با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشگاه فردوسی

چکیده

توسعه زیرساخت­ها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می­رود. سرمایه­گذاری مستقیم بر روی زیرساخت­ها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیت­های اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینه­های تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابت­پذیری می­شوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک می­نماید. در این مقاله، تلاش شده است زیرساخت­های فیزیکی به عنوان نوعی زیرساخت مهم و به صورت یک متغیر کلی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید استفاده گردید و برای شناسایی اثر زیرساخت­ها بر رشد اقتصادی ایران، از سه نوع متغیر زیرساخت­های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. زیرساخت فیزیکی را با استفاده از 4 متغیر که در­ نهایت با روش تحلیل ­مؤلفه­های اصلی به یک شاخص تبدیل شدند، معرفی نمودیم و مخارج بهداشتی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ترتیب برای زیرساخت اجتماعی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌کار برده­ شد. برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی (ARDL) در دوره زمانی 1355 تا 1391 استفاده شد. یافته­ها نشان داد که طی دوره مورد بررسی تأثیر زیرساخت­ها، اعم از زیرساخت­های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی­دار بوده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Effect of Infrastructure on Economic Growth in Iran (1976-2012)

نویسندگان [English]

  • Masoud Ghorbani 1
  • Mohammadtaher Ahmadi Shadmehri 2
  • Sayyedmahdi Mostafavi 3

چکیده [English]

infrastructure development is one of the important requirements of economic growth and increasing welfare. Direct investment on infrastructure causes providing the manufacturing facilities, stimulate economic activities and improve competitiveness by decreasing the costs of trade and transfer and finally facilitate the economic growth of Iran. In this study ,we had attempted to examine the effect of physical infrastructure as an important infrastructure on economic growth. For this purpose ;we used the production function model and we have used three types of variables including physical, social and ICT infrastructures, to identify the effect of infrastructure on economic growth. we've introduced the physical infrastructure by using 4 variables which via factor analysis method becomes one indicator. Also, we have used the health expenditure and ICT capital stock as social and ICT infrastructures respectively. for estimating the model, we were used the auto regressive distributed lag(ARDL) method in the period 1976 to 2012. Results showed that in the period under review, the impact of physical, social and ICT infrastructures on economic growth has been positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • infrastructure
  • Economic Growth
  • Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) Method
  • Factor Analysis Method
بابازاده، محمد؛ قدیمی، خلیل و محسنی، رضا (1388) تأثیر سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی (50) تشکینی، احمد (1384) اقتصادسنجی کاربردی به کمک مایکروفیت حسینی‌نسب، سید ابراهیم و حاضری‌نیری، هاتف (1391) تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر اثر اصلاح یارانه حامل‌های انرژی بر تورم و تولید ناخالص داخلی فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 2 (7), 80-67 رضایی‌ارجرودی، عبدالرضا و تسبیحی، آمنه (1386) ارائه مدل ارتباطی توسعه حمل و نقل و رشد اقتصادی در ایران بر مبنای الگوی رگرسیون برداری فصلنامه پژوهش‌های اقصادی 6 (2) سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1376) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری فتح‌اله، تاری؛ شیریجیان، محمد؛ مهرآرا، محسن و امیری، حسین (1392) هزینه‌های بهداشتی خصوصی و عمومی و اثرات آنها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بلندمدت: رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزینی (BMA) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 3 (10), 106-93 کمیجانی، اکبر و محمودزاده، محمود (1387) اثر زیرساخت کاربری و سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی (49) مشیری، سعید و جهانگرد، اسفندیار (1383) فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی ایران فصلنامه پژوهش‌‌های اقتصادی ایران (19) موسوی‌جهرمی، یگانه و عبادتی‌فرد، منصوره (1387) اثر سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل و نقل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی در ایران پژوهشنامه حمل و نقل (4) مهرگان، نادر؛ سپهبان قره‌بابا، اصغر و لرستانی، الهام (1391) تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 2 (6), 94-71 هادیان، محمد؛ شجاعی، سعید و رجب‌زاده، داوود (1385) اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 82-1358 فصلنامه مدیریت سلامت (24)