با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

فساد به عنوان سوء‌استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می‌شود. مقالات بسیاری در باب عوامل شکل‌گیری فساد نوشته شده‌اند که طیف وسیعی از متغیرها را شامل می‌شود. در این مقاله به بررسی عاملی در شکل‌گیری فساد خواهیم پرداخت که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است که این عامل، ترکیب فعالیت‌های اقتصادی است. ترکیب فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از دو نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد با استفاده از داده‌های 60 کشور در حال توسعه طی سال‌های 1995 تا 2014 می‌باشد. در این راستا از 6 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد مؤثر است. در این مقاله 2 مدل GMM مورد تخمین قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی، درآمد سرانه و سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی رابطه‌ای مستقیم با شاخص فساد داشته و افزایش این متغیرها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین متغیرهای اندازه دولت و سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی رابطه‌ای معکوس با شاخص فساد دارند و افزایش آنها، باعث افزایش فساد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Combining Economic Activities on Corruption; A Case Study of Developing Countries

نویسنده [English]

  • Pourya Esfahani

M.A. in Economics, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Corruption is defined as the manipulation of power by private and public authorities to achieve personal and individual goals. Many articles have been written about the factors formed corruption that a wide range of variables to be included. In this article we will examine the role of a factor in the corruption forming that had not been studied yet. This factor is combining economic activities. The combining economic activities is defined by using of the ratio of the industrial value added in GDP and the ratio of the services sector value added in GDP. Also, the main purpose of this paper is to study the effect of combining economic activities on corruption, using the data for 60 developing countries from 1995 to 2014. In this regard, we use six variables including corruption, government size, democracy, GDP per capita, the ratio of the value added in the industrial sector to the GDP and the ratio of the value added in the service sector to the GDP. Our hypothesis is that combining economic activities is effective on corruption. In this paper, 2 GMM models are estimated. The results indicate that variables of democracy, GDP per capita and the ratio of the industrial sector to GDP has a positive relationship with corruption index. That is, an increase in these variables reduces the level of corruption. Also, the variables of government size and the ratio of service sector to GDP have a negative relationship with corruption index which means an increase in these two variables raises the level of corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corruption
  • GMM
  • Industrial Sector Value Added
  • Service Sector Value Added
انواری، ابراهیم؛ صلاح منش، احمد؛ شیخ انصاری، مجید و مرادی، مهوش (1395). "آیا تعامل میان فساد و آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است؟ شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 24، 128-115.
تقی‌نژاد عمران، وحید؛ بهرامی، جابر و نصیری، هادی (1394). "بررسی تأثیر جهانی شدن بر کاهش فساد اداری کشورهای منا". فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال 6، شماره 16، 261-237.
حکمتی‌فرید، صمد؛ عزتی‌شورگلی، احمد؛ عزتی، رضا و دهقانی، علی (1394). "تأثیر جهانی شدن و کنترل فساد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه پایین، درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 18، 112-95.
دهمرده، نظر؛ علیزاده، محمد و زیدی‌زاده، سمیرا (1391). "بررسی اثر اندازه دولت بر فساد با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا". مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، سال 19، شماره 4، 74-48.
مهرگان، نادر و محسنی، الهه (1391). "بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد در کشورهای در حال توسعه". فصلنامه علمی‌پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 12، شماره 46، 64-33.   
 
 
 
 
Ackerman, R.S. (1978). “Corruption: A Study in Political Economy”. Academic Press, New York.
Alfano, M. R., Baraldi, A. L. & Cantabene, C. C. (2014). “The Effect of the Decentralization Degree on Corruption: A New Interpretation”. Siep Working Paper, 670.
Bai, J., Jayachandran, S., Malesky, E. J. & Olken, B. A. (2014). “Does Economic Growth Reduce Corruption? Theory and Evidence from Vietnam”. NBER Working Paper Series, 19483.
Bhattacharyya, S. & Holder, R. (2012). “Media Freedom and Democracy: Complements or Substitutes in the Fight Against Corruption?”. CSAE Working Paper, WPS/2012-02, 1-31.
Bhattacharyya, S. & Holder, R. (2015). “Media Freedom and Democracy in the Fight Against Corruption”. European Journal of Political Economy, 39, 13-24.
Braun, M. & Di Tella, R. (2004). “Inflation, Inflation Variability, and Corruption”. Economics & Politics, 16(1), 77-100.
Cavoli, T. & Wilson, J. K. (2015). “Corruption, Centeral Bank (in) Dependence and Optimal Monetary Policy in a Simple Model”. Journal of Policy Modeling, 37(3), 501-09.
Damania, R., Fredriksson, P. G. & Mani, M. (2004). “The Persistence of Corruption and Regulatory Compliance Failures: Theory and Evidence”. Public Choice, 121, 363-390.
Dreher, A., Kotsogiannis, Ch. & McCorriston, S. (2009). “How do Institutions Affect Corruption and the Shadow Economy?”. International Tax and Public Finance, 16, 773–796.
Goel, R. K. & Nelson, M. A. (1998). “Corruption and Government Size: A Disaggregated Analysis”. Public Choice, 97, 107–120.
Graeff, P. & Mehlkop, G. (2003). “The Impact of Economic Freedom on Corruption: Different Pattern for Rich and Poor Countries”. European Journal of Political Economy, 19, 605–620.
Lalountas, D. A., Manols, G. A. & Vavouras, I. S. (2011). “Corruption, Globalization and Development: How are These Three Phenomena Related?”. Journal of Policy Modeling, 33, 636–648.
Persson, T., Tabellini, G. & Trebbi, F. (2003). “Electoral Rules and Corruption”. Journal of the European Economic Association, 1(4), 958-989.
Pieroni, L. & d’Agostino, G. (2013). “Corruption and the Effects of Economic Freedom”. European Journal of Political Economy, 29, 54-72.
Samadi, A. H. & Farahmandpour, B. (2013). “The Effect of Income Inequality on Corruption in Selected Countries (1995-2007)”. Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB), 1(3), 214-231.
Selim, A. & Bontis, N. (2009). “The Relationship between Culture and Corruption: A Cross National Study”. Journal of Intellectual Capital, 10(1), 165-184.