با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان‌های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می‌شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از این‌رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد می‌کوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از داده‌های فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروه‌های مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کرده‌اند. در میان‌مدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر می‌گذارد. بر این اساس،می‌توان گفت دست‌یابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Inflation uncertainty and the real sector; New evidence from an oil exporting country based on time-frequency analysis.

نویسنده [English]

  • Saleh Taheri Bazkhaneh

Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.

چکیده [English]

The impact of inflation uncertainty on the real sector is one of the topics of monetary economics, which leads to important effects at the macroeconomic level. Despite this, there is no consensus on how inflation uncertainty affects output in the field of theoretical and empirical studies. On the other hand, considering the conditions of countries with natural resources rent, this relationship may be challenged. Therefore, the current research tries to provide a new insight in this field by choosing Iran's economy due to the experience of wide inflation fluctuations on the one hand and the special role of oil revenues on its various sectors. For this purposedata from 1989:2 – 2021:2 and continuous wavelet transformation were used to examine the relationship between uncertainty of inflation and output by different groups.The results showed that in the short-run horizon, the gross domestic product and its components have experienced various relationships in terms of intensity, direction and flow of causality with inflation uncertainty. In the medium and long run, the gross domestic product due to oil revenues has an inverse effect on inflation uncertainty. Based on this, it can be said that achieving one of the important goals of monetary policy is dependent on the real sector and specifically oil rent. This problem is rooted in the high concentration of oil in Iran's economy and its direct and indirect influence on liquidity, which reflects the lack of independence of the central bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Inflation uncertainty
  • Monetary Policy