با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

3 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط میان ساختار بازار و رشد اقتصادی در ایران می‌باشد. در این مقاله برای ارزیابی ساختار بازار، ابتدا با استفاده از رویکرد لوپز و آزام (2002) شاخص مارک‌آپ درون‌زا استخراج شده و پس از آن ارتباط میان مارک‌آپ و رشد اقتصادی بر اساس مدل بارانوا (2013) بررسی شده است. در این تحقیق 131 صنعت کارخانه‌ای ایران در کد ISIC چهاررقمی در بازه سال‌های 1390-1374 انتخاب شده و قدرت بازاری، تغییرات حدسی، مارک‌آپ درون‌زا و اثرات آن بر رشد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با استناد به تغییرات حدسی در 91 درصد صنایع، بنگاه‌ها به همکاری و هماهنگی با یکدیگر می‌پردازند. از طرفی در 2/94 درصد صنایع، شاخص لرنر و مارک‌آپ به‌ترتیب بالاتر از 1/0 درصد و 001/1 بوده است. همچنین نتایج حاصل از اثرات مارک‌آپ درون‌زا بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد که با افزایش مارک‌آپ به‌دلیل کاهش ضریب رقابت بین بنگاه‌ها، رابطه منفی بین این دو متغیر وجود دارد. به عبارت دیگر رقابت محدود در اقتصاد کشور منجر به کاهش ضریب رشد اقتصادی در ایران شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monopoly Power in Industry and Evaluation of Its Effect on Iran’s Economic Growth: Application of Endogenous Markup Approach

نویسندگان [English]

  • Farhad Khodadad Kashi 1
  • Mohamad Nabi Shahiki Tash 2
  • Samaneh Nooraniazad 3

چکیده [English]

The main purpose of this study is to examine the relationship between market structure and economic growth in iran. Using Lopez - Azzam (2002) Approach, the extent of endogenous markup in different markets was estimated. Then the relationship between markup and economic growth was investigated by baranova (2013) model. In this paper we also examined structural and behavioral aspects of 131, 4-digit industry over the 1995-2011 periods. These aspects include markt power as structural variable and conjectural variation as behavioral variable. In addition we sought to identify the impacts of markup on economic growth. The results of this study indicate that based on conjectural variation, firms cooperate in 91 percent of industries. On the other hand, Lerner index and markup in 94.2 percent of industries were higher than 0.1 percent and 1.001 respectively. Our findingsalso indicate that there is a negative association between endogenous markup and economic growth. According to the results of this study, low level of competition in industries led to limited growth in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monopoly power
  • Endogenous Markup
  • Conjectural Variation
  • Economic Growth
  • Panel Data