با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، مدرس اقتصاد در دانشگاه بجنورد

2 استاد اقتصاد و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

3 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

موضوع این مقاله اندازه‌گیری کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای تخمین الگوهای رشد از تخمین داده‌های تابلویی در دوره زمانی (2010-2002) استفاده شده است. برای اندازه‌گیری کیفیت نهادی ابتدا از شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد نشان داد کیفیت بروکراسی رابطه مثبت و معنی‌داری با رشد دارد. ثبات سیاسی و کنترل فساد رابطه منفی و اثر بخشی دولتی، حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون رابطه مثبت اما بی‌معنی را نشان دادند. سپس الگوی رشد دیگری با شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی به دست آمده بود، تخمین زده شد. نتایج، رابطه مثبت و معنی‌داری در سطح 10درصد را نشان دادند. برای اندازه‌گیری کیفیت نهادی در کشورهای منطقه از شاخص جدیدی نیز استفاده شد. این شاخص از ترکیب سه شاخص موجود که دارای علامت مثبت بودند به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی به دست آورده شد. شاخص جدید نسبت به شاخص‌های تشکیل دهنده آن (کیفیت بروکراسی، حاکمیت قانون، حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی) و همچنین نسبت به شاخص حکمرانی خوب دارای ضریب مثبت بزرگتر و معنی‌داری در سطح 1 درصد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Institutional Variables and Economic Growth: Introducing a New Institutional Measure for Middle East and North Africa (MENA)

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Shakeri 1
  • Ahmad Jafari Samimi 2
  • Zahra Karimi Moughari 3

چکیده [English]

The subject of this paper is measuring institutional quality and evaluatingits relationship with per capita economic growth in 20 MENA countries. For estimating growth models, panel data method was used during (2002-2010). For measuring institutional quality at first six indices of good governance have been used in six growth models. The results have shown that only regulatory quality have positive and significant relation with economic growth. Whereas the coefficients of other institutional variables including control of corruption and political stability are negative and the others including rule of law, governance effectiveness and voice and accountability are positive but insignificant. Then another model was estimated by using good governance index which was derived from combining six upper indices by using principle component analysis (PCA). The results showed positive relationship but significant at the 0.10 percent level. In the final analysis a new institutional index is derived by combining three institutional variables which had positive coefficient into the one composite index by using PCA. New index has bigger positive coefficient and significant at the 0.01 percent level rather than its sub measures (regulatory quality, voice and accountability, rule of law) and alsothan good governance index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Variables
  • Economic Growth
  • Middle East & North Africa
  • Panel Data
  • Principal Component Model
جعفری‌صمیمی، احمد و آذرمند، حمید (1384). بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای جهان. مجله دانش و توسعه، دوره ششم، شماره 16، 31-11.
رنانی، محسن؛ دلالی اصفهانی، رحیم و صمدی، حسین (1389). ارائه الگویی برای رشد اقتصادی ایران: برخی ملاحظات نهادی. پژوهشنامه اقتصادی، دوره دهم، شماره 2، 215-193.
عیسی‌زاده، سعید و احمدزاده، اکبر (1388). بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه موردی بین کشوری برای دوره 2005-1996). پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره سیزدهم، شماره 40، 28-1.
کلانتری، خلیل (1380). برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای (تئوری‌ها و تکنیک‌ها). تهران: انتشارات خوشبین و انوار دانش.
کمیجانی، اکبر و سلاطین، پروانه (1387). تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب OECD و OPEC. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره دوم، شماره 6، 24-1.
مولایی، محمد و گلخندان، ابوالقاسم (1392). اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران (با در نظر گرفتن متغیر بدهی های خارجی). فصلنامه راهبرد اقتصادی، دوره دوم، شماره 5، 115-95.
ندیری، محمد و محمدی، تیمور (1390). بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلویی پویا. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره پنجم، شماره 3، 24-1.                      
 
 
 
Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a Fundamental Cause of Long Run Growth, in Aghion, P. &Durlauf, S. N. (Eds), Handbook of Economic Growth (386-414), Amsterdam: North-Holland.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data (3rd ed). England: John Wiley & Sons.
Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation. Econometrica (The Econometric Society), 47(5), 1287–1294.
Easterly, W., & Levine, R. (2003). Tropics, Germs, and Crops: How Endowments Influence Economic Development. Journal of Monetary Economics, 50(1), 3-39.
Ebert, U., & Welsch, H. (2004), Meaningful Environmental Indices: A Social Choice Approach, Environmental Economics and Management, 47, 270-283.
Fatas, A., & Mihov, I. (2013). Policy volatility, Institutions & Economic Growth. Review of Economics and Statistics, 95(2). 362-376
Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999).Why do Some Countries Produce so Much More Output per Worker than Others?. Quarterly Journal of Economics, 114(1), 83-116.
Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271.
International Monetary Fund (2011). Economic transformation in MENA: Delivering on The Promise of Shared Prosperity, Deauville, France.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). Governance Matters: The Worldwide Governance Indicators, Aggregate Indicators of Governance 1996-2010. URL:                     http://www.govindicators.org
Legatum Institute (2011). Legatum Prosperity Index Report 2011. URL:                   http://www.prosperity.com
Levine, R. & Renelt, D. (1992). A Sensitivity Economic Analysis of Cross Country Growth Regressions. The American Economic Review, 4, 942-962.
Lucas, R. E. (1988). On The Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22, 3–42.
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press.
Olson, M. Jr. (1996). Distinguished Lecture on Economics in Government Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich & others Poor. Jounal of Economic Perspectives, 10(2), 3-24.
Press, J. (1972). Applied Multivariate Analysis. NewYork: Holt, Rinehart & Winston.
Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.
Solow, R. M. (1994). Perspective on Growth Theory. Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, 8(1), 45-54.
Swan, T. w. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Record, 32, 334-361.
Verbeek, M. (2004). A Guide to Modern Econometrics (2nd ed.), The Atrium, Southern Gate, Chichester, England: John Wiley & Sons Ltd.
Vermunt, J. K. & Magidson, J. (2005). Factor Analysis with Categorical Indicators: A Comparison between Traditional and Latent Class Approaches. In A. Van der Ark, M.A. Croon and K.Sijtsma (eds), New Developments in Categorical Data Analysis for the Social and Behavioral Sciences, 41-62. Mahwah: Erlbaum.
Williams, A. (2006). The Link between Institutional Quality and Economic Growth: Evidence from a Panel of Countries, Thesis for The Degree of Doctor of Philosophy, The University of Western Australia, School of Economics & Commerce.
Wooldridge, J. M. (2006). Introductory Econometrics: A Modern Approach. (2nd ed.), Cambridge, Massachusetts: MIT Press.