با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

انرژی به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد. اما در دنیای امروز پرداختن به مسائل رشد اقتصادی بدون توجه به جنبه‌های توسعه پایدار و پیامدهای بین نسلی آن غیرممکن است. با توجه به اهمیت و تفاوتهای انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در رشد و توسعه پایدار کشورها، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای دو گروه D8 و G7 است. در این راستا با استفاده از دو رویکرد علیت دومیترسکو-هورلین (2012) و کونیا (2006) به بررسی روابط بین متغیرها در دوره زمانی 2000 تا 2022 پرداخته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه علیت یکطرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای گروه D8 است. همچنین در این کشورها بین مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر و تولید ناخالص داخلی رابطه علیتی وجود ندارد. به عبارت دیگر در کشورهای عضوگروه D8، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژی‌ها نیست اما با افزایش رشد اقتصادی، کشورها به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر روی می آورند. از سوی دیگر در کشورهای عضو گروه G7 که از سطح توسعه‌یافتگی بالاتری برخوردارند، نتایج نشان دهنده وجود رابطه علیت یک‌طرفه از مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر به تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج وجود رابطه علیت یک‌طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر را نشان می دهد. به عبارت دقیقتر در کشورهای گروه G7، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر است و بر مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر اثر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between renewable and non-renewable energies and economic growth in D8 and G7 countries

نویسندگان [English]

  • Elham Nobahar 1
  • Neda Sadeghi 2

1 Faculty of Economics and Management, University of Tabriz

2 M.Sc. in Economics, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Energy, as one of the most important factors of production, plays a crucial role in the economic growth of countries, but in today's world, addressing economic growth issues without considering the aspects of sustainable development and intergenerational consequences is impossible. Considering the importance and differences of renewable and non-renewable energies in the sustainable development of countries, the main purpose of this study is to examine the causal relationship between economic growth and the consumption of renewable and non-renewable energies in the D8 and G7 countries. Using two causality approaches, Dumitrescu-Hurlin (2012) and Konya (2006), this study investigates the relationship between these variables over the period from 2000 to 2022. The findings of this study reveal a unidirectional causality from GDP to renewable energy consumption in the D8 countries. Additionally, no causal relationship is observed between non-renewable energy consumption and GDP in these countries. In other words, in the D8 countries, economic growth is not influenced by energy consumption; however, as economic growth increases, these countries tend to adopt renewable energy sources. On the other hand, in the G7 countries that are more developed, the results indicate a unidirectional causal relationship from the consumption of renewable energy to GDP. Furthermore, the findings demonstrate a unidirectional causality from domestic gross production to non-renewable energy consumption. Hence, in the G7 countries, economic growth is influenced by the consumption of renewable energy and, in turn, impacts the consumption of non-renewable energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable energies
  • Non-renewable energies
  • Economic growth
  • Dumitrescu and Hurlin causality (2012)
  • Konya causality (2006)