با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

2 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر، تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در سال‌های 1380 و 1390 است. برای رسیدن به این هدف، از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده و در آن ناهمسانی فضایی در نظر گرفته شده است. برای بررسی ناهمسانی فضایی از آزمون‌های مونت-کارلو و آزمون دامنة میان- چارکی استفاده می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ناهمسانی فضایی در استان‌های ایران وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان می‌دهد که تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی منفی بوده است. این نتیجه با استفاده از رگرسیون داده‌های پانلی پویا نیز تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of the Effect of Income Inequality on Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Hussein Samadi 1
  • Zahra Dehghan Shabani 2
  • Atefeh Moradi Kouchi 3

چکیده [English]

The aim of this paper is to analyze the effects of income inequality on economic growth in 28 provinces of Iran during 2000-2011 by using Geographically Weighted Regressions (GWR) and Dynamic Panel Data (DPD) models. This paper has tried to study the spatial heterogeneity among 28 provinces in Iran by using the Mont-Carlo and Inter-quartile tests. The results show that spatial heterogeneity exists for income inequality, human capital and logarithm of real per capita income. This paper is focused on geographic weighted model that contain spatial heterogeneity. The empirical results of GWR and DPD models have shown that income inequality has a negative effect on economic growth in Iran. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Inequality
  • Economic Growth
  • Spatial Analysis
  • Geographically Weighted Regressions
  • dynamic panel data
  • Iran