با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

اکوسیستم‌های بیابانی و کویری، دارای کارکردها و پتانسیل‌های اقتصادی قابل توجهی هستند، که لزوم توجه به آنها در راستای دستیابی به توسعة پایدار اقتصادی و رهایی از اقتصاد تک محصولی در کشوری همچون ایران ضروری است. از جمله کارکردهای قابل توجه مناطق بیابانی و کویری، می‌توان به کارکرد اکوتوریستی آنها اشاره نمود. بر این اساس، هدف این پژوهش برآورد ارزش اکوتوریستی یکی از مناطق کویری ایران به نام مصر واقع در شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان است. در این راستا، از رهیافت ارزش‌گذاری مشروط به شیوه استخراج انتخاب دوگانه یک‌بعدی بهره گرفته شده است. به علاوه، به منظور افزایش دقت مطالعه، از دو الگوی لوجیت و پروبیت و برآورد سه نوع فرم تبعی مختلف استفاده شد و نتایج آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج تخمین‌ها می‌توان ملاحظه نمود که اگرچه بین دو الگوی اقتصادسنجی لوجیت و پروبیت اختلاف قابل توجهی وجود ندارد، ولی بین مقادیر برآورد شدة تمایل به پرداخت بر اساس فرم‌های تبعی مختلف در هر دو الگو تفاوت چشمگیری موجود است. همچنین، با استفاده از فرم‌های تبعی مختلف، ارزش اکوتوریستی منطقة مورد مطالعه در بازة 48/4 تا 24/9 میلیارد ریال در سال 1391 بدست آمد. این نتایج می‌تواند از یک سو بیانگر ارزش قابل توجه مناطق کویری و بیابانی ایران و از سوی دیگر نشان‌دهندة حساسیت نتایج مطالعات ارزش‌گذاری مشروط نسبت به انتخاب نوع فرم تبعی برای الگوی برآوردی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Deserts and Sustainable Development in Iran: The Study of Ecotourism Value of Mesr Desert Region in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Hamed Navidi 1
  • Seyed Abolghasem Mortazavi 2
  • Hamid Amirnejad 3

1 M.Sc. in Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor in Agricultural Economics Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor in Agricultural Economics Department, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran.

چکیده [English]

Desert ecosystems have substantial economic potentials that paying attention to them in order to attain the sustainable development and to get rid of one-product economy in a country such as Iran is essential. Among the major functions of desert regions is their recreational function. Accordingly, the objective of this study is to estimate the recreational value of Mesr desert region, located in the Khur and Biabanak county of Isfahan province. In this regard, the single bound dichotomous choice contingent valuation method has been used. Furthermore, to enhance the accuracy of this study, the logit and probit models and three functional forms have been employed and their results were compared with each other. According to the estimation results, can be seen although doesn’t exist a significant difference between two econometric models, logit and probit, but there is a substantial difference among the functional forms in both models. Also, using the various functional forms, the recreation value of the Mesr desert region has estimated in the range 4.48 to 9.24 billion Rials in 2012. These results represent on the one hand the substantial value of Iran’s desert regions and on the other hand the sensitivity of the results of contingent valuation studies to the selection of functional form of the models
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desert
  • Contingent Valuation Method
  • Single Bound Dichotomous Choice
  • Functional Form
احمدیان، مجید؛ مدنی، شیما؛ خلیلی‌عراقی، سید منصور و رهبر، فرهاد برآورد ارزش اقتصادی آبسنگ‌های مرجانی جزیره کیش با توجه به استفاده تفریحی آنها و بهره‌گیری از روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان اقیانوس‌شناسی اربابیان، شیرین؛ رفعت، بتول و اشرافیان‌پور، مریم بررسی رابطه توریسم بین‌الملل و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 4 (13)
امامی میبدی، علی و قاضی، مرتضی برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CV) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران امیرنژاد، حمید و اژدری، سمیه مقایسة کاربرد لاجیت، پروبیت و توبیت در ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی: مطالعة موردی برآورد ارزش گردشی منطقة بهشت گمشده استان فارس اقتصاد کشاورزی امیرنژاد، حمید و عطایی‌سلوط، کمال ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی امیرنژاد، حمید؛ خلیلیان، صادق و عصاره، محمد حسن تعیین ارزش‌های حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سی‌سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد پژوهش و سازندگی امیرنژاد، حمید؛ عطایی‌سلوط، کمال و مهجوری، کمیل تعیین ارزش تفریحی پارک‌های شهری، مطالعه موردی: پارک ائل گلی تبریز دانش کشاورزی بابایی‌سمیرمی، محمدرضا؛ نظیفی‌نایینی، مینو و عباسپور، سحر ارتباط صنعت توریسم و توسعه اقتصادی در ایران با رویکرد شبکه عصبی (1390-1359 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 4 (14)
پرون، صدیقه و اسماعیلی، عبدالکریم برآورد ارزش تفریحی جنگل حرا در استان هرمزگان اقتصاد کشاورزی حسن‌پور، محمود؛ احمدی، زینب و الیاسی، حسن تعیین ظرفیت پذیرش گردشگری در مناطق کویری و بیابانی ایران نمونه موردی شهداد، مرنجاب-بند ریگ و مصر-فرحزاد مطالعات جهانگردی حیاتی، باب اله و خادم بلدی‌پور، طاهره برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان در تالاب قوری گل نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) حیاتی، باب اله؛ احسانی، مهدی؛ قهرمان‌زاده، محمد؛ راحلی، حسین و تقی‌زاده، مجید عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک‌های ائل گلی و مشروطه شهر تبریز: کاربرد روش دو مرحله‌ای هکمن نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) خاکسار آستانه؛ حمیده، دانشور کاخکی؛ محمود، کلاته عربی؛ وحید و اکبری، سید محمدرضا برآورد ارزش تفریحی پارک‌های جنگلی شهر مشهد با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) تحقیقات اقتصاد کشاورزی خداوردی‌زاده، محمد؛ حیاتی، باب‌اله و کاوسی‌کلاشمی، محمد ). برآورد ارزش تفرجی روستای توریستی کندوان آذربایجان شرقی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط فصلنامه علوم محیطی خداوردی‌زاده، محمد؛ کاووسی‌کلاشمی، محمد؛ شهبازی، حبیب و ملکیان، آرش برآورد ارزش اکوتوریستی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط؛ مطالعه موردی غار سهولان مهابا جغرافیا و توسعه دشتی، قادر و سهرابی، فاطمه برآورد ارزش تفرجی پارک نبوت کرج با بهره‌گیری از روش ارزش‌گذاری مشروط منابع طبیعی ایران راحلی، حسین؛ خداوردی‌زاده، محمد و نجفی‌علمدارلو، حامد برآورد ارزش تفرجی روستای بند ارومیه به روش ارزش‌گذاری مشروط تحقیقات اقتصاد کشاورزی صامتی، مجید؛ معینی، شهرام؛ مردیها، سارا و خانی‌زاده امیری، مجتبی ارزش‌گذاری تفرجی بوستان جنگلی ناژوان اصفهان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط اکولوژی کاربردی عابدی، زهرا؛ امیرنژاد، حمید و سلطانی‌ثانی، نگین ارزش‌گذاری اقتصادی مجتمع تفریحی- توریستی نمک آبرود پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی عبدالهی، بابک؛ راحلی، حسین و ساجدی‌نیا، علی برآورد تمایل به پرداخت و عوامل مؤثر بر آن در میان بازدیدکنندگان منطقة تفرجی سردابه، استان اردبیل تحقیقات اقتصاد کشاورزی فتاحی، احمد؛ یزدانی، سعید؛ حسینی، سیدصفدر و صدر، سیدکاظم ارزش‌گذاری تفریحی آب‌های زیرزمینی دشت یزد-اردکان مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران فرج‌زاده، زکریا؛ سلطانی‌فسقندیس ، غلامرضا و روستایی، مهدی برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگاد و تحلیل عوامل مؤثر بر آن: کاربرد روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی قربانی، محمد و صادقی لطف‌آبادی، سجاد تعیین کننده‌های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک‌های ملی (مطالعه موردی پارک تندوره) نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) کاووسی‌کلاشمی؛ محمد، شهبازی، حبیب و ملکیان، آرش برآورد ارزش تفریحی تفرجگاه‌ها با استفاده از روش دو مرحله‌ای هکمن؛ مطالعه موردی بوستان محتشم رشت. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی لیاقتی، هومان؛ مبرقعی، نغمه؛ نعیمی‌فر، افسانه و یزدان‌پناه، هدا کاربرد روش دومرحله‌ای هکمن در بررسی عوامل مؤثر بر ارزش تفرجی منطقه کوهستانی درکه پژوهش‌های محیط زیست محمودی، نیلوفر؛ شیرزادی لسکوکلایه، سمیه و صبوحی صابونی، محمود برآورد ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی با استفاده از روش ارزیابی مشروط محیط شناسی مرادی، مهرداد؛ صدرالاشرافی، سید مهریار؛ مقدسی، رضا و یزدانی، سعید برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی یاسوج با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط تحقیقات اقتصاد کشاورزی منافی ملایوسفی، مرضیه و حیاتی، باب اله برآورد ارزش تفرجی دریاچة مهارلوی شیراز با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط نشریه محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران) مولائی، مرتضی؛ قهرمان‌زاده، محمد و مهدی‌زاده، یونس برآورد ارزش تفریحی کاخ سردار ماکو و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان فصلنامه مدلسازی اقتصادی ناجی، محمد؛ بنی ‌اسدی، مصطفی؛ صالح، ایرج و رفیعی، حامد برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قائم کرمان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط مجله‌ جنگل ایران نجاری، جعفر؛ صبوحی صابونی، محمود و سالارپور، ماشاءاله برآورد ارزش تفریحی چاه‌نیمه با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط تحقیقات اقتصاد کشاورزی نخعی، نجمه ). برآورد ارزش‌های تفریحی و حفاظتی پارک جنگلی نور استان مازندران پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس نیکویی، علی‌رضا و زیبایی، منصور ارزش زیست‌محیطی و گردشگاهی جریان رودخانة زاینده‌رود در شهر اصفهان: کاربرد روش گزینش دوگانة دوحدی فصلنامه اقتصاد کشاورزی هاشم‌نژاد، هاشم؛ فیضی، محسن و صدیق، مرتضی تعیین ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران، با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CV) محیط‌شناسی