با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت صنعتی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران است. برای این منظور مدل اقتصادسنجی در چارچوب الگوی جغرافیای اقتصادی جدید طراحی شده که یک سیستم معادلات همزمان است که با استفاده از روش سیستمی داده‌های تابلویی پویای فضایی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی1390-1380 برآورد شده است.
نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که توسعه مالی (نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی استان‌ها و رشد استان‌ها نیز دارای تأثیر مثبت بر توسعه مالی است. بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین رشد و توسعه مالی در استان‌های ایران برقرار است. همچنین توسعه مالی بر تمرکز فعالیت‌های صنعتی در استان‌های ایران تأثیرگذار نمی‌باشد که این نتیجه به دلیل یک‌پارچگی بازار مالی (سیستم بانک‌ها) در ایران است، که یک‌پارچگی، مزیت نسبی حاصل از توسعه مالی در یک استان را به عنوان یک عامل مؤثر بر تمرکز فعالیت‌های صنعتی از بین خواهد برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effect of Financial Development on Industrial Concentration and Economic Growth in Iran: Spatial Dynamic Panel Data Approach

نویسنده [English]

  • Zahra Dehghan Shabani

Assistant Professor in Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The present study aims at analysing the effects of financial development on industrial concentration and regional economic growth in Iran.
For this aim, we have specified econometrics models and estimated them by using spatial system dynamic panel data (Arellano-Bover/ Blundell-Bond) for 28 provinces of Iran over the period 2001-2011
The results indicated that financial development has a positive and meaningful effect on regional economic growth and regional economic growth has a positive and meaningful effect on the financial development and financial development does not meaningful effect on industrial concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • regional economic growth
  • Industrial Concentration
  • Spatial System Panel Data Model
  • Iran
آق ارکاکلی، آنامحمد؛ یحیی زاده‌فر، محمود و نوبخت، مهدی (1395). "مطالعه توسعه مالی بین‌الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده‌های تابلویی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 22، 56-37.
اکبری، نعمت‌اله (1384). "مفهوم فضا و چگونگی اندازه‌گیری آن در مطالعات منطقه‌ای".فصلنامه اقتصادی ایران، سال 7، شماره 23، 68-39.
دهقان شبانی، زهرا (1391). "تحلیل تأثیر تجمیع فعالیت‌های صنعتی بر رشد منطقه‌ای در ایران". فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 8، 55-23.
زراء‌نژاد، منصور و انصاری، الهه (1386). "اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه در صنایع بزرگ استان خوزستان". فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره 4، شماره 4، 26-1.
شیوا، رضا (1380). "اثر تأمین مالی در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران". اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره 9، شماره 34، 56-33.
میرباقری هیر، میرناصر و شکوهی فرد، سیامک (1395). "بررسی تطبیقی اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد و فقر در کشورهای منتخب اسلامی (رویکرد داده‌های تابلویی)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 25، 108-93.
 
Anwar, S.&  Cooray, A. (2012). “Financial Development, Political Rights, Civil Liberties and Economic Growth: Evidence from South Asia”. Economic Modelling, 29, 974–981
Colombage, S. R. (2009). “Financial Markets and Economic Performances: Empirical Evidence from Five Industrialized Economies”. Research in International Business and Finance, 23(3), 339-348.
Fujita, M. & Krugman, P. (1995). “When is the Economy Monocentric?: Von Thünen and Chamberlin Unified”. Regional Science and Urban Economics, 25, 505–528.
Fujita, M. & Mori, T. (2005). “Frontiers of the New Economic Geography”. Papers in Regional Science, 84(3), 377-405.
Harris, R. (2011). “Models of Regional Growth: Past, Present and Future”. Journal of Economic Surveys, 25(5), 913-951.‏
He, Q., Xue, C. & Zhu, C. (2014). “Financial Development and Patterns of Industrial Specialization: Regional Evidence from China”. BOFIT Discussion Paper No. 12/2014. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2428178 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2428178.
King, R. G. & Levine, R. (1993). “Finance and Growth: Schumpeter Might be Right?”. Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717–737.
Liu, D. & Meissner, C. M. (2015). “Market Potential and the Rise of US Productivity Leadership”. Journal of International Economics, 96(1), 72-87.
Lucas, R. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
Martin, P., Mayer, T. & Mayneris, F. (2011). “Spatial Concentration and Plant-Level Productivity in France”. Journal of Urban Economics, 69(2), 182-195.
Martin, R., Finglaton, B. & Garretsen, H. (2009). “Analysis of the Main Factors of Regional Growth: an In-Depth Study of the Best and Worst Performing European Regions”. Cambridge Econometrics.
Menyah, K., Nazlioglu, S. & Wolde-Rufael, Y. (2014). “Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in African Countries: New Insights from a Panel Causality Approach”. Economic Modelling, 37, 386-394.
Nakamura, R.&  Paul, C. J. )2009(. “Measuring Agglomeration”. Handbook of Regional Growth and Development Theories. Great Britain by MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall.
Ottaviano, G. & Thisse, J. F. (2004). “Agglomeration and Economic Geography”. Handbook of Regional and Urban Economics, 4, 2563-2608.
Parker, S. C. (2004). “The Economics of Self-Employment and Entrepreneurship”. Cambridge University Press.
Patrick, H. T. (1966). “Financial Development and Economic Growth in under Developed Countries”. Economic Development and Cultural Change, 14, 174–189.
Robinson, J. (1952). “The Generalisation of the General Theory, the Rate of Interest and other Essays”. Macmillan, London, pp. 67–142.
Vega, S. H. & Elhorst, J. P. (2013). “On Spatial Econometric Models Spillover Effects, and W”. In 53rd ERSA Congress, Palermo, Italy.
Zhang, Y. & Sun, Y. (2015). “Estimation of Partially Specified Dynamic Spatial Panel Data Models with Fixed-Effects”. Regional Science and Urban Economics, 51, 37-46.