با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نقش پس‌انداز در تعیین سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست‌ها و نظریه‌های اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می‌باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان‌بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می‌آید. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه پس‌انداز و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین است. به عبارت دیگر، با توجه به وجود تورم بالا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هست که در شرایط تورم فعلی نرخ پس‌انداز و نرخ رشد اقتصادی به چه صورت تغییر یافته‌اند و این متغیرها با لحاظ نمودن اثر تورم چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند. بر این اساس، این فرضیه که افزایش تورم موجب کاهش اثر پس‌انداز بر روی رشد می‌گردد، در مورد نمونه‌ای شامل 67 کشور در حال توسعه طی سال‌های 20141995، با استفاده از داده‌های برش مقطعی و پانل کشورهای در حال توسعه بررسی می‌شود. نتایج حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، افزایش تورم اثر معنی‌داری بر تأثیر پس‌انداز بر روی رشد اقتصادی می‌گذارد.از طرف دیگر با مقایسه تخمین مدل در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا و کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پس‌انداز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا کمتر از کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین می‌باشد. بنابراین فرضیه اصلی این مقاله در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examination of the Relationship between Economic Growth and Saving Rate in Low and High Inflation Countries

نویسندگان [English]

  • Teymor Rahmani 1
  • Elnaz Bagherpur Oskoei 2

1 Assosiate Professor of Economics, Tehran University, Tehran, Iran

2 M.A. Student in Economics, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The effect of saving on investment and economic growth is an important issue in both economic theory and policy. Also, having high and stable economic growth is of importance for all economies. On the other hand, inflation and its adverse effects (especially on economic growth) is one of the main economic problems in many developing countries. This study examines the relationship between the rate of saving and economic growth in developing countries with low and high inflation rates. In other words, since there have been high inflation rates in some developing countries including Iran, we examine the developments in the saving rates and economic growth and the effect of inflation on their relationship. The hypothesis we test is that higher inflation cause the effect of saving on economic growth to be lower. For this purpose, a sample of a panel data for 67 developing countries over the time period 1995-2014 is used. Our empirical results imply that higher inflation has a negative significant effect on the relationship between the rate of saving and economic growth. In effect, our main finding is that the effect of the rate of saving on the economic growth is higher for developing countries with lower inflation rates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Economic Growth
  • Saving
اختر، حسین و چودهری، انیس (1382). "سیاست‌های پولی و مالی در کشورهای در حال توسعه". ترجمه محمد آسیایی و مسعود باباخانی، چاپ اول، پژوهشکده امور اقتصادی، تهران.
برانسون، ویلیام. اچ (1386). "تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان". ترجمه عبـاس شـاکری، نشر نی، چاپ یازدهم، تهران.
جعفری صمیمی، احمد و قلی زاده کناری، صدیقه (1386). "بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: شواهدی جدید". مجله نامه مفید، شماره 63، 58-45.
دادگر، یداله و صالحی رزوه، مسعود (1383). "کاربرد مدل «بارو» جهت ارزیابی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران". پژوهش نامه بازرگانی، شماره 33، 82-55.
 

 

 
Andrés, J. & Hernando, I. (1999). “Does Inflation Harm Economic Growth? Evidence from the OECD”. In The Costs and Benefits of Price Stability (pp. 315-348). University of Chicago Press.
Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X. (1995). “Economic Growth”. New York, McGraw-Hill.
Coleman, A. (2006). “The Life-Cycle Model, Ssavings and Ggrowth”. In Reserve Bank Workshop on Housing, Savings, and the Household Balance Sheet.
Barro, R. J. (1995). “Inflation and Economic Growth”. (No. w5326). National Bureau of Economic Research.
Dang, T. N. & Jha, R. (2012). “Inflation Variability and the Relationship between Inflation and Growth”. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 5(1), 3-17.
Dholakia, R. H., Chaturvedi, V. & Kumar, B. (2008). “Inter Relationship between Economic Growth, Savings and Inflation in Asia”. Journal of International Economic Studies, 23, 1-22.
Frimpong, J. M. & Abayie, E. F. (2010). “When is Inflation Harmful? Estimating the Threshold Effect for Ghana”. American Journal of Economics and Business Administration, 2(3), 232-252.
Ilyas, M., Sabir, H. M. & Shehzadi, A. (2014). “Inter-Relationship among Economic Growth, Savings and Inflation in Pakistan”. Journal of Finance and Economics, 2(4), 125-130.
Khan, M. S. & Senhadji, A. S. (2001). “Threshold Effects in the Relationship between Inflation and Growth”. IMF Staff Papers, 1-21.
Levine, R. & Renelt, D. (1992). “A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions”. The American Economic Review, 82(4), 942-963.‏
Ma, H. (1998). “Inflation, Uncertainty, and Growth in Colombia”. IMF Working Paper 1267-1285.
Sidrauski, M. (1967). “Rational Choice and Patterns of Growth in a Monetary Economy”. The American Economic Review, 57(2), 534-544.‏
Thirlwall, A. P. (1974). “Inflation and the Savings Ratio Across Countries”. The Journal of Development Studies, 10(2), 154-174.
Yang, J. Cui, X., Gong, L. & Zou, H. F. (2008). “Marshallian Time Preferences and Monetary Non-Neutrality”. Economic Modelling, 25(6), 1196-1205.