با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظریه‌های اخیر رشد اقتصادی ابداعات حاصل از تحقیق و توسعه را موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می‌دانند. بر این اساس، مطالعه حاضر تأثیر سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر اقتصاد کشورهای ایران، ترکیه و مالزی را با استفاده از روش رگرسیون با وقفه‌های توزیعی طی دوره زمانی 2012-1981 مدل‌سازی و مقایسه می‌کند. نتایج دلالت دارند که تأثیر بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادیدر کشورمالزی در مقایسه با کشورهای ترکیه و ایرانپایدارتر، باثبات‌تر و بیشتر است، همچنین سرمایه تحقیق و توسعه در مقایسه با سرمایه فیزیکی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای ترکیه و ایران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Role of Research and Development (R&D) Activitis and Physical Stock on Economic Growth: Evidence from Iran, Turkey and Malaysia

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Hossein Sohrabi vafa 2
  • Yunes Salmani 3

چکیده [English]

The recent economic growth theories believe that the inovation developed in response to economic incentives is the main engine of technological progress and economic growth traditionally. Thus this study investigates the role of capital and R&D activities in Iran, Turkey and Malaysia with distributed lag regression during 1981-2012. The result indicates that in the long term, in Malaysia, impact of R&D activities, is sustainable and more stable on economic growth in comparison with Iran and Turkey. Also the R&D investment compared with physical capital has a greater impacton economic growth inTurkey and Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Research and Development
  • Physical Capital
  • Almon
  • Innovation
پورعبادالهان کویچ، محسن؛ رهنمای قرامکی، غلامحسین و حجت‌خواه، رسول (1390). "بررسی نقش R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه‌ای- واسطه‌ای بر روی تولید ایران". تحقیقات اقتصادی، دوره 46، شماره 2، 30-1.
حسن‌زاده، علی و حیدری، حسن (1380). "بررسی و نقش مخارج R&D در نرخ رشد اقتصادی". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 3، شماره 8، 78-59.
درگاهی، حسن و قدیری، امراله (1382). "تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران (با مروری بر الگوهای رشد درون‌زا) ". پژوهشنامه بازرگانی، دوره 7، شماره 26، 33-1.
ربیعی، مهناز (1387). "نقش تحقیق و توسعه بر توسعه اقتصادی در ایران". مجله رشد فناوری ایران، دوره 4، شماره 15، 40-35.
زمانیان، غلامرضا؛ فطرس، محمدحسن و رضائی، الهام (1393). "اثر سرریز‌های تحقیق و توسعه بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه‌ای ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره 17، 108-91.
سیدنورانی، محمدرضا و اسداله، جلال آبادی (1381). "نقش مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران". مجله اقتصاد و مدیریت، دوره 13، شماره 2، 51-21.
شاکری، عباس و ابراهیمی سالاری، تقی (1388). "اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته)". دانش و توسعه، دوره 16، شماره 29، 125-88.
شاه‌آبادی، ابوالفضل (1391). "نرخ بازدهی فعالیت‌های تحقیق وتوسعه و سرمایه‌گذاری فیزیکی در اقتصاد ایران". اقتصاد پولی و مالی، سال 4، شماره 19، 212-192.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و رحمانی، امید (1387). "نقش انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت". فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، دوره 4، شماره 14، 38–1.
عاقلی کهنه‌شهری، لطفعلی (1385). "برآورد تابع تولید معادن کشور". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 6، شماره 1، 50-33.
کرباسی، علیرضا و خاکسار آستانه، حمیده (1384). "محاسبه نرخ نهایی بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات کشاورزی ایران". فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره 13، شماره 50، 151-125.
 

 

 
Aghion, P & Howitt, P. (1992). “A Model of Growth through Creative Destruction”. Econometrica, 60(2), 323–351.
Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X. (1995). “Technological Diffusion, Convergence, and Growth”. Economics Working Papers 116.
Bilbao-Osorio, B. & Rodríguez-Pose, A. (2004). “From R&D to Innovation and Economic Growth in the EU”. Growth and Change, 35(4), 434-455.
Branch, B. (1974). “Research and Development Activity and Profitability: A Distributed Lag Analysis”. Journal of Political Economy, 82(5), 999-1011.
Cardose, A. & Teixeira, A. C. (2009). “Return on R&D Investment: A Comperhensive Survey on the Magnitude and Evaluation Methodologies”. www.inescporto.pt/uitt /RePEc/09.
Coe, D. T & Helpman, E. (1995). “International R&D Spillovers”. European Economic Review, 39(5), 859-887.
Coe, D. T. & Helpman, E. (1993). “International R&D Spillover”. IMF Working Paper, 93/94.
Coe, D. T., Helpman, E. & Hoffmaister. A. W. (1997). “North-South R&D Spillovers”. Economic Journal, 107, 134-149.
Geweek, J. (1984). “Inferences and Causality in Economic Time Series Models”. Handbook of Econometrics, 2(19), 1101-1144.
Gomulka, S. (1990). “The Theory of Technological Change and Economic Growth”. London; New York: Routledge.
Griliches, Z. & Lichtenberg, F. (1984). “Interindustry Technology Flows and Productivity Growth: A Reexamination”. The Review of Economics and Statistics, 66(2), 324-329.
Griliches, Z. (1980). “R&D and the Productivity Slowdown”. American Economic Association, 70(2), 343-348.
Griliches, Z. (1986). “Productivity, R&D, and Basic Research at the Firm Level in the 1970s”. NBER Working Papers 1547.
Grossman, G. M. & Helpman. E. (1991). “Innovation and Growth in the Global Economy”. Cambridge, MA: MIT Press.
Hsieh, P., Mishra, C. S. & Gobeli, D. H. (2003). “The Return on R&D Versus Capital Expenditures in Pharmaceutical and Chemical Industries”. IEEE Transactions on Engineering Management, 50(2), 141-150.
Huang, N. & Diewert, W. E. (2011). “Estimation of R&D Depreciation Rates: A Suggested Methodology and Preliminary Application”. Canadian Journal of Economics, 44 (2), 387-412.
Klein, B. (1962). “The Decision Making Problem in Development”. National Bureau of Economic Research, the Rate and Direction of Inventive Activity, Princeton: Princeton University Press.
Klein, Lawrence, R. (1962). “An Introduction to Econometrics, Prentice Hall Inc”. Englewood Cliffs, N. J.
Leonard, W. N. (1971). “Research and Development in Industrial Growth”. Journal of Political Economy, 79(2), 232-256.
Lichtenberg, F. R. (1992). “R&D Investment and International Productivity Differences”. NBER Working Paper, No. 4161, Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research.
Link, A. N. (1981). “Basic Research and Productivity Increase in Manufacturing Additional Evidence”. American Economic Review, 71(5), 1111-1112.
Mairesse, J. & Mohen, P. (2001). “To be or not to be Innovative: An Exercise In Measurement”. MERIT Research, Memoranda.
Monte, A. Del & Papagni, E. (2003). “R&D and the Growth of Firms: Empirical Analysis of a Panel of Italian Firms”. Research Policy, 32(6), 1003-1041.
Park, W. G. (1995). “International R&D Spillovers and OECD Economic Growth”. Economic Inquiry, 33(4), 571-590.
Romer, D. (2006). “Advanced Macroeconomics”, McGraw-Hill Companies, USA, Third Edition.
Romer, P. M. (1990). “Endogenous Technological Change”. Journal of Political Economy, 98(5), S71-S102.
Romer, P. M. (1994). “The Origins of Endogenous Growth”. Journal of Economic Perspectives, 8, 3–22.
Scherer, F. M. (1982). “Interindustry Technology Flows and Productivity Growth”. Review of Economics and Statistics, 64(4), 627–634.
Verspagen, B. (1997). “Estimating International Technology Spillovers Using Techology Flow Matrics”. Weltwirt Schaftliches – Archiv, 133(2), 226-248.
Walwyn, D. (2007). “Finland and the Mobile Phone Industry: A Case Study of the Return on Investment from Government-Funded Research and Development”. Technovation, 27(6), 335-341.
World Development Indicators )www.data.worldbank.org).