با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

دو دیدگاه عمده در موضوع ارتباط میان توسعه صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی وجود دارد، دیدگاه اول ناظر بر این است که صادرات غیرنفتی از طریق تقویت کیفی نهاده‌ها منجر به رشد اقتصادی می‌شود و در دیدگاه دوم نیز رشد اقتصادی از طریق تقویت کمّی نهاده‌ها باعث افزایش صادرات غیر نفتی می‌شود. از این رو هدف این مطالعه آزمون این دو دیدگاه و به عبارتی بررسی رابطه‌ علّیت میان صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی طی دوره‌ زمانی 1392- 1352 می‌باشد. برای این منظور از مدل‌ علّیت غیرخطیمارکوف سوییچینگ که در آن توانایی لحاظ کردن تغییر ارتباط بین متغیرها و علّیت متغیرها در طول زمان وجود دارد، استفاده شده ‌است. نتایج این مطالعه، بعد از بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون زیوت و اندریوز و تخمین به روش MSVAR نشان می‌دهد که در رژیم یک (رشد اقتصادی بالا) و رژیم دو (رشد اقتصادی پایین) علّیتی میان صادرات و رشد اقتصادی وجود ندارد. دلیل آن نیز عدم توجه کافی به تولیدات بخش‌های دیگر اقتصادی در زمان رونق درآمدهای نفتی می‌باشد که این امر موجب تضعیف تولیدات، کاهش قدرت رقابت بین‌المللی تولیدات داخلی و در پی آن کاهش سهم صادرات کالا و خدمات در رشد اقتصادی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimated Interactions between Non-Oil Exports and Economic Growth through the Quantitative and Qualitative Strengthening of Inputs; MS-VAR Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Mahdiloo 1
  • Hosein Asgharpour 2
  • Mohammad Mehdi Barghi Oskooei 2

1 Ph.D. Student of Economics, Tabriz University, Tabriz, Iran.

2 Associate Professor of Economics, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

There are two major views on the subject of the relationship between the development of non-oil exports and economic growth. In first opinion, non-oil exports leads to economic growth through the increase in quality of inputs. In second opinion, economic growth will increase non-oil exports throughquantitative strengthening of inputs. In non-linear models there are the ability to calculate relationship between variables and causal variables in different regimes. For this reason non-linear causality models can have better results than linear causality models. For this purpose in this study a Markov Switching model is used to investigate non-linear causal relationship between economic growth and non-oil export in the years 1973-2013. The results indicate that in first regime (high growth) and second regime (low economic growth), there is no causality between exports and economic growth. The reason is lack of sufficient attention to production of other economic sectors during the oil boom. As a result, it causes the weakening of production, reduction of domestic production and international competitive power and finally reduction of the share of exports of goods and services in economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear Causality
  • Economic Growth
  • Exports of Goods and Services
  • Zivot and Andrews Test
  • Markov Switching Model
عادلی، محمدحسین و دهنوی، جلال (1390). "مقایسه رابطه‌ علّیت بین رشد اقتصادی و صادرات در کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD؛ یک تحلیل مبتنی بر داده‌های پنلی". فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، شماره 8، 24-1.
عطرکارروشن، صدیقه (1386). "گسترش صادرات و رشد اقتصادی: شواهدی از ایران پس از انقلاب". پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 26، 24-1.
فطرس، محمد حسن و منصوری گرگری، حامد (1388). "بررسی رابطه علّی بین مصرف حامل‌های انرژی و ارزش افزوده در بخش صنعت ایران طی سال‌های 1345- 1356". فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، شماره 22، 54-27.
فطرس، محمدحسن و ترکمنی، اسماعیل (1391). "توسعه انسانی تعدیل شده و پایداری رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره 7، 91-59.
فلاحی، فیروز و هاشمی دیزج، عبدالرحیم (1389). "رابطه‌ علّیت بین GDP و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل‌های مارکوف سوئیچینگ". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 26، 152-131.
لطفعلی‌پور، محمد رضا؛ مهدوی عادلی، محمد حسین و رضایی، حسن (1395). "بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 24، 34-13.
برومند، شهرزاد؛ ضیایی بیگدلی، محمدتقی و رضایی، ابراهیم (1388). "بررسی اثرات بی‌ثباتی صادرات بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، شماره‌ 6، 36-21.
مهرآرا، محسن و میری، اعظم‌السادات (1389). "رابطه میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفتی". فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اقتصادی، شماره 90، 47-23.
هراتی، جواد؛ بهراد امین، مهدی و کهرازه، ساناز (1394). "بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران (کاربرد الگوی جاذبه)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 21، 46-29.
    
 
 
 
 
Abdulnasser, H. & Manuchehr, I. (2000). “Time-Series Evidence for Balassa’s Export-Led Growth Hypothesis”. Journal of International Trade and Economic Development, 9, 355-365.
Ahmad, J., Harnhirun, S. & Yang. J. (1997). “Export and Economic Growth in the ASEAN Countries: Cointegration and Causality Tests”. International Review of Economics and Business, 44, 419-430.
Awokuse, T. O. (2007). “Causality between Export, Imports and Economic Growth: Evidence from Transition Economies”. Economic Letters, 94, 389-395.
Balaguer, J. & Cantavella, M. (2004). “Export Composition and Spanish Economic Growth: Evidence from the 20th Century”. Journal of Policy Modeling, 26, 165- 179.
Chow, P. (1987). “Causality between Exports and Industrial Development”. Journal of Developing Economics, 26, 55-63.
Doyle, E. (1998). “Export-Output Causality: the Irish Case, 1953-1993”. Atlantic Economic Journal, 26, 147-161.
Esfahani, H. S. (1991). “Exports, Imports, and Economic Growth in Semi-Industrial Countries”. Journal of Development Economics, 35, 93-116.
Feder, G. (1983). “On Exports and Economic Growth”. Journal ofDevelopment Economics, 12, 59-73.
Giles, J. A. & Williams, C. L. (2000a). “Export-led Growth: a Survey of the Empirical Literature and Some Non-Causality Results: Part 1”. Journal of International Trade and Economic Development, 9, 261–337.
Giles, J. A. & Williams, C. L. (2000b). “Export-Led Growth: a Survey of the Empirical Literature and Some Non-Causality Results: part 2”. Journal of International Trade and Economic Development, 9, 445–470.
Grossman, B. (1996). “The Engine of Growth or Its Handmaiden?”. Empirical Economics, Springer, 21(1), 77-110.
Hamilton, J. D. (1989). “A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle”. Econometrica, 57, 357–384.
Hatemi, A. J. (2002). “Export Performance and Economic Growth Nexus in Japan: a Bootstrap Approach”. Japan and World Economy, 14, 25- 33.
Helpman, E. & Krugman, P. (1986). “Foreign Trade and Market Structure”. Cambridge, Economic Modelling, 13, 178-192.
Jung, W. & Marshall, P. (1985). “Export Growth and Causality in Development Countries”. Journal of Developing Economics, 18, 1-12.
Kaldor, N. (1964). “Essays on Economic Policy”. Vol. I, London, Duckworth.
Konya, L. (2006). “Exports and Growth: Granger Causality Analysis on OECD Countries with Panel Date Approach”. Economic Modelling, 23, 978-992.
Krolzig, H. M., Marcellino, M. & Mizon, G. (2002). “A Markov-Switching Vector Equilibrium Correction Model of the UK Labor Market”. Empirical Economics, 27, 233-254.
Lucas, R. E. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
Luncaster, A. (1996). “Export-Led Growth or Growth-Driven Exports”. Journal of Policy Modeling, 18, 540-555.
Makki, S. & Somwaru, A. (2004). “Impact of Foreign Direct Investment and Trade on Economic Growth: Evidence from Developing Countries”. American Journal of Agricultural Economics, 86, 795-801.
Narayan, P. K. & Smyth, R. (2009). “Multivariate Granger Causility between Exports and GDP: Evidence from a Panel of Middle Eastern Countries”. Energy Policy, 37, 229-236.
Perlin, M. (2012). “MS_Regress_The MATLAB Package for Markov Regim Switching Models”. Journal of Business and Economic Statistics, 32, 221-256.
Piazolo, M. (1996). “Determinants of Indonesian Economic Growth”. Seoul Journal of Economics, 9, 269-298.
Sharma, S. & Dharnedra, D. (1994). “Causal Analysis between Exports and Economics Growth in Developing Countries”. Applied Economics, 26, 1145-1157.
Tekin, R. B. (2013). “Economic Growth, Exports and FDI in Least Development Countries: A Panel Granger Causality Analysis”. Economic Modeling, 29, 868- 878.
Zivot, E. & Andrews, D. W. K. (1992). “Further Evidence on the Great Crash, Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis”. Journal of Business and Economic Statistics, 10, 251-270.