and enduring economic growth. Therefore, recognition of effective factors on economic growth is very­ important. Due to special significance of effective factors on non-oil exports in trade policy making, in this study the influence of different Variables such as efficacy of export insurance subsidy on non-oil exports has been studied. Because of the high power models to predict the behavior of economic systems based on fuzzy regression, fuzzy regression is used to examine the relationship between non-oil exports with export insurance subsidy and other variables in the period 1995 to 2015.The results obtained from this study show that short term and long-term export insurance subsidy have positive effect on non-oil exports of the country. According to these results and main foresighted objectives defined in future economic development document, which include reduction of dependency to oil export revenues, in order to increase non-oil exports it is suggested to use export insurance subsidy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Oil Exports
  • Export Insurance Subsidy
  • Fuzzy Regression
احمدوند، محمدرحیم (1380). "مبانی شکل‌گیری و عملکرد بیمه‌های صادراتی در ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 2، 192-168.
احمدیان یزدی، فرزانه؛ سلیمی‌فر، مصطفی و احمدی شادمهری، محمدطاهر (1394). "اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 20، 30-11.
اخباری، محمد؛ اخباری، مهدیه و آقابابایی، رضا (1389). "کاربرد رویکرد منطق فازی در مدلسازی غیرقانونی (قاچاق) در ایران". فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 4، 149-117.
استخر، محمد و زیبایی، منصور (1388). "ارزیابی تأثیر یارانه بیمه صادراتی بر صادرات محصولات کشاورزی". فصلنامه اقتصاد کشاورزی، جلد 3، شماره 4، 202-185.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
بی‌ریا، سهیلا و جبل عاملی، فرخنده (1385). "عوامل مؤثر بر صادرات پسته، زعفران و خرما در سبد کالاهای صادرات غیر نفتی (1380- 1370)". فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 54، 101-85.
پارسامنش، مهرداد (1385). "ارزیابی شیوه‌های پرداخت یارانه صادراتی در ایران و اثرات لغو آن". مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول.
جعفری صمیمی، احمد و کارگر، ابراهیم (1386). "توسعه بیمه و رشد اقتصادی: تحلیل نظری و تجربی در ایران 1383-1338". فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره 45، 113-85.
رحمتی، داریوش (1385). "تأثیر کاهش تعرفه‌های وارداتی بر فقرا، چارچوب تعادل عمومی قابل محاسبه". پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
رحیمی بروجردی، علیرضا (1374). "روابط تجاری بین‌المللی معاصر: تئوری‌ها و سیاست‌ها". مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
زینال‌زاده، ایرج (1373). "بیمه و تجارت خارجی". نشر قانون، چاپ اول، آذر 1373، تهران.
سایت صندوق ضمانت صادرات ایران www.http://egfi.ir.
صادقی، حسین؛ وفایی‌یگانه، رضا؛ غفاری، محمد حسن و مسائلی، ارشک (1389). "برآورد هزینه‌های مبادله در اقتصاد ایران با رویکرد منطق فازی". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 3، 149-125.
صادقی، محسن (1385). "آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر یارانه‌های صادراتی بخش صنعت". مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی، چاپ اول.
صمدی، عباس‌ حسین (1383). "بررسی رابطه کوتاه‌مدت و دراز مدت میان صادرات محصولات کشاورزی و بیمه صادرات در ایران (1378-1353)". فصلنامه بیمه و کشاورزی، شماره 1، 78-59.
عظیمی، حسین و یحیی زاده‌فر، محمود (1392). "تأثیر برنامه‌های تشویقی و کمک‌های صادراتی بر تجارت محصولات کشاورزی". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 2، 135-121.
کلانتری، عباس‌باقر و منطقی، خسرو (1381). "اندازه‌گیری تأثیر عوامل مؤثر بر حق بیمه کل و تعیین ظرفیت بالقوه بیمه‌ای کشور". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 4، 142-115.
کوره‌پزان دزفولی، امین (1384). "اصول تئوری مجموعه‌های فازی و کاربردهای آن در مدل‌سازی مسائل مهندسی آب". انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.
موحدمنش، صادق علی (1395). "کاربرد روش گشتاور تعمیم یافته در بررسی تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی، مطالعه ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 24، 78-65.
میر، جرالد (1378). "مباحث اساسی اقتصاد توسعه". ترجمه آزاد ارمکی، غلامرضا، نشر نی، جلد دوم، تهران.  
 
 
 
 
Ayyb, B. M. & Gupta, M. M. (1997). “Uncertainty Analysis in Engineering and Science: Fuzzy Logic, Statistics, and Neural Network Approach”. Kluwer Academic Publisher, ch.12, written by Y-H.O Chang and B.M.Ayyb.
Beladi, H. & Chao, C. (2003). “The Role of Export Subsidies in Balance of Patmentcrisee”. European Journal of Political Economy, 19, 875-884.
Brander, J. & Spencer, B. J. (1985). “Export Subsidies and International Market Share Rivalry”. Jourral of International Economics, 23, 56-75.
Brander, J. (1995). “Strategic Trade Policy”. National Bureau of Economic Research, Working Paper, no 20-50.
Cass, R. (1990). “Trade Subsidy Law: Can a Foolish Inconsistency be Good Enough for Government Work”. Law and policy in International Business, 24, 609-661.
Faini, R. (1994). “Export Supply, Capacity and Relative Prices”. Journal of Development Economics, 45, 81-100.
Hsien, L., Yi-Hsien, T. & Chi-Chen, W. (2010). “Application of Fuzzy Time Series Models for Forecasting the Amount of Taiwan Export”. Journal of Development Economics, 37(2), 1465–1470.
J Carbaugh, R. (1998). “International Economicy”. 6th California: Words Worth Publishing Company.
Kagitani, K. (2003). “The Number of Firms and Politics of Export Subsidy”. Available at: www.rieb.kobe-u.ac.jp/academic/ra/dp/english/dp 135. pdf.
Krugman, P. (1984). “Import Protection as Export Promotion: International Competition in Presence of Oligopoly and Economies of Scale”, in Rethinking International Trade, the M.I.T press, 21-34.
Lotfezadeh, A. (1965). “Fuzzy Sets”. Information and Control, 8(3), 338-353.
Lueth, E. & Arranz, M. R. (2007). “A Gravity Model of Workers Remittances". International Monetary Fund Working Paper. Working Paper, No: 646-652.
Mah, J. S. (2006). “The Effect of Export Insurance Subsidy on Export Supply: The Experience of Japan”. Journal of Asian Economics, 17, 646-652.
Ogan, O. (1995). “The Parallel Market for Foreign Exchange in an Oil Exporting Economy: the Case of Iran”. International Monetary Fund Paper, pp. 24-69.
Rienstra, P. & Turvey, C. (2002). “The Relationship between Export, Credit Risk and Credit Guarantees". Working Paper University of Guelph, pp, 10-20.
Rogres, Y. & Mulen, V. (1998). “Emperical Investigation of One Opec Countries Successful Non –Oil Export Performance”. Journal of Development Economics, 55, 399-420.
Satiago, L. (1989). “Export Subsidies and Balance of Trade”. Journal of Development Economics, 31, 99- 121.
Savic, D. & Pedrycz, W. (1991). “Evaluation of Fuzzy Regression Models”. Fuzzy Sets and Systems, 39, 51-63.
Selmins, A. (1987). “Least Squares Model, Fitting to Fuzzy Vector Data”. Fuzzy Sets and Systems, 8, 245-469.
Tanaka, H., Uejima, S. & Asai, K. (1982). “Linear Regression Analysis with Fuzzy Model”. IEEE Transaction on Systems Man. Cybern. 12(6), 903-907.
Zilberfarb, B. (1980). “Domestic Demand Pressure, Relative Prices and The Export Supply Equation – More Empirical Evidence”. Economica, 47, 443-450.