با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانه‌ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می‌کند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه‌ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می‌کند. حد آستانه‌ای برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 43/0 و پارامتر شیب نیز برابر 35/0 برآورد شده است. متغیر نابرابری درآمد در رژیم اول تأثیر مثبت و در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه انسانی در هر دو رژیم اثر متقارن و همسو بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج دیگر حاکی از آن است که رشد جمعیت و درجه بازبودن تجاری اثرات ناهمسویی را بر رشد اقتصادی در رژیم‌های مورد بررسی گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Threshold Effect of Income Inequality on Economic Growth in Selected Developing Countries: Panel Smooth Transition Regression

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Bargi Oskooee 1
  • Mohammad Khodaverdizadeh 2
  • Saber Khodaverdizadeh 3
  • Ali Vafamand 3

1 Associate Professor of Economics, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor of Agricultural Economics, Urmia University, Urmia, Iran

3 Ph.D. Student in Economics, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

This paper investigates the threshold effects of income inequality on economic growth in developing countries for the period of 2000 to 2012, using Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model. The linearity test results indicate strongly nonlinear relationship among variables under consideration. Moreover, considering one transition function and one threshold parameter, as a two regime model, is sufficient to specification of nonlinear relationship among variables.The results indicate thatthreshold value for developing countries is 0.43 and the estimated slopeparameter is 0.35. In the first regime the impact of income inequality is positive and in the second regime has a negative impact on economic growth. human capital in the both regimes has symmetric and consistent effect on economic growth. Other results indicate that population growth and trade openness had been asymmetric effect on economic growth in the both regimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Inequality
  • Economic Growth
  • PSTR
ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، حسین و خطابخش، پریسا (1384). "بررسی رابطه رشد و توزیع درآمد در ایران". پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال 5، شماره 17، 52-13.
ابونوری، اسماعیل و اژدری، حسین (1384). "اثر توزیع درآمدی بر رشد اقتصادی با یک تحلیل بین کشوری با تأکید بر ایران". مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، شماره 32، 73-52.
اکبریان، رضا و فام‌کار، مهسا (1389) "بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 1، شماره 1، 185-161.
تودارو، مایکل (1377). "توسعه اقتصادی در جهان سوم". ترجمه غلامعلی فرجادی، چاپ ششم، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی.
سلمانی، بهزاد و بیژنی، طاهره (1390). "نابرابری درآمد، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران". پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال 8، شماره 16، 120-101.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و دهقانی احمدآباد، هانی (1389). "تأثیر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروهای دی هشت". اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های 21 و 22، 75-49.
شهبازی، کیومرث و سعیدپور، لسیان (1392). "تأثیر آستانه‌ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 3، شماره 12، 38-21.
صمدی، علی‌حسین؛ دهقان‌شبانی، زهرا و مرادی‌کوچی، عاطفه (1394). "تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 19، 72-57.
عظیمی، حسین (1371). "مدارهایتوسعهنیافتگیدراقتصادایران". نشر نی.
گیلیس، ترکنز و رومر، اسنورگراس (1379). "اقتصادتوسعه". ترجمه غلام رضا آزادارمکی، تهران، نشر نی.
مهدوی عادلی، محمد حسین و رنجبرکی، علی (1384). "بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 18، 138-113.
مهرگان، نادر؛ موسایی، میثم و حکمت، رضا (1387). "رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران". فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 7، شماره 28، 77-57.
موتمنی، مانی (1394). "بررسی اثر نوسانات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از رگرسیون هم جمعی کانونی". دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، سال دوازدهم، شماره 163، 179-163.
موسوی‌جهرمی، یگانه؛ خدادادکاشی، فرهاد و فاطمه موسی‌پور، احمد (1393). "ارزیابی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در جامعه". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال نوزدهم، شماره 61، 147-117.
میرباقری هیر، میرناصر و شکوهی فرد، سیامک (1395). "بررسی تطبیقی اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد و فقر در کشورهای منتخب اسلامی (رویکرد داده‌های تابلویی)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 25، 108-93.
هوارد آر. وین و اسنودان، برایان (1394). "کتاب اقتصاد کلان جدید: منشأ، سیر تحول و وضعیت فعلی". ترجمه علی سوری و منصور خلیلی عراقی، انتشارات سمت.
    
 
Aghion, P., Caroli, E. & Garcia-Penalosa, C. (1999). “Inequality and Economic Growth; The Perspective of the New Growth Theories”. Journal of Economic Literature, 37(4), 1615-1660
Alesina, A. & Perotti, R. (1996). “ Income Distribution, Political Instability and Investment”. European Economic Review, 40(6), 1203-1228.
Becker, G. S. & Glaser, E. L. (1999). “Marphy K.M Population and Economic Growth”. American Economic Review, 89(2), 1-19.
Boserup, E. )1981). “Population and Technological Change: A Study of Long-Term Trends”. Chicago, University of Chicago Press, 8(1), 181-183.
Champernowne, D. G. (1974). “A Comparison of Measures of Inequality of Income Distribution”. The Economic Journal. 84(336), 787-816.
Cho. D., Bo, K. & Doung, R. (2014). “Inequality and Growth: Nonlinear Evidence from Heterogeneous Panel Data”. KIEP Research Paper No Working Papers.
Colletaz, G. & Hurlin, C. (2006). “Threshold Effects of the Public Capital Productivity: An International Panel SmoothTransition Approach”. Working Paper. University of Orléans.
Daniel, H., Manuel, O. & Josef, Z. (2013). “Inequality and Growth: The Neglected Time Dimension”. Journal of Economic Growth, 19(1), 81-104.
Fok, D., Van Dijk, D. & Franses, P. (2004). “A Multi-Level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors”. Working Paper, University of Rotterdam.
Gonzaez, A., Terasvirta, T. & Van Dijk, D. (2005). “Panel Smooth Transition Regression Models”. Working Paper Series in Economics and Finance.
Halter, D., Oechslin, M. & Zweimullwer, J. )2014(. “Inequality and Growth: the Neglected Time Dimension”. Journal of Economic Growth, 19, 81-104.
Hasan, M. (2010). “The Long Run Relationship between Population and Per Capita Income Growth in China”. Journal of Policy Modeling, 32(3), 355-372.
Hirschman, A. (1973), “The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development”. Quarterly Journal of Economics, 87(4), 544-566.
Hsing, Y. (2005). “Economic Growth and Income Inequality: The Case of The US”. International Journal of Social Economics, 32(7), 639–647.
Hung, H., Fang, W., Miller, S. & Yeh, C. (2015). “The Effect of Growth Volatility on Income Inequality”. Economic Modelling, 45, 212-222.
Johnson, H. G. (1958). “Planning and the Market in Economic Development”. Pakistan Economic Journal, 8, 44-55.
Jude, E. (2010). “Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach”. Journal of Economic Development, 35, 15-33.
Kalwij, A. & Verschoor, A. (2007). “Not By Growth Alone: The Role of The Distribution of Income In Regional Diversity in Poverty Reduction”. European Economic Review, 51(4), 805–829.
Lewis, W. A. (1954). “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”. Manchester School of Economic and Social Studies, 22(2), 139-191.
Luukkonen, R. (1988). “Testing Linearity Against Smooth Transition Autoregressive Models”. Biometrika, 75, 491-499.
Malthus, T. R. (1992). “An Essay on the Principle of Population”,Cambridge, Cambridge University Press.
Murphy, K. M., Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1989). “Income Distribution , Market Size and Industrialisation”. Quarterly Journal of Economics, 104(3), 537-564.
Myrdal, K.G. (1973). “Equity, Growth and Social Justice”. World Development, 1(11), 43-47.
Nelson, R. R. (1956). “A Theory of the Low Level Equilibrium Trap in Underdeveloped Economies”. The American Economic Review, 46(5), 894-908.
Portner, C. (1996). “Population and Economic Growth”. Available at http://faculty.washington.edu/cportner/portner/MScDiss.pdf.
Ramsy, F. (1928). “A Mathematical Theory of Saving”. Economic Journal, 38, 543-559.
Romer, Paul, M. (1994). “The Origins of Endogenous Growth”. Journal of Economic Perspectives, 8, 3–22.
Simon, J. (1998). “The Economics of Population: Classic Writings”. Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey.
Terasvirta, T. (1998), “Modeling Economic Relationships with Smooth Transition Regressions”. in A. Ullah & D.E. Giles (eds.), Handbook of Applied Economic Statistics, Dekker, New York.
Todaro, M. P. (1997). “Population Growth and Economic Development: Causes, Consequences, and Controversies”. in M.P. Todaro (Ed.), Reflections on Economic Development: The selected essays of Michael P. Todaro. Aldershot, Hants, Edward Elgar.
Turnovsky, S. J. (2008). “The Role of Factor Substitution in The Theory of Economic Growth and Income Distribution: Two Examples”. Journal of Macroeconomics, 30(2), 604–629.
Walker, Douglas, O. (2007), “Patterns of Income Distribution Among World Regions”. Journal of Policy Modeling, 29(4), 643–655.