با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، واحد تبریز، ایران

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده

یکیازموضوعاتبحثبرانگیزونسبتاً قدیمیدراقتصادکههموارهموردتوجهاقتصاددانانبودهاست،موضوع مربوطبهگسترشحجمواندازهدولتوپیامدهایاینامربرایمتغیرهایکلاناقتصادیاست. کیفیت دخالت دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی دولت، ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد توسعه دارد. بنابراین یکی از جنبه‌های قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و عملکرد آن در تأمین رشد با ثبات اقتصادی، می‌تواند بر کارایی و اثربخشی دستگاه دیوان سالاری یا به طور کلی بر کارایی و اثربخشی دولت متمرکز گردد. اهمیت این موضوع وقتی افزایش می‌یابد که رابطه نزدیکی بین دیوان سالاری و اداره سیاست‌گذاران در سطح کلان جامعه وجود داشته باشد. چرا که اغلب سیاست‌گذاران ناکارآمد، دیوان سالاری‌های ناکارآمدی را نیز خلق خواهند کرد. بنابراین ناکارآمدی دولت می‌تواند برای توسعه و امنیت اقتصادی بسیار خطرناک باشد و به اتلاف منابع، انحصار، عدم اعتمادپذیری دولت، بی‌ثباتی اقتصادی و نهادسازی نامناسب منتهی گردد. اینپژوهش،رابطهتجربیبینکارایی و اثربخشی دولت با رشد اقتصادی را بااستفادهاز روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده‌های ترکیبی برای 121 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 20131996 در دو گروه‌بندی مجزا برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار داده است. نتایج بیانگر تأثیر مثبت کارایی و اثربخشی هزینه‌های دولت بر رشد اقتصادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Expenditure Efficiency and Government Size on the Economic Growth in Selected Countries of the World

نویسندگان [English]

  • Franak Aghazadeh bektash 1
  • Monireh Dizaji 2

1 M.A. in Economic Sciences, Islamic Azad University of Tabriz Branch, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor in Economics, Islamic Azad University of Tabriz Branch, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Quality of government intervention in the economy or in other words the efficiency and effectiveness of government, has a close relation with the development.Because policy makers are often ineffective, inefficient bureaucracy will be created. The inefficiency of the government can be very dangerous for development and economic security and will lead to waste of resources, monopolism, mistrust of government, economic instability and inappropriate institutionalization. This research examines the empirical relationship between the efficiency and effectiveness of government and economic growth in the context of GMM model using combined data for 121 countries of the world in the period from 1996 to 2013 in two separate groups for developing as well as developed coutries. The results show the positive impact of the efficiency and effectiveness of government spending on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Government size
  • Efficiency and Effectiveness of Government Spending
اسلاملوییان، کریم؛ شفیعی سروستانی، مریم و جعفری، محبوبه (1389). "بررسی اثر باز بودن اقتصادی بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران (1386–1340)". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 13، شماره 43، 28-1.
افشاری، زهرا؛ شیرین بخش، شمس‌اله و ابراهیمی، سیده نثار (1391). "بررسی مقایسه‌ای اثر اندازه بهینه هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 2، شماره 8، 50- 37.
اکبریان مهر، زهرا (1386). "بررسی رابطه بین ثبات سیاسی و کارایی دولت با رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.
پناهی، حسین و رفاعی، رامیار (1391). "تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر مدل آرمی". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال 6، شماره 2، 138-123.
پیرایی، خسرو و نوروزی، هایده (1391). "آزمون رابطه به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: روش رگرسیون آستانه". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 12، شماره 2، 22-1.
جعفری صمیمی، احمد و آملی دیوا، کبری (1389). "بررسی رابطه آزاد سازی اقتصادی با کارایی دولت در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا". پژوهشنامه اقتصادی، سال 10، شماره 14، 37-15.
دادگر، یدالله؛ نظری، روح الله و صیامی عراقی، ابراهیم (1392). "دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران". فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران، سال 2، شماره 5، 29-1.
رفیعی، هادی و زیبائی، منصور (1382). "اندازه دولت، رشد اقتصادی و بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی". اقتصادکشاورزیوتوسعه، شماره ١، 90-77.
صادقی، حسن؛ صامتی، مجید و سامتی، مرتضی (1390). "تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت: مطالعه کشورهای منتخب آسیایی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 2، شماره 6، 249-209.
طالب‌زاده کاسگری، میثم (1389). "بررسی اثر نامتقارنی اندازه دولت بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در سال‌های 1358 تا 1385". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
عباسیان، عزت اله و مهرگان، نادر (1386). "اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل تولید بخش‌های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 78، 176-153.
عصاری آرانی، عباس و افضلی ابرقویی، وجیهه (1389). "ارتباط اندازه دولت با توسعه انسانی و مقایسه کشورهای نفتی و کشورهای در حال توسعه غیر نفتی". فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 10، شماره 36، 90-61.
غلامی‌نژاد دیزگاه، سولماز (1391). "رشد اقتصادی، توسعه انسانی و آلودگی صنعتی در کشورهای منتخب جهان". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
فلاحی، فیروز و منتظری شورکچالی، جلال (1393). "اندازه بهینه دولت و رشد اقتصادی در ایران: آزمون وجود منحنی آرمی با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 69، 150-131.
قلی‌زاده، علی اکبر (1383). "رویکردی برای تعیین اندازه بهینه دولت (بر مبنای بودجه عمومی دولت)". مجله برنامه و بودجه، شماره 85، 57-19.
کریمی پتانلار، سعید؛ نادمی، یونس و زبیری، هدی (1394). "اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 18، 64-51.
کمیجانی، اکبر و نظری، روح اله (1388). "تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال 9، شماره 3، 28-1.
کیهانی حکمت، رضا (1382). "تأثیر ساختار سنی جمعیت بر اندازه دولت و رشد اقتصادی طی دوره 13791338". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.
میرمحمدی، سید مهدی و پرخیده، احمد (1386). "بررسی تأثیر کارایی و اثربخشی دولت بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران". اقتصاد و جامعه، سال 3، شماره 12، 128-99.
یونسی، علی؛ غفاری، هادی؛ پورکاظمی، محمد حسین و خداداد کاشی، فرهاد (1395). "نرخ رشد بهینه مخارج دولت: تئوری کنترل بهینه پویا". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 22، 164-145.     
 
 
 
 
Afonso, A. & Tovar Jalles, J. (2011). “Economic Performance and Government Size”. European Central Bank, Working Paper Series, No 1399.
Altunc, F. & Celil, A. (2013). “The Relationship between Optimal Size of Government and Economic Growth: Empirical Evidence from Turkey, Romania and Bulgaria”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 92, 66–75.
Angelopoulos, K., Philippopoulos, A. & Tsionas, E. )2008(. “Does Public Sector Efficiency Matter? Revisiting the Relation between Fiscal Size and Economic Growth in a World Sample”. Public Choice, 137, 245-278.
Asimakopoulos, S. & Karavias, Y. (2016). “The Impact of Government Size on Eeconomic Growth: A Threshold Analysis”. Economics Letters, 139, 65-68.
Baltagi, B. H. (2008). “Econometric Analysis of Panel Data”, 4th ed. (John Wiley & Sons).
Facchini, F. & Melki, M. (2013). “Efficient Government Size: France in the 20th Century”. European Journal of Political Economy, 31, 1-14.
Ghosh. S. & Gregoriou, A. (2009). “Government Size and Economics Convergence”. International Public Finance, 47, 30-56.
Guisan, M. & Exposito, P. (2010). “Health Expenditure, Education, Government Effectiveness and Quality of Life in Africa and Asia”. Regional and Sectoral Economic Studies, 10(1), 115-126.
Guseh, J. & Winter, S. (1997). “Government Size and Economic Growth in Developing Countries: A Political-Economy Framework”. Journal of Macroeconomics, 19(1), 175-192.
Heitger, B. (2001). “The Scope of Government and Its Impact on Economic Growth in OECD Countries”. Kiel Working Paper No.1034. Kiel: Institute of World Economics.
Jha, R., Murthy, K. & Bhanu, V. (2003). “An Inverse Global Environmental Kuznets Curve”. Journal of Comparative Economics, 31, 352-368.
Keynes, J. M. (1936). “The General Theory of Employment. Interest and Money”. New York Harcourt, Brace and World. Inc.
Levin, A., Lin, C. F. & Chu, C. J. (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-sample Properties”. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
Lizardo, R. & Mollick, A. V. (2009). “Can Latin America Prosper by Reducing the Size of Government?”. Cato Journal, 29(2), 247-266.
Rahmayanti, Y. & Horn, T. (2011). “Expenditure Efficiency and the Optimal Size of Government in Developing Countries”. Global Economy and Finance Journal, 4(2), 46-59.
Ram, R. (1986). “Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence of Gross Section and Time Series Data”. American Economic Review, 76(1), 191-203.
Rao, V. V. B. (1989). “Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Gross- section and Time-Series Data Comment”. American Economic Review, 79, 272-280.
Sa, Y. (2011). “Government Size, Economic Growth and Unemployment: Evidence from Advanced and Developing Economy Countries: A Time Series Analysis 1996–2006”. Review of Public Administration, 16(2), 95-116.
Sargan, John, D. (1958). “The Estimation of Economic Relationships Using Instrumental Variables”. Econometrica, 26, 393-415.
Scully, G. W. (1994). “What is the Optimal Size of Government in the United States?”. NCPA Policy Report, No. 188. Dallas: National Center for Policy Analysis.
United Nations Development Programme. (2004). “Human Development Report”.
United Nations Development Programme. (2007/2008). “Human Development Report”.
United Nations Development Programme. (2010). “Human Development Report”.