با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر ارشد پژوهشکده امور اقتصادی

10.30473/egdr.2024.70017.6797

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی اثرسنجی نوآوری علمی بر بهره وری نیروی کار کشورهای اسلامی با کاربرد متغیر میانجی سلامت بپردازد. در این مطالعه از پانل دیتا و نرم افزار Eviews 13 استفاده شده است که طی دوره زمانی 2010-2022 به بررسی و تحلیل متغیرهای مستقل بر بهره وری نیروی کار می پردازد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل سرمایه فیزیکی سرانه، تکنولوژی، نوآوری، آموزش، مخارج بهداشت و درمان و امید به زندگی می‌باشد. شاخص متغیر سرمایه فیزیکی و انسانی به ترتیب تسبت تشکیل سرمایه خالص بر تعداد شاغلان و متوسط سال های تحصیل است که تاثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار داشته ، همچنین شاخص تعداد مقالات چاپ شده در ژورنال های علمی و فنی جانشین برای متغیر نوآوری و صادرات فناوری پیشرفته به که عنوان نماینده ای برای متغیر تکنولوژی است وشاخص مربوط به اندازه گیری سلامتی که امید به زندگی و هزینه سلامت سرانه به عنوان جانشینی برای سطح بهداشت و سلامت در نظر گرفته شده است با بهبود خود باعث افزایش سطح بهره وری نیروی کار می‌شود. نتایج حاصل از پژوهش بیان می کند که تمامی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد بهره وری نیروی کار در گروه کشورهای اسلامی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of scientific innovation on labor productivity in the group of Islamic countries (use of health mediator variable)

نویسنده [English]

  • samira motaghi

چکیده [English]

The current research aims to investigate the effectiveness of scientific innovation on the productivity of the labor force in Islamic countries with the use of health as a mediating variable with an analytical approach. In this study, data panel and Eviews 13 software were used, which examines and analyzes independent variables on labor productivity during the period of 2010-2022. The variables examined in this research include per capita physical capital, technology, innovation, education, health care expenses, and life expectancy. The variable index of physical and human capital, respectively, is the calculation of net capital formation on the number of employees and the average years of education, which has a positive effect on labor productivity, as well as the index of the number of articles published in scientific and technical journals as a substitute for the variable of innovation and technology export. Advanced, which is a representative for the technology variable, and the index related to health measurement, which life expectancy and health cost per capita is considered as a substitute for the level of health and health, with its improvement, it increases the level of productivity of the labor force. . The results of the research show that all the variables used in the research have a positive and significant effect on the growth of labor productivity in the group of Islamic countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • innovation
  • Islamic countries
  • workforce
  • health