با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشکده صنایع و مدیریت دانشگاه شاهرود

2 استادیار گروه آمار زیستی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید در 203 بنگاه بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران با استفاده از علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو و داده‌های تابلویی پویا در دوره 88-1374 می‌باشد. نتایج مدل نشان می‌دهد که بین متغیرهای ارزش تولیدات و انرژی مصرفی در این بنگاه‌ها، یک رابطه علّی یک طرفه از سوی انرژی مصرفی به ارزش تولیدات برقرار بوده و این رابطه علّی یک طرفه در هر دو رویکرد علّیت تأیید می‌شود. همچنین نتایج تخمین مدل با رویکرد داده‌های تابلویی پویا نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی‌داری بین متغیرهای مصرف انرژی و ارزش تولیدات در بنگاه‌های بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران طی دوره مورد بررسی، اثر بیشتری بر رشد ارزش تولیدات این بنگاه‌ها، در مقایسه با افزایش استخدام نیروی کار و یا مصرف انرژی داشته است. این نکته بیانگر آن است که، تغییرات تکنولوژی تولید در بنگاه‌های تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران، از کاربر و یا انرژی‌بر به سرمایه‌بر، می‌تواند منجر به افزایش ارزش محصولات این بنگاه‌ها گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Energy Consumption and Production Growth in Manufacturing Agencies Producing Transportation Vehicles

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Molaei 1
  • Ali Dehghani 1
  • Samaneh Hossein Zadeh 2

چکیده [English]

This study aims at exploring the relationship between energy consumption/efficiency and production growth in manufacturing agencies producing transportation vehicles in 1995-2009 using Granjer, Hsiao’s Granger, Toda-Yamamoto causality and DPD approach. The results of the model show that in these companies there is a one-tailed causal correlation between production value and energy consumption/efficiency and the given correlation is verified in both of the causal approaches. Similarly, the estimation of the model using DPD approach shows that there is a significant positive correlation between energy consumption and the value of the product in big factories producing transportation vehicles. The results also show that compared with an increase in the employment rate or energy consumption/efficiency, an increase in investment in these factories has a more significant effect on the value of the products in these agencies. This indicates that changes in production technology from labor or energy intensive to investment can lead to an increase in the value of products in agencies producing transportation vehicles in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Granjer
  • Hsiao-Granger
  • Toda-Yamamoto Causality
  • dynamic panel data
  • Energy
  • Production Growth