با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسنده

چکیده

در این مقاله، تابع سرمایه‌گذاری خصوصی به منظور بررسی تاثیر امنیت بر سرمایه‌گذاری در ایران، برآورد شده است. این تحقیق، برای دوره زمانی 87 – 1363 به کمک مدل خود توزیع با وقفه گسترده (ARDL ) انجام شده است. نتایج نشان داد که امنیت سرمایه‌گذاری هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر سرمایه‌گذاری در ایران دارد. این تاثیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است. به طوری که یک واحد افزایش در نرخ ریسک، به طور متوسط در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب باعث کاهش سرمایه‌گذاری به میزان 42/0 و 88/1 میلیارد ریال می‌شود. نتایج مدل تصحیح خطا نشان داد که ایجاد یک تغییر در متغیرهای تاثیر گذار بر سرمایه‌گذاری‌، بعد از گذشت یک سال و نیم به طور کامل اثر خود را بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the effect of investment security on private investment in Iran

نویسنده [English]

  • Masoud Saadatmehr

چکیده [English]

In the study, the function of private investment is estimated to examine the effect of security on the kind of investment in Iran. The study in time series 1363 – 87 with help of the model auto regressive distributed lag (ARDL) was done. The results showed that security investment in short term and long term has signification effect on private investment. The effect is more in long term compared with short term. So one unit increase in investment risk rate, in short term and long term cause the decrease in private investment 0.42 and 1.88 milliard rials respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment security
  • Risk
  • Private Investment