با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، بسیار مهم می‌نماید و موجب گشته توجه بیشتری به منظور مقابله با آثار مخرب آن جلب شود. در مطالعه حاضر، اثرات رشد اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن جهت تحلیل وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) بررسی شده است. چارچوب مدل STRIPATبرای آزمون تشکیل شد و مدل‌های پارامتریک و شبه پارامتریک پانل دیتا با اثرات ثابت برای 22 کشور آسیایی در دوره زمانی 2014-2000 برآورد گردید. با استفاده از اطلاعات موجود، علی‌رغم اینکه روش پارامتریک پانل دیتا وجود ارتباط U معکوس برای هر دو مدل مذکور را تأیید ننمود اما با استفاده از روش شبه پارامتریک پانل دیتا فرضیه EKCتنها برای متغیر رشداقتصادی و انتشار گاز CO2به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Semi-Parametric Study of Economic Growth and Urbanization in CO2 Emissions (Case Study: Asian Countries)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Lotfalipour 1
  • Morteza Bastam 2

1 Professor, Department of Economics, Ferdowsi University, Mashhad , Iran

2 دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده [English]

Investigating economic aspects of pollutant emissions and their consequences, especially due to its increasing trend, is among important issues and accordingly in recent years much attention has been paid to its destructive impacts. In the present study, the impact of economic growth and urbanization on carbon dioxide emissions and existence of Environmental Kuznets Curve (EKC) is investigated. STRIPAT model framework was formed for the test and fixed impact parametric and semi-parametric panel data models were estimated for Asian countries from 2000 through 2014. Despite the fact that parametric panel data method didn't confirmed existence of inverted-U relationship for both models, but semi-parametric panel data confirmed EKC hypothesis just for economic growth and CO2 emissions variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STRIPAT
  • Semi-Parametric Model
  • CO2 Emissions
  • Economic Growth and Urbanization
امیر تیموری، سمیه و خلیلیان، صادق (1388). "بررسی رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز CO2 در کشورهای عضو اوپک: رهیافت منحنی زیست محیطی کوزنتس". علوم محیطی، دوره 7، شماره 1، 172-161.
برقی اسگویی، محمدمهدی (1387). "آثار آزاد سازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‌ای (دی اکسید کربن) در منحنی زیست محیطی کوزنتس". تحقیقات اقتصادی، دوره43، شماره 82، 21-1.
بهبودی، داوود؛ کیانی، سیمین و ابراهیمی، سعید (1390). "رابطه علّی انتشار دی اکسید کربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی در ایران". اقتصاد محیط زیست و انرژی، شماره 1، 53-33.
پژویان، جمشید و مرادحاصل، نیلوفر (1386). "بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 7، شماره 4، 160-141.
پورکاظمی، محمدحسین و ابراهیمی، ایلناز (1387). "بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه". پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 34، 72-57.
ترابی، تقی؛ خواجویی‌پور، امین؛ طریقی، سمانه و پاکروان، محمدرضا (1394). "تأثیر مصرف انرژی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال 9، شماره 1، 84-63.
درگاهی، حسن و بهرامی غلامی، مینا (1390). "عوامل مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در اقتصادهای منتخب کشورهای صنعتی و کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و توصیه‌های سیاستی برای ایران: رویکرد داده‌های پانل". اقتصاد محیط زیست و انرژی، دوره 1، شماره 1، 99-73.
دین‌محمدی، مصطفی (1383). "منحنی زیست محیطی کوزنتس، مروری بر ادبیات، نتایج و دلالت‌های آن". مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی اقتصاد و منابع طبیعی، 101-81.
زیبایی، منصور و شیخ زین‌الدین، آذر (1388). "تنوع زیست محیطی و رشد اقتصادی: تحلیل مقطع کشوری (با تأکید بر کشورهای در حال توسعه)". فصلنامه محیط شناسی، دوره 35، شماره 49، 72-61.
سلیمی‌فر، مصطفی، و دهنوی، جلال (1388). "مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل". مجله دانش و توسعه، دوره 17، شماره 29، 200-181.
صادقی، حسین و سعادت، رحمان (1383). "رشد جمعیت اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علّی)". فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 64، 180-163.
صادقی شاهدانی، مهدی (1395). "تبیین تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بهبود کارایی مصرف انرژی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 24، 151-141.
صالح، ایرج؛ شعبانی، زهره؛ باریکانی، سیدحامد و یزدانی، سعید (1388). "بررسی رابطه علّیت بین تولید ناخالص داخلی و حجم گازهای گلخانه‌ای در ایران (مطالعه موردی گاز دی اکسیدکربن)". اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره 17، شماره 66، 41-19.
غزالی، سمانه و زیبایی، منصور (1388). "بررسی و تحلیل رابطه بین آلودگی محیطی و رشد اقتصادی با استفاده از داده‌های تلفیقی: مطالعه موردی آلاینده مونوکسیدکربن". نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، دوره 23، شماره 2، 133-128.
فطرس، محمدحسن و برزگر، حمیده (1392). "اثرات برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در آسیای مرکزی و ایران". اقتصاد کلان، دوره 8، شماره 16، 158-141.
فطرس، محمدحسن و معبودی، رضا (1390). "رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران". اقتصاد محیط زیست و انرژی، شماره 1، 211-189.
گزارش بانک جهانی (2015). به آدرس اینترنتی:
http://www.worldbank.org/en/topic/environment/brief/pollution
لطفعلی‌پور، محمدرضا؛ مهدوی عادلی، محمد حسین و رضایی، حسن (1395). "بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 24، 34-13.
لطفعلی‌پور، محمدرضا؛ فلاحی، محمدعلی و بستام، مرتضی (1391). "بررسی مسائل زیست محیطی و پیش‌بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، دوره 1، شماره 3، 109-81.
محمدباقری، اعظم (1389). "بررسی روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن در ایران". فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 27، 129-101.
مداح، مجید و عبداللهی، مریم (1391). "اثر کیفیت نهادها بر آلودگی محیط زیست در چارچوب منحنی کوزنتس با استفاده از الگوهای پانل دیتا ایستا و پویا (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)". فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، دوره 2، شماره 5، 186-171.
مهرآرا، محسن؛ امیری، حسین و حسنی سرخ بوزی، محمد (1391). "رابطه مصرف انرژی و درآمد: آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از رویکرد مدل‌های رگرسیونی انتقال ملایم پانل". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره20، شماره 62، 194-171.
میرزایی، عباس؛ اسفنجاری کناری، رضا؛ محمودی، ابوالفضل و شعبان‌‌زاده، مهدی (1395). "اقتصاد سایه و نقش آن درکنترل آسیب‌های زیست محیطی کشورهای منا". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 24، 115-103.
نصراللهی، زهرا و غفاری گولک، مرضیه (1388). "توسعه اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پیمان کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربی (با تأکید بر منحنی زیست محیطی کوزنتس)". پژوهشنامه علوم اقتصادی، دوره 9، شماره 2، 126-105.
 

 

 
Akbostancı, E., Türüt-Aşık, S. & Tunç, G. İ. (2009). “The Relationship between Income and Environment in Turkey: Is there an Environmental Kuznets Curve?”. Energy Policy, 37(3), 861-867.
Andreoni, J. & Levinson, A. (2001). “The Simple Analytics of the Environmental Kuznets Curve”. Journal of Public Economics, 80(2), 269-286.
Baek, J. & Kim, H. S. (2013). “Is Economic Growth Good or Bad for the Environment? Empirical Evidence from Korea”. Energy Economics, 36, 744-749.
Baltagi, B. H. & Li, D. (2002). “Series Estimation of Partially Linear Panel Data Models with Fixed Effects”. Annals of Economics and Finance, 3(1), 103-116.
Cole, M. A. & Neumayer, E. (2004). “Examining the Impact of Demographic Factors on Air Pollution”. Population and Environment, 26(1), 5-21.
Cole, M. A., Rayner, A. J. & Bates, J. M. (1997). “The Environmental Kuznets Curve: An Empirical Analysis”. Environment and Development Economics, 2(4), 401-416.
Desbordes, R. & Verardi, V. (2012). “Refitting the Kuznets Curve”. Economics Letters, 116(2), 258-261.
Dietz, T. & Rosa, E. A. (1997). “Effects of Population and Affluence on CO2 Emissions”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 94(1), 175-179.
Du, L., Wei, C. & Cai, S. (2012). “Economic Development and Carbon Dioxide Emissions in China: Provincial Panel Data Analysis”. China Economic Review, 23(2), 371-384.
Ehrlich, P. R. & Holdren, J. P. (1971). “Impact of Population Growth”. American Association for the Advancement of Science, 171(3977), 1212-1217.
Esteve, V. & Tamarit, C. (2012). “Threshold Cointegration and Nonlinear Adjustment between CO2 and Income: The Environmental Kuznets Curve in Spain, 1857–2007”. Energy Economics, 34(6), 2148-2156.
Fodha, M. & Zaghdoud, O. (2010). “Economic Growth and Pollutant Emissions in Tunisia: An Empirical Analysis of the Environmental Kuznets Curve”. Energy Policy, 38(2), 1150-1156.
Fosten, J., Morley, B. & Taylor, T. (2012). “Dynamic Misspecification in the Environmental Kuznets Curve: Evidence from CO2 and SO2 Emissions in the United Kingdom”. Ecological Economics, 76, 25-33.
Galeotti, M., Lanza, A. & Pauli, F. (2006). “Reassessing the Environmental Kuznets Curve for CO2 Emissions: A Robustness Exercise”. Ecological Economics, 57, 152-163.
Grossman, G. M. & Krueger, A. B. (1994). “Economic Growth and the Environment”. National Bureau of Economic Research, 110, 353-378.
Grossman, G. M. & Krueger. A. B. (1995). “Economic Growth and the Environment”. Quarterly Journal of Economics, 110, 77-335.
Harbaugh, W. T., Levinson, A. & Wilson, D. M. (2002). “Reexamining the Empirical Evidence for an Environmental Kuznets Curve”. Review of Economics and Statistics, 84(3), 541-551.
Holtz-Eakin, D. & Selden, T. M. (1995). “Stoking the Fires? CO2 Emissions and Economic Growth”. Journal of Public Economics, 57(1), 85-101.
Junyi, S. (2006). “A Simultaneous Estimation of Environmental Kuznets Curve: Evidence from China”. China Economic Review, 17(4), 383-394.
Kao, C. (1999). Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data”. Journal of Econometrics, 90(1), 1-44.
Kaufmann, R. K., Davidsdottir, B., Garnham, S. & Pauly, P. (1998). “The Determinants of Atmospheric SO2 Concentrations: Reconsidering the Environmental Kuznets Curve”. Ecological Economics, 25(2), 209-220.
Kohler, M. (2013). “CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and Foreign Trade: A South African Perspective”. Energy Policy, 63, 1042-1050.
Liao, H. & Cao, H. S. (2013). “How does Carbon Dioxide Emission Change with the Economic Development? Statistical Experiences from 132 Countries”. Global Environmental Change, 23(5), 1073-1082.
List, J. A. & Gallet, C. A. (1999). “The Environmental Kuznets Curve: Does one Size Fit All?”. Ecological Economics, 31(3), 409-423.
Martı́nez-Zarzoso, I. & Bengochea-Morancho, A. (2004). “Pooled Mean Group Estimation of an Environmental Kuznets Curve for CO2”. Economics Letters, 82(1), 121-126.
Martínez-Zarzoso, I. & Maruotti, A. (2011). “The Impact of Urbanization on CO2 Emissions: Evidence from Developing Countries”. Ecological Economics, 70(7), 1344-1353.
Martínez-Zarzoso, I., Bengochea-Morancho, A. & Morales-Lage, R. (2007). “The Impact of Population on CO2 Emissions: Evidence from European Countries”. Environmental and Resource Economics, 38(4), 497-512.
Newson, R. B. (2001). “B-Splines and Splines Parameterized by their Values at Reference Points on the X-Axis”. Stata Technical Bulletin, 10(57(, 564-592.
Pedroni, P. (2004). “Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis”. Econometric Theory, 20(03), 597-625.
Pedroni, P. (1999). “Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 653-670.
Poumanyvong, P. & Kaneko, S. (2010). “Does Urbanization Lead to Less Energy Use and Lower CO2 Emissions? A Cross-Country Analysis”. Ecological Economics, 70(2), 434-444.
Roca, J., Padilla, E., Farré, M. & Galletto, V. (2001). “Economic Growth and Atmospheric Pollution in Spain: Discussing the Environmental Kuznets Curve Hypothesis”. Ecological Economics, 39(1), 85-99.
Royston, P. & Sauerbrei, W. (2007). “Multivariable Modeling with Cubic Regression Splines: A Principled Approach”. Stata Journal, 7(1), 45-63.
Saboori, B. & Sulaiman, J. (2013). “CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Countries: A Cointegration Approach”. Energy, 55, 813-822.
Saboori, B., Sulaiman, J. & Mohammad, S. (2012). “Economic Growth and CO2 Emissions in Malaysia: A Cointegration Analysis of the Environmental Kuznets Curve”. Energy Policy, 51, 184-191.
Selden, T. M. & Song, D. (1994). “Environmental Quality and Development: is there a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions?”. Journal of Environmental Economics and Management, 27(2), 147-162.
Shafik, N. & Bandyopadhyay, S. (1992). “Economic Growth and Environmental Quality: Time Series and Cross-Country Evidence”. Policy Research Working Paper Series, 10-51.
Shahbaz, M., Lean, H. H. & Shabbir, M. S. (2012). “Environmental Kuznets Curve Hypothesis in Pakistan: Cointegration and Granger Causality”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(5), 2947-2953.
Shahbaz, M., Mutascu, M. & Azim, P. (2013). “Environmental Kuznets Curve in Romania and the Role of Energy Consumption”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 18, 165-173.
Shahbaz, M., Sbia, R., Hamdi, H. & Ozturk, I. (2014). “Economic Growth, Electricity Consumption, Urbanization and Environmental Degradation Relationship in United Arab Emirates”. Ecological Indicators, 45, 622-631.
Sharma, S. S. (2011). “Determinants of Carbon Dioxide Emissions: Empirical Evidence from 69 Countries”. Applied Energy, 88(1), 376-382.
Sims, C. A. (1980). “Macroeconomics and Reality”. Econometrica Journal of the Econometric Society, 48(1), 1-48.
Sims, C. A., Stock, J. H. & Watson, M. W. (1990). “Inference in Linear Time Series Models with some Unit Roots”. Journal of the Econometrica, 64(2), 113-144.
Stern, D. I. (2006). “Reversal of the Trend in Global Anthropogenic Sulfur Emissions”. Global Environmental Change, 16(2), 207-220.
Stern, D. I. (2004). “The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve”. World Development, 32(8), 1419-1439.
Stern, D. I. & Common, M. S. (2001). “Is there an Environmental Kuznets Curve for Sulfur?. Journal of Environmental Economics and Management, 41(2), 162-178.
Stern, D. I., Common, M. S. & Barbier, E. B. (1996). “Economic Growth and Environmental Degradation: The Environmental Kuznets Curve and Sustainable Development”. World Development, 24(7), 1151-1160.
Tao, S., Zheng, T. & Lianjun, T. (2008). “An Empirical Test of the Environmental Kuznets Curve in China: A Panel Cointegration Approach”. China Economic Review, 19(3), 381-392.
Wang, Y., Han, R. & Kubota, J. (2016). “Is there an Environmental Kuznets Curve for SO2 Emissions? A Semi-Parametric Panel Data Analysis for China”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1182-1188.
Yavuz, N. Ç. (2014). “CO2 Emission, Energy Consumption, and Economic Growth for Turkey: Evidence from a Cointegration Test with a Structural Break”. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 9(3), 229-235.
York, R., Rosa, E. A. & Dietz, T. (2003). “STIRPAT, IPAT and IMPACT: Analytic Tools for Unpacking the Driving Forces of Environmental Impacts”. Ecological Economics, 46(3), 351-365.
Zhang, C. & Lin, Y. (2012). “Panel Estimation for Urbanization, Energy Consumption and CO2 Emissions: A Regional Analysis in China”. Energy Policy, 49, 488-498.
Zhu, H.-M., You, W. H. & Zeng, Z. F. (2012). “Urbanization and CO2 Emissions: A Semi-Parametric Panel Data Analysis”. Economics Letters, 117(3), 848-850.