با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه

4 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شاهرود

چکیده

این مقاله با استفاده از داده­های تابلویی به بررسی اثرات کنترل فساد و جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه پائین، طی دوره (2010-2002) و در بین 113 کشور مختلف جهان می­پردازد. نتایج مطالعه گویای یک رابطه U معکوس بین کنترل فساد و رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه پائین، منفی و معنی‌دار است، همچنین جهانی شدن اجتماعی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها تأثیر منفی دارد، اما جهانی شدن سیاسی و شاخص کل جهانی شدن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی این نوع کشورها دارد، همچنین در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط، تأثیر هر سه شاخص جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و شاخص کل جهانی شدن، بر رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Globalization and the Control of Corruption on Economic Growth in Countries with Low Per Capita Income, Middle Per Capita Income and High Per Capita Income

نویسندگان [English]

  • Samad Hekmati Farid 1
  • Ahmad Ezzati Shoorgoli 2
  • Reza Ezzati 3
  • Ali Dehghani 4

1 Assistant Professor of Economics, Urmia University, Urmia, Iran.

2 M.A. in Economics, Urmia University, Urmia. Iran.

3 M.A. Student in Economics, Azad University of Urmia, Urmia, Iran.

4 Assistant Professor of Economics, Shahrood University, Shahrood Iran.

چکیده [English]

This paper examines the relationship between control of corruption and globalization (with various aspects) on economic growth in countries with high per capita income, middle per capita income, and low per capita income over the period (2002-2010) using panel data from113 different countries. According to the results of the various models, there is an inverted U relationship between control of corruption and economic growth. Moreover, the relationship between economic globalization and economic growth in countries with low per capita income is negative and significant. Also, social globalization in these countries has a negative impact on economic growth. However, overall index of globalization and political globalization has a positive impact on economic growth in these countries. Furthermore, in countries with high per capita income and middle per capita income, the impact of the three indicators of globalization (economic, social and political) and the overall index of globalization on economic growth is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Control of Corruption
  • globalization
  • KOF Index
  • The Generalized Least Squares
احمدی، علی محمد؛ دهنوی، جلال و حق‌نژاد، امین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده‌های پانلی . پژوهشنامه اقتصادی برادران‌شرکاء، حمیدرضا و ملک‌الساداتی، سعید تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب فصلنامه راهبرد دل‌انگیزان، سهراب؛ شریف کریمی، محمد و خالوندی، زینب بررسی اثر شاخص دانش بنیانی اقتصاد بر رابطه درک فساد مالی و رشد (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 4 (15)
‌رحیمی بروجردی، علیرضا مطالعه نظری و کاربردی پیرامون درجه باز بودن تجاری در کشورهای در حال توسعه پژوهش نامه اقتصادی رفعت، بتول و بیک‌زاده، سعید کاربرد الگوی معادلات همزمان داده‌های تابلویی در تحلیل نقش یکپارچگی اقتصادی اکو بر اشتغال و رشد فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 2 (8)
رومر، دیوید اقتصاد کلان پیشرفته سامتی، مرتضی؛ عمادزاده، مصطفی و رئیسی دهکردی، شهرام شبیه سازی تأثیر فساد بر رشد اقتصاد ایران فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق) سلمانی، بهزاد و یاوری، کاظم سیاست تجاری و رشد اقتصادی: مورد کشورهای صادرکننده نفت فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی صباحی، احمد و ملک‌الساداتی، سید سعید اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی عاشورزاده، اعظم؛ مقدسی، محدثه و رضوی، سید عبداله اثر جهانی شدن اقتصاد و تجارت بر رشد اقتصادی مدل خودتوضیحی برداری اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، 28 آذر ماه 1392. مبارک، اصغر و آذرپیوند، زیبا نگاهی به شاخص‌های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد اقتصادی فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی مهدوی، روح‌الله، جهانگرد، اسفندیار و ختائی، محمود تأثیر توسعه بازار مالی در تأثیر گذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای میزبان با استفاده از روش داده‌های تابلویی فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی هادی زنوز، بهروز و کمالی دهکردی، پروانه اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران