با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

نابرابری رشد مناطق یکی از مباحث مهم اقتصاد شهری و منطقه‌ای است، در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های منطقه‌ای مرکز آمار در دوره زمانی 1384 تا 1392 و شاخص نابرابری تایل به اندازه‌گیری نابرابری و بررسی اثرات صنعتی شدن بر آن با استفاده از اقتصادسنجی فضایی می‌پردازد، تجزیه شاخص نابرابری تایل نشان می‌دهد که سهم عمده‌ای از نابرابری رشد بین مناطق به دلیل اثرات همسایگی بین استان‌ها و تفاوت در بهره‌وری می‌باشد. نتایج حاصل از اقتصادسنجی فضایی نشان می‌دهد، که رشد اقتصادی استان‌ها همگرا بوده و صنعتی شدن در استان خاص باعث واگرایی رشد اقتصادی و اثرات سرریز آن باعث همگرایی رشد اقتصادی استان‌ها می‌شود، بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری‌ در مناطق کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های نسبی می‌تواند موجبات همگرایی رشد اقتصادی استان‌ها را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring Economic Growth Inequality and Examining Growth Convergence of Iran's Provinces (Spatial Econometric Approach)

نویسندگان [English]

  • Sohrab Delangizan 1
  • Younes Goli 2
  • Yahya Goli 2

1 Associate Professor in Economics, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Ph.D. Student in Economics, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Growth inequalities are one of the important issues of urban and regional economies. The present study focuses on the Theil inequality index and regional statistics data of Iran during the years 2005 to 2013. This study measures the inequality and examines the effects of industrialization on it. In this study, spatial econometrics has been used. Theil inequality index analysis shows that the major share of growth inequality between regions is due to the neighborhood effects between provinces and the difference in productivity. The results show that economic growth of the provinces is convergent and industrialization in a particular province causes a divergence of economic growth. The effects of overflow lead to convergence of economic growth in the provinces. Therefore, increasing investment in less developed regions can lead to convergence of economic growth in the provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Income Inequality
  • Spatial Econometric
  • Theil' Index Of Inequality
  • Growth Convergence
آقایی، مجید؛ رضا قلی‌زاده، مهدیه و باقری، فریده (1392). "بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران". فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 1، 44-21.
اکبری، نعمت الله و مویدفر، رزیتا (1383). "بررسی همگرایی درآمد سرانه بین استان‌های کشور (یک رهیافت اقتصادسنجی فضایی)". پژوهش‌های اقتصادی، شماره 13، 13-1.
بختیاری، صادق و دهقانی‌زاده، مجید (1392). "نقش فعالیت‌های صنعتی در توسعه اقتصادی: رهیافت مدل داده-ستانده (مناطق شهری)". فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، شماره 2، 79-59.
دهقان شبانی، زهرا (1391). "تحلیل تأثیر تجمیع فعالیت‌های صنعتی بر رشد اقتصادی منطقه‌ای در ایران". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 8، 55-23.
رحمانی، تیمور و امیری، میثم (1386) "بررسی تأثیر اعتماد بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران با روش اقتصادسنجی فضایی". تحقیقات اقتصادی، شماره 78، 57-23.
رحمانی، تیمور و حسن‌زاده، ابراهیم (1390). "اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای در ایران". فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 5، 18-1.
صادقی، سید کمال (1392). "بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در استان‌های ایران (رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته در داده‌های تابلویی)". اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، شماره 6، 221-205.
صباغ کرمانی، مجید (1380). "تجزیه و تحلیل نابرابری منطقه‌ای اشتغال در استان‌های کشور". مجله مدرس، شماره 2، دوره 5، 20-1.
صمدی، علی‌حسین؛ دهقان‌شبانی، زهرا و مرادی‌کوچی، عاطفه (1394). "تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 19، 72-57.
فتاحی، شهرام و عطار، خلیل (1394). "بررسی همگرایی درآمدی استان‌های ایران، رویکرد داده‌های تابلویی". مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، شماره 9، 210-188.
فطرس، محمدحسن و بهشتی‌فر، محمود (1385). "تعیین سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور و نابرابری بین آنها طی سال‌های 1373 و 1383". نامه اقتصادی، شماره 2، 122-101.
کریمی موغاری، زهرا و براتی، جواد (1396). "تعیین سطح نابرابری منطقه‌ای استان‌های ایران: تحلیل شاخص ترکیبی چند بُعدی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 70-49.
لطفی، عزت الله و فیض‌پور، محمدعلی (1393). "رشد صنعتی و جرم (شواهدی از استان‌های کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه)". فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 80، 60-39.
محمودزاده، محمود و علمی، سیامک (1391). "نابرابری و رشد اقتصادی در استان‌های کشور". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 64، 148-131.
 

 

 
Anselin, L. (2005). “Exploring Spatial Data with GoDaTM: A Workbook”. University of Illinois, Urbana-Champaign Urbana, IL 61801.
Anselin, L. (1988). “Spatial Econometrics: Methods and Models”. Dordrecht: Springer.
Bai, C. N., Ma, H. & Pan, W. (2012). “Spatial Spillover and Regional Economic Growth in China”. China Economic Review, 23(4), 982-990.
Baldwin, R. & Martin, P. (2004). “Agglomeration and Regional Growth”. Handbook of Regional and Urban Economics, 4, 4-60.
Breau, S. (2015). “Rising Inequality in Canada: A Regional Perspective”. Applied Geography, 61, 58-69.
Brülhart, M. & Traeger, R. (2005). “An Account of Geographic Concentration Patterns in Europe”. Regional Science and Urban Economics, 35(6), 597-624.
Duro, J. A. & Esteban, J. (1998). “Factor Decomposition of Cross-Country Income Inequality, 1960-1990”. Economics Letters, 60, 269-275.
Fujita, M. & Krugman, P. (1995). “When is the Economy Monocentric?: Von Thunen and Chamberlin Unified”. Regional Science and Urban Economics, 25, 505-528.
Goerlich-Gisbert, F. J (2001). “On Factor Decomposition of Cross-Country Income Inequality: Some Extensions and Qualification”. Economics Letters, 70, 303-309.
Katuria, V. & Natarajan, R. R. (2010). “Is Manufacturing an Engine of Growth in India? Analysis in the Post Nineties”. Journal of South Asian Development, 8, 385-408.
Klenow, P. J. & Rodriguez-clare, A. (2005). “Externalities and Growth”. In: Aghion, P. and Durlauf, S. (Eds), Handbook of Economic Growth, 1, 817-861.
Krugman, P. (1991). “Geography and Trade”, MIT Press, Cambridge.
Lambert, P. J. (1993). “The Distribution and Redistribution of Income: A Mathematical Analysis”. Oxford: Blackwell.
Ma, T., Hong, T. & Zhang, H. (2015). “Tourism Spatial Spillover Effects and Urban Economic Growth”. Journal of Business Research, 68, 74-80.
Mamunes, T. P., Savvides, A. & Stengos, T. (2006). “Economic Development and the Return to Human Capital: A Smooth Coefficient Semiparametric Approach”. Journal of Applied Economics, 21, 111-132.
Marquez, M. A. & Lasarte, E. (2014). “Decomposition of regional income inequality and Neighborhood component: a Spatial Theil Index”. Working Papers. Serie EC from Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. (Ivie).
Martin, R., Finglaton, B. & Garretsen, H. (2009). “Analysis of the Main Factors of Regional Growth: An in-Depth Study of the Best and Worst Performing European Regions”. Cambridge Econometrics.
Moreno, R. & Trehan, B. (1997). “Location and the Growth of Nations”. journal of Economic Growth. 2, 399-418.
Ottaviano, G. I. P. & Thisse, J. F. (2001). “On Economic Geography in Economic Theory: Increasing Returns and Pecuniary Externalities”. Journal of Economic Geography, 1, 153-179.
Ottaviano, J. P. (2010). “Regional Convergence: The New Economic Geography Perspective”. Final Open Conference COST A-17, Prime Minister’s Office, Helsinki.
Ouyang, P. & Fu, S. (2012). “Economic Growth, Industrial Development and Inter-Regional Spillovers from Foreign Direct Investment: Evidence from China”. China Economic Review, 23, 445-460.
Song, Y. (2013). “Rising Chinese Regional Income Inequality: The Role of Fiscal Decentralization”. China Economic Review, 23, 294-309.
Szirmai, A. & Verspagen, B. (2015). “Manufacturing and Economic Growth in Developing Countries, 1950–2005”. Structural Change and Economic Dynamics, 34, 46-59.
Tian, X., Zhang, X., Zhou, Y. & Yu, X. (2016). “Regional Income Inequality in China Revisited: A Perspective from Club Convergence”. Economic Modelling, 56, 50-58.
Timmer, M. P. & de Vries, G. J. (2009). “Structural Change and Growth Acceler-ations in Asia and Latin America: A New Sectoral Dataset”. Cliometrica, 3, 165–190.
Tobler, W. R. (1979). “Smooth Pycnophylactic Interpolation for Geographical Regions”. Journal of the American Statistical Association, 74, 519–530.