با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استادیارگروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا ، همدان

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه بوعلی سینا ، همدان

چکیده

کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامه­ریزان و تصمیم­گیران اقتصادی کشورها محسوب می­شود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بهره­وری کل عوامل نقش تعیین­کننده­ای بر نرخ بیکاری دارد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بهره­وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران و بررسی جهت علّیت بین این دو متغیر طی دوره 1388-1350می­باشد. نتایج مطالعه بیانگر اثر منفی و معنی­دار بهره­وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران در کوتاه­مدت و بلندمدت است. از طرفی انجام آزمون­ علّیت گرنجری نشان داد، هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت شاهد رابطۀ علّیت دو طرفه بین نرخ بیکاری و بهره­وری کل عوامل اقتصاد ایران می­باشیم. بنابراین با ارتقاء سطح دانش فنی(تکنولوژی) و افزایش انگیزه نیروی کار و پرهیز از تعیین دستوری دستمزدها، می­توان در راستای افزایش بهره­وری کل عوامل و کاهش نرخ بیکاری گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Causal Relationship between Total Factor Productivity Growth and Unemployment Rate of Iran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Zahra Khany 2

چکیده [English]

Decreasing unemployment rate is one of the most striking objects for economic planners and decision makers; and achieves to this, will lead to solve a lot of economic and social problems. According to theory and empirical studies, total factor productivity growth has a determinant role in unemployment rate. This study investigates the impacts of total factor productivity on the unemployment rate in the economy of Iran, based on annual data spanning the period 1971-2009. Results of the study indicate that total factor productivity growth has a significant and negative effect on unemployment rate of Iran's economy in the short-term and long-term. On the one hand, Granger causality test shows two-way causality relationship between unemployment rate and total factor productivity rate in economy of Iran, both in the short-term and the long-term. Thus, promoting the level of technical knowledge (technology) and enhancing motivation of workforce for more and use full work as well as avoiding of determining wages as imperative and other production factors, can move toward increase total factor productivity and reduce unemployment rate of Iran’s economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unemployment Rate
  • Total Factor Productivity
  • Iran Economy
  • Causal Relationship