با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق

2 دانش‌آموخته دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان

10.30473/egdr.2024.69366.6777

چکیده

در این مقاله رابطه بین عدالت از دیدگاه اسلامی و رشد اقتصادی بررسی می‌شود. در پژوهش حاضر سعی شده است، مطابق با رویکرد شهید آیت الله محمد باقر صدر و دیگر اقتصاددانان اسلامی از عدالت، شاخص‌های عدالت در مرحله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در نظر گرفته شده و رابطه بین عدالت و رشد در دو مدل بررسی شود. نتایج تخمین مدل اول با استفاده روش خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 98-1357 نشان می‌دهد که شاخص فیزیکی کیفیت زندگی به‌عنوان شاخص عدالت قبل از تولید و شاخص رفاه آمارتیاسن به‌عنوان شاخص عدالت بعد از تولید، در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین، نتایج مدل دوم با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح‌شده (FMOLS) طی دوره زمانی 98-1375 نشان می‌دهد که شاخص رفاه آمارتیاسن و شاخص آزادسازی اقتصادی به‌عنوان شاخص عدالت اجتماعی اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین، برای اثر‌گذاری عدالت بر بهبود رشد لازم است به عدالت در مراحل مختلف تولید توجه ویژه‌ای شود و برقراری و حفظ عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌تواند نقش زیادی در افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the relationship between indexes of justice and economic growth in the Iranian economy from the Islamic economists perspective

نویسندگان [English]

  • Hosein Eivazloo 1
  • masoumeh motallebi 2

1 Associate Professor of Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University

2 Ph.D. in Economics, Lorestan University

چکیده [English]

In this article examines the relationship between justice from the Islamic perspective and economic growth. In the present study seeks to consider the indexes of justice in the stage of distribution before production and distribution after production based on the approach of martyr ayatollah Mohammad Baqir sadr and other Islamic economists of justice and has been investigated the relationship between justice and growth in two models. Results of estimating the first model using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) over 1978-2019 reveals that the physical quality of life index as the justice index before production and the Amartya Sen welfare index as the justice index after production leave short-term and long-term positive impacts on the growth of gross domestic product. The results of the second model using the Fully-Modified Ordinary Least Square method over 1978-2019 indicated the Amartya Sen welfare index and economic liberalization as the social justice index had a positive impact on the growth of gross domestic product. Thus, justice must be paid special attention in various stages of production so that it can impact the improvement of growth, and the establishment and maintenance of economic and social justice can play a significant part in the increase of GDP and sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic justice from the Islamic perspective
  • Pre-Production distribution and Post-Production distribution
  • economic growth
  • ARDL model
  • FMOLS method