با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشیار/عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

طی سالیان گذشته همواره بین پژوهشگران اقتصادی در زمینه ارتباط بین وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته است. عده ای براساس شواهد تجربی به بازدارنده بودن وفور منابع در مسیر دستیابی به تولید ناخالص داخلی اعتقاد داشته اند، در حالیکه برخی دیگر از محققین با ارائه شواهدی بر این باورند منابع طبیعی در ذات خود اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی اثر غیرمستقیم و متقاطع آن منفی است. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه با لحاظ اثر متقاطع در دو گروه از کشورهای عضو اوپک و غیر عضو اوپک طی دوره 2012-1995 است. برای این منظور از متغیرهایی همچون وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی، آزادی اقتصادی و سرمایه مالی و نیز تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر درجه آزادی اقتصادی بعنوان اثر متقاطع استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه وفور منابع طبیعی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد، در حالیکه اثر متقاطع آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی در کشورهای عضو اوپک بعنوان عامل بازدارنده و در گروه دیگر بعنوان عامل بسط‌دهنده تولید ناخالص داخلی عمل می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Natural Resource Abundance and GDP per Capita in Oil Countries, with Emphasis on the Economic Freedom

چکیده [English]

In past years there are differences between economic researchers about relationship of natural resource abundance and GDP per capita. Some of them based on empirical evidence have believe that resource abundance are inhibitors the road to GDP, while other researchers with providing evidence believe that resource abundance in itself has direct positive effect on GDP, however the interaction effect is negative. The present study investigates the relationship between natural resource abundance and GDP per capita through effects of the two groups of countries (Organization of the Petroleum Exporting Countries and NON-OPEC) over the period 1995-2012. For this purpose, the variables such as natural resource abundant, Dutch disease, economic freedom and financial capital and impact of natural resource abundant on degree of economic freedom as an institutional variable are used for interaction mechanisms. The estimation results show that in all both group of countries, natural resource abundant has positive and significant impact on GDP per capita, while interaction between economic freedom on natural resource abundance in Organization of the Petroleum Exporting Countries as a deterrent and in other groups to act as a GDP extender factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Resource Abundance
  • Dutch Disease
  • Economic Freedom
  • Financial Capital