با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحداراک، گروه اقتصاد

چکیده

در این مقاله منابع رشد در دوره 89-1338 برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات، مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرایند تولید استفاده می شود. وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر بازبودن اقتصاد و همچنین وارد کردن مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به خاطر وابسته بودن بودجه دولت به نفت و باز بودن اقتصاد کشور بوده است. در مدل دوم، اقتصاد به دو بخش صادراتی و غیرصادراتی تفکیک می شود که هر یک از این دو بخش دارای تابع تولید جداگانه ای است. در این مدل، رشد نه تنها به خاطر نیروی کار و سرمایه در بخش صادراتی تحقق می یابد، بلکه تخصیص مجدد منابع از بخش غیرصادراتی به بخش صادراتی نیز در رشد موثر خواهد بود. در هر دو مدل رابطه مثبت و معناداری بین صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد. در هر دو مدل آماره بریوش-گودفری بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات پسماند دلالت دارند. همچنین آماره بریوش-پاگان-گودفری نیز بر عدم وجود ناهمسانی واریانس جملات پسماند دلالت دارند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Exports on Productivity and Economic Growth: Some Empirical Evidence of Iran

نویسندگان [English]

  • Akbar Komijani 1
  • Gholamali Haji 2

1 Professor of Economics, Tehran University, Tehran, Iran.

2 Ph.D. Student of Economics, Islamic Azad University, Arak, Iran

چکیده [English]

In this article growth resources for Iran will be assessed for the period of 1959 – 2010 in format of two models. In the first model in addition of labor and capital from export, government expenditure and terms of trade in the production process will be used as effective inputs. Inserting export was because of offering improvement of production technique training of skilled labor and work wild improvement was because of open economy and also inserting government spending and also terms of trade was because of dependence of government budget to oil and open economy of country. In the second model, economy will be divided to, two sectors of export and non – export that each of these sectors has a separate production function. In this model growth not only occurs because of labor and capital in export sector but also reallocation of resources from non – export sector to export sector will be effective in growth. In both models there is a positive and significant relation between export and economic growth. In both models Bruesch-Godfrey statistic indicates to the lack of serial correlation between residual terms also Bruesch-Pagan-Godfrey statistic indicates to lack of infinite consistency residual term variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exports
  • Economic Growth
  • Productivity