با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه رازی

10.30473/egdr.2024.70318.6811

چکیده

آزمون تجربی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) نقش مهمی در طراحی یک مدل اقتصاد کلان برای توسعه اقتصادی پایدار دارد.هدف این مطالعه بررسی رابطه رشد و انتشار دی اکسید کربن با تاکید بر نقش مصرف انرژی تجدیدپذیر و فسیلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. بدین منظور 26 کشور توسعه یافته و 41 کشور در حال توسعه در فاصله زمانی 2021-2000 در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی وسترلاند(با وجود وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای توسعه یافته و آزمون هم انباشتگی کائو (بدون وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای در حال توسعه حاکی از وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو در هر دو گروه کشورها است. برآوردگرهای FGLS و PCSE نشان می دهند در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی تجدید پذیر تاثیر مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست دارد و قدر مطلق این تاثیر در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است، در حالی که این نتیجه برای انرژی های فسیلی برعکس است. رابطه N شکل رشد- آلودگی در هر دو گروه کشورها تایید می شود. لذا، نمی توان انتظار داشت در بلندمدت با افزایش تولید انتشار آلودگی کاهش یابد. لذا، این ادعا که "رشد اقتصادی هم عامل و هم راه حل تخریب محیطی است " مورد تردید است. این مطالعه، اهمیت ترویج انرژی سبز به منظور حصول توسعه پایدار و مبارزه با گرمایش جهانی را برجسته می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The N-shaped Environmental Kuznets Curve: Evidences of Developing and Developed Countries

نویسندگان [English]

  • Somayeh Azami 1
  • Hamid Rahmani 1
  • Sohrab Delangizan 2

1 Razi university

2 Razi University

چکیده [English]

The empirical test of the environmental Kuznets curve (EKC) hypothesis plays an important role in designing a macroeconomic model for sustainable economic development; The purpose of this study is to examine the relationship between growth and carbon dioxide emissions, emphasizing the role of renewable and fossil energy consumption in developing and developed countries. For this purpose, 26 developed countries and 41 developing countries have been considered in the period of 2000-2021. The results of the Westerland cointegration test (with cross-sectional dependence between countries) in developed countries and the Kao cointegration test (without cross-sectional dependence between countries) in developing countries indicate the existence of a long-term relationship between model variables in both groups of countries. FGLS and PCSE estimators show that in both groups of countries, renewable energy consumption has a positive and significant impact on the quality of the environment, and the absolute value of this impact is greater in developed countries than in developing countries, while this result for Fossil energy is the opposite. The N-shaped growth-pollution relationship is confirmed in both groups of countries. Therefore, it cannot be expected that pollution emissions will decrease in the long term with the increase in production. Therefore, the claim that "economic growth is both the cause and the solution of environmental destruction" is doubtful. This study highlights the importance of promoting green energy in order to achieve sustainable development and combat global warming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EKC
  • Environmental quality
  • Renewable Energy
  • FGLS estimator
  • PCSE Estimator