با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

چگونگی تأثیر شاخص‌های سلامت بر درآمد سرانه در بین محققان همواره مورد بحث بوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر درآمد سرانه می‌باشد. برای این منظور از اطلاعات تابلویی گروهی از کشورها با سطح درآمد متوسط طی دوره زمانی 2011-1980 استفاده شده است. برای بررسی تأثیر سلامت بر درآمد سرانه، برخی تکنیک‌های اقتصادسنجی داده‌های تابلویی از جمله اثرات ثابت، اثرات تصادفی و روش گشتاورهای تعمیم‌ یافته (GMM) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد، تأثیر سلامت بر درآمد سرانه یکنواخت نبوده و در مراحل مختلف توسعه کشورها متفاوت می‌باشد. نتایج برآورد مدل نشان داد، امید به زندگی تأثیر U شکل بر درآمد سرانه دارد. در ادامه به منظور بررسی استحکام نتایج بدست آمده، از نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر به عنوان شاخص سلامت استفاده شد؛ نتایج بدست آمده تأثیر U شکل نرخ مرگ و میر بر درآمد سرانه را مورد تأیید قرار می‌دهد. یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که رابطه بین شاخص‌های سلامت و درآمد سرانه به شکل U می‌باشد. از آنجا که همه کشورهای مورد بررسی در این مطالعه نقطه برگشت را رد کرده‌اند، می‌توان بیان کرد، در این کشورها بهبود شاخص‌های سلامت، به طور معنی‌داری درآمد سرانه را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Health on Per Capita Income, An Empirical Analysis in Middle Income Countries

نویسندگان [English]

  • Behzad Salmani 1
  • Hossein Panahi 1
  • Robab Mohammadi Khaneghahi 2

چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the effect of health indicators (life expectancy and mortality rate) on per capita income. to do so, a panel data of 93 middle income countries over the period 1980-2011 is used. Panel data regression models including fixed effects, random effects and generalized method of moments (GMM) used to determine the effect of health indicators on per capita income. The results showed that the relationship between health indicators and per capita income is not monotonic and follows an U -shaped relationship. Since all of the countries passed turning point of U - shaped curve, one can say that improving health indicators in these countries significantly increases per capita income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Indicators
  • Per Capita Income
  • Panel Data
  • Middle Income Countries